Historia powszechnego prawa kanonicznego (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Krzysztof Burczak prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Przedstawienie historii rozwoju prawa kanonicznego, zbiorów, procesu wyodrębnienia jako samodzielnej dyscypliny naukowej.
C2. Kształtowanie u studentów krytycznego i analityczno-syntetycznego sposobu traktowania historii.
C3. Ukazanie źródeł materialnych i formalnych prawa kanonicznego.
C4. Zapoznanie studentów z bliższym kontekstem stanowienia prawa kościelnego i jego zbiorami,
uwrażliwienie na proces historycznego kształtowania prawa kanonicznego i postrzeganie prawa w jego organicznym związku z życiem społeczności kościelnej; kształtowanie postaw obowiązkowości i zachowywania prawa, umiejętność dostrzegania mechanizmów tworzenia prawa kościelnego i jego funkcji w rozwoju wspólnoty Kościoła.
Wymagania wstępne
W1. Ogólna znajomość historii Kościoła.
W2. Zainteresowanie problematyką.
W3. Umiejętność analizy tekstów naukowych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student rozpoznaje właściwie zbiory prawa kanonicznego i je charakteryzuje - K_W07
2. Student opisuje ich genezę, treść i cel - K_W02

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student znajduje poszczególne zbiory i wskazuje ich rolę w historii prawa kanonicznego - K_U03
2. Student potrafi wskazać na wzajemne relacje pomiędzy zbiorami oraz na ich wpływ na życie Kościoła - K_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ceni znajomość historii prawa kanonicznego dla zrozumienia procesów zachodzących w istnieniu Kościoła - K_K04
2. Student kompetentnie tłumaczy innym rolę prawa w w funkcjonowaniu społeczności Kościoła na przestrzeni wieków - K_K03
Metody dydaktyczne
1. Wykład.
2. Elementy konwersatorium z dyskusją na określone zagadnienia.
Treści programowe przedmiotu
1. Treść wykładu obejmuje dwie zasadnicze części: fontes exsistendi i fontes cognoscendi.
2. W fontes exsistendi ukazywane są źródła materialne stanowienia prawa kanonicznego.
3. W fontes cognoscendi źródła formalne.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna zbiorów prawa kanonicznego.
(U) - Student nie potrafi zakwalifikować zbiorów do poszczególnych okresów rozwoju prawa kanonicznego.
Ocena dostateczna
(W) - Student zna zbiory prawa kanonicznego.
(U) - Niepoprawnie określa wartość prawną zbiorów.
(K) - Zna zasady poszukiwania źródeł prawa, ale nie potrafi ich zastosować.
Ocena dobra
(W) - Student zna większość zbiorów.
(U) - Potrafi określić relacje pomiędzy zbiorami.
(K) - Umie zorganizować warsztat pracy.
Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie zbiory.
(U) - Wie, jak należy je pogrupować i zaliczyć do poszczególnych okresów.
(K) - Student potrafi zorganizować własna pracę oraz zespołu.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.P. Hemperek, W. Góralski, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 1, cz. 1 Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Lublin 1995.
2.I. Subera, Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Warszawa 1977.
3.T. Pawluk, Źródła poznania prawa kanonicznego, „Studia Warmińskie” XII (1975), s. 541-619.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.W. Góralski, Kodyfikacja prawa w Kościele łacińskim po Soborze Watykańskim II, Płock 1983.
2.W. Plöchl, Geschichte des Kirchenrechts, t. 1-5, Wien 1960-1970.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Historia powszechnego prawa kanonicznego (* tylko ćwiczenia)
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji