Praktyka studencka (praktyki) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Wojciech Witkowski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 120
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Praktyka studenckie zapewniają możliwość uzyskania przez studenta praktycznej wiedzy i umiejętności stanowiących uzupełnienie wiedzy uzyskanej w czasie studiów.
Wymagania wstępne
Odbycie tygodniowej praktyki w instytucjach kościelnych, jak: kancelaria parafialna, kuria diecezjalna oraz sąd kościelny.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA: zapoznać się ze strukturą organizacyjną instytucji, w której odbywa praktykę, przepisami regulującymi działanie instytucji, zakresem działania poszczególnych komórek organizacyjnych i stanowisk danej komórki oraz zapoznać się zasadami obiegu dokumentacji (K2A_W03, 08, 09, 16)
UMIEJĘTNOŚCI: zapoznać się z przedmiotem działania instytucji; z poszczególnymi czynnościami podejmowanymi w działaniu danej instytucji oraz praktycznym zastosowanie przepisów stanowiących podstawę
podejmowanych w instytucji czynności (K2A_U01, 04, 06, 05)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY): uzyskania przez studenta praktycznej wiedzy i umiejętności stanowiących uzupełnienie wiedzy uzyskanej w czasie studiów (K2A_K01, 06, 07)
Metody dydaktyczne
Program praktyki obejmuje dwie sfery: techniczno-organizacyjną oraz merytoryczną. Zapoznanie się przez studenta praktycznych zastosowań przepisów stanowiących podstawę prawną podejmowanych w instytucji, przygotowywać projekty pism i rozstrzygnięć w ramach postępowań prowadzonych w danej instytucji oraz uczestniczenie w rozprawach i innych merytorycznych czynnościach podejmowanych w danej instytucji.
Treści programowe przedmiotu
Regulamin studenckich praktyk zawodowych na kierunku prawo kanoniczne znajduje się pod adresem:
http://www.kul.pl/program-studiow,art_29389.html

Ścieżka: www.kul.pl
wydziały, WPPKiA, struktura, Instytut Prawa Kanonicznego, o studiach, programy studiów
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna struktur organizacyjnych instytucji, nie odbył praktyk
(U) - Student nie potrafi pracować w zespole
(K) - Student przyjmuje postawę bierną wobec praktyk, jak i osób biorących w nich udział

Ocena dostateczna
(W) - Student zna struktur organizacyjnych instytucji, częściowo odbył praktyk
(U) - Student potrafi pracować w zespole, ale przyjmuje rozwiązania od innych osób, nie podejmując próby zajęcia własnego stanowiska
(K) - Student zaangażowanie w praktykach traktuje jedynie jako obowiązek

Ocena dobra
(W) - Student zna struktur organizacyjnych instytucji, odbył w dużym stopniu praktyk
(U) - Student potrafi czynnie i kreatywnie pracować w zespole analizując poszczególne zagadnienia
(K) - Student odnajduje się w większości sytuacji i z szacunkiem odnosi się do wszystkich osób biorących udział w praktykach

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna struktur organizacyjnych instytucji, odbył całościowo praktyki
(U) - Student potrafi czynnie i kreatywnie pracować w zespole, a nawet mu przewodniczyć i szukać najbardziej optymalnych rozwiązań dla zadanych kwestii
(K) - Student odnajduje się w każdej sytuacji i z szacunkiem odnosi się do wszystkich osób biorących udział w praktykach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Regulamin PRAKTYK STUDENCKICH: http://www.kul.pl/files/214/public/REGULAMIN_STUDENCKICH_PRAKTYK_ZAWODOWYCH_NA_KIERUNKU_PRAWO_KANONICZNE.pdf
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 15
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 8 – praktyki » Praktyka studencka (3 tygodnie)
Efekty kształcenia:
K2A_K04utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi przez Kościół w praktyce, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w jego misję
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W16ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych