Kościelne prawo karne materialne (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Adam Jaszcz
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - dostosowanie prowadzonych ćwiczeń do treści zajęć prowadzonych w ramach wykładu, a więc: przyswojenie sobie wiedzy o: wrodzonym i własnym prawie do karania swoich wiernych przez Kościół; źródłach normy karnej; przestępstwie kościelnym w ogólności (definicja przestępstwa kościelnego, podział przestępstw kościelnych, stadia przestępstwa; współudział w przestępstwie); podmiocie sankcji karnych w Kościele; karach, ich podziałach i wymierzaniu; okolicznościach wpływających na poczytalność i karalność czynu przestępnego oraz o sposobach ustania kar kanonicznych;
C2 - znajomość i umiejętność odpowiedzialnego interpretowania i stosowania instytucji kanonicznego prawa karnego w duchu eklezjologii posoborowej; kształtowanie postaw opartych na takich wartościach jak sumienność, rzetelność, szacunek dla prawdy, sprawiedliwość, autentyczność; budzenie poczucia odpowiedzialności za Kościół i troski o powiększanie w nim dobra wspólnego;
C3 - Poprzez znajomość materialnego prawa karnego, w ujęciu historycznym i aktualnych przepisach Kościoła łacińskiego, przygotowanie studentów do praktycznego ich stosowania w poradnictwie prawnym lub w sądownictwie kościelnym. Zdobycie umiejętności prowadzenia przedprocesowych porad prawnych, pisania pism obrończych, prowadzenia twórczego i owocnego dialogu z innymi uczestnikami sporu administracyjnego.
Wymagania wstępne
Przyswojenia wiedzy z zakresu ustanawiania, aplikowania i zwalniania z sankcji karnych w Kościele. Zdobycie wiedzy z zakresu szczególnej odpowiedzialności osób duchownych za poszczególne przestępstwa, a tym samym naruszania dobra wspólnego Kościoła.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K2A_W04 zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W09 zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11 ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W13 ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14 ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
- Student ma szeroką wiedzę na temat kar stosowanych wobec osób duchownych, w sposób szczególny na temat suspensy oraz ekspiacyjnej kary wydalenia ze stanu duchownego. Student wie także o istnieniu kar depozycji i degradacji. Student posiada pogłębioną wiedzę na temat dokumentów Stolicy Apostolskiej, które bezpośrednio dotyczą osób duchownych w materii kościelnego prawa karnego, takich jak: De delicta graviora czy De delictis reservatis. Poza tym student zna nowe wytyczne dotyczące postępowania w sprawie oskarżeń osób duchownych o pedofilię.
- Student ma wiedzę dotyczącą przestępstw przeciwko specjalnym obowiązkompopełnianym przez osoby duchowne oraz sposobie karania za popełnione przestępstwa
- Student ma wiedzę dotyczącą szczególnej odpowiedzialności osób duchownych uzurpujących kościelne zadania oraz przestępstwa związane z ich wykonywaniem
- Student zna specjalną procedurę przewidzianą dla osób duchownych popełniających przestępstwa oraz umie ją zastosować w praktyce, a także przygotować odpowiednie pisma procesowe, zebrać i przedstawić dowody
UMIEJĘTNOŚCI
K2A_U04 potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U09 posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
K2A_U05 potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
- - przygotowanie studentów do stosowania kościelnego prawa karnego materialnego w stosunku do osób duchownych, zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego
- zdobycie umiejętności zapobiegania nadużyciom osób duchownych w sferze kościelnego prawa karnego
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K2A_K03 docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K07 jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
- wzbudzanie potrzeby formowania osób przygotowujących się do przyjęcia święceń prezbiteratu oraz osób duchownych do respektowania kościelnego prawa karnego, zwłaszcza w materii bezpośrednio ich dotyczącej
Metody dydaktyczne
Ćwiczenia z elementami dyskusji nad aktualnymi zagadnieniami prawa karnego; metoda historyczno-prawna oraz dogmatyczna; praca z tekstami źródłowymi i literaturą przedmiotu, przygotowanie pracy dotyczącej tematu ćwiczeń. Przygotowywanie pism procesowych rozpoczynających proces karny, przygotowywanie pytań do świadków, a także nauka oceniania dowodów w sprawach karnych dotyczących osób duchownych. Nauka przygotowywania wyroku oraz uzasadnienia.
Treści programowe przedmiotu
Prawo karne wczesnego średniowiecza. Wpływ Kościoła na średniowieczne prawo karne.
Prawo karne – normy prawa polskiego
Wiedza dotycząca \"Wytycznych dotyczący wstępnego dochodzenia kanonicznego
w przypadku oskarżeń duchownych
o czyny przeciwko szóstemu przykazaniu Dekalogu z osobą niepełnoletnią poniżej osiemnastego roku życia\" wydane przez Konferencję Episkopatu Polski
Natura przestępstwa kościelnego
Pojęcie i rodzaj kar kościelnych (KPK oraz KKKW)
Kary latea i ferendae sententiae
Prawo karne w dokumentach: Sobór Vaticanum II; Papieży; Stolicy Apostolskiej; Katechizmu Kościoła Katolickiego
Wiedza z zakresu przestępstw przeciwko władzy kościelnej i wolności Kościoła połączona ze szczególną odpowiedzialnością osób duchownych popełniających te przestępstwa.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Obecność na ćwiczeniach, zaliczone kolokwia, aktywność na zajęciach, wiedza pozytywna, opracowane referaty , opracowanie pism procesowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne. Część ogólna. Komentarz, Warszawa 2008.
2.J. Syryjczyk, Kanoniczne prawo karne. Część szczególna, Warszawa 2003.
3.P. Majer (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011.
4.T. Pawluk, Prawo kanoniczne według kodeksu Jana Pawła II. Doczesne dobra Kościoła. Sankcje w Kościele. Procesy, t. IV Olsztyn 1990.
5.E. Sztafrowski, Podręcznik prawa Kanonicznego, t. 4, Warszawa 1986.
6.J. Krukowski (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 4, Księga V Dobra doczesne Kościoła, Księga VI Sankcje w Kościele, Lublin 1987.
7.J. Syryjczyk, Pojęcie przestępstwa w świetle Kodeksu prawa kanonicznego Jana Pawła II, Prawo kanoniczne, 28 (1985), n. 1-2, s. 85-96.
8.A.G. Miziński, Poczytalność elementem subiektywnym przestępstwa, RNP 15 (2005) n. 1, s. 417-435.
9.A.G. Miziński, Wpływ nauki Soboru Watykańskiego II na przepisy kościelnego prawa karnego w KPK z 1983 r., w: K. Burczak (red.), Sobór Watykański II. Inspiracje i wpływ na Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Lublin 2006, s. 61-92.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. A. Calabrese, Diritto penale canonico, Cinisello Balsamo 1990.
2. V. De Paolis - D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa, commento al Codice di Diritto Canonico Libro VI, Urbaniana University Press Roma 2001.
3. A.G. Miziński, Gli Elementi costitutivi del delitto, Apollinaris, LXXIV (2001), s. 633-658.
4. A.G. Miziński, Ruolo dell’Ordinario nell’ambito penale, Apollinaris LXXVII (2004) 1-2, s. 319-355.
5. A.G. Miziński, La pena canonica come mezzo a difesa della comunione della Chiesa e dei diritti dei fedeli, Apollinaris LXXVII (2004)3-4, s. 859-883.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Kościelne prawo karne materialne
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji