Prawo wyznaniowe (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Michał Zawiślak
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - pogłębienie wiedzy z prawa wyznaniowego;
C2 - opanowanie metodyki pisania pracy magisterskiej;
C3 - przygotowanie pracy magisterskiej.
Wymagania wstępne
ZAŁOŻENIA: Studenci uczestniczący w zajęciach posiadają dobrą znajomość problematyki prawno-wyznaniowej, udokumentowaną zdaniem egzaminu z prawa wyznaniowego. Na poprzednich latach studiów, w ramach proseminarium, zostali również przygotowani do pisania prac dyplomowych, z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych kierunków studiów (tj. prawa, prawa kanonicznego i administracji).
CEL ZAJĘĆ: W ramach seminarium z prawa wyznaniowego omawiane i rozwiązywane są wszelkie problemy związane z przygotowaniem pracy magisterskiej z zakresu prawa wyznaniowego. Generalnym celem zajęć jest przygotowanie pracy magisterskiej. Cele szczegółowe wiążą się natomiast z kolejnymi etapami tego procesu, poczynając od wyboru tematu, poprzez opracowanie planu, pisanie poszczególnych fragmentów, sporządzenie potrzebnych wykazów, aż po przygotowanie ostatecznego wydruku. Udział w zajęciach powinien zaowocować poszerzeniem wiedzy studentów na temat przepisów polskiego prawa wyznaniowego oraz gruntownym poznaniem unormowań odnoszących się do wybranego tematu. Powinien również przyczynić się do ukształtowania postawy naukowego obiektywizmu oraz umiejętności stosowania metod naukowych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 – jest w stanie objaśnić znaczenie wolności myśli, sumienia i
religii i uprawnień z niej wynikających w odniesieniu do jednostek i
wspólnot, z uwzględnieniem ewolucji historycznej i warunków
dopuszczalności ograniczeń wolności uzewnętrzniania religii lub
przekonań
K_W03 – umie wyjaśnić znaczenie terminologii prawniczej z zakresu
polskiego prawa wyznaniowego
K_W07 – jest w stanie precyzyjnie scharakteryzować funkcjonowanie
instytucji prawnych z zakresu prawa wyznaniowego

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 – potrafi wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu prawa
wyznaniowego do analizowania i interpretowania konkretnych stanów
faktycznych
K_U05 – jest w stanie formułować problemy prawne z zakresu prawa
wyznaniowego, analizować je i prezentować wyniki przeprowadzonych analiz
K_U07 – potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy z
zakresu prawa wyznaniowego
K_U09 – posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania
z wykorzystaniem orzecznictwa i poglądów innych autorów, w tym stawiania
własnych tez, formułowania wniosków oraz tworzenia podsumowań i ocen
wybranych problemów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K03 – jest gotów do terminowej i efektywnej realizacji powierzonych
zadań
K_K06 – jest przygotowany do uzupełniania i doskonalenia nabywanej
wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego i związanych z nią umiejętności
K_K05 – jest uwrażliwiony na przewidywanie społecznych skutków rozwiązań
prawnych przyjmowanych w zakresie stosunków wyznaniowych
K_K04 – jest zorientowany na uwzględnianie znaczenia refleksji na tematy
etyczne w analizach prawnych z zakresu prawa wyznaniowego
Metody dydaktyczne
METODY DYDAKTYCZNE: praca z tekstami aktów normatywnych, referowanie stanu badań prowadzonych przez poszczególnych uczestników, dyskusja nad szczegółowymi problemami o charakterze merytorycznym (w ramach grupy), dyskusja nad kolejnymi fragmentami przygotowywanymi przez uczestników (w ramach grupy), konsultacje z promotorem
Treści programowe przedmiotu
Problematyka kolejnych zajęć zależy od stanu prac poszczególnych uczestników grupy seminaryjnej. W przypadku każdego uczestnika na forum grupy dyskutuje się sformułowanie tematu i plan pracy. Ocenie grupy poddaje się pierwszy z napisanych fragmentów części merytorycznej, wstęp, zakończenie, a także wykazy źródeł.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: uczestnictwo w zajęciach oraz: wybór tematu, przygotowanie planu oraz przedyskutowanie koncepcji pracy (semestr 7), zgromadzenie źródeł i literatury przedmiotu oraz napisanie pierwszego fragmentu merytorycznego (semestr 8), napisanie większości tekstu merytorycznego (semestr 9), złożenie całości pracy i zaakceptowanie jej przez promotora (semestr 10)
FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ: zaliczenie
KRYTERIA ZALICZENIA: wiedza, realizowanie kolejnych etapów pracy, aktywność na zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie, wyd. 4, Warszawa 2006.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
W zależności od realizowanego tematu.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 7
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 9 – seminarium dyplomowe » Seminarium
Efekty kształcenia:
K2A_K01ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K02jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych w zakresie prawa kanonicznego
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U09posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
K2A_W16ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 9 – seminarium dyplomowe » Seminarium
Efekty kształcenia:
K2A_K01ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K02jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych w zakresie prawa kanonicznego
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U09posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
K2A_W16ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok V - Semestr 9
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem