Ustrój hierarchiczny Kościoła (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przygotowanie studenta do samodzielnego napisania i obrony pracy magisterskiej.
C2 - Przygotowanie studenta do samodzielnej pracy naukowo-badawczej.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z przedmiotów od I do III roku studiów
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. prawidłowo posługuje się metodą dogmatyczno-prawną, historyczno-prawną i teologiczno-prawną - K2A_W03
2. ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych - K2A_W16

UMIEJĘTNOŚCI
1. potrafi samodzielnie i krytycznie opracować tekst naukowy, brać czynny udział w dyskusjach naukowych oraz twórczo uczestniczyć w procesie badań naukowych zakończonych napisaniem pracy magisterskiej - K2A_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości - K2A_K07
Metody dydaktyczne
dyskusja nad wyborem tematu pracy, analiza poszczególnych fragmentów pracy z dyskusją
Treści programowe przedmiotu
1. Nakreślenie zakresu badań dostosowanego do indywidualnych zainteresowań studenta
2. Wybór tematu
3. Zapoznanie studentów ze źródłami prawa i literaturą przedmiotu
4. Organizacja badań własnych
5. Wymagania stawiane pracom magisterskim: kryteria jakości merytorycznej, kryteria jakości edytorskiej
6. Ułożenie planu pracy
7. Redagowanie tekstu
8. Prezentacja fragmentów pracy na seminarium
9. Korekta pracy uwzględniająca opinie promotora i seminarzystów
10. Redagowanie pracy magisterskiej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Semestr VII-VIII wybór tematu pracy magisterskiej, opracowanie jej planu, prezentacja najważniejszych problemów badawczych, przygotowanie spisu bibliograficznego oraz przypisów.
Semestry IX-X przygotowanie i prezentacja uczestnikom seminarium oraz promotorowi zebranej literatury oraz źródeł, a także kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej, prezentacja i złożenie kompletnej pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Bielecki J. E., Metodologia, Instytut Teologiczny Księży misjonarzy, Kraków 1993.

Literatura uzupełniająca:
1. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, „Kolonia”, Wrocław 1997.
2. Kolman R., Poradnik dla doktorantów i habilitantów, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1994.
3. Pawluk T., Wprowadzenie do studiów kanonistycznych, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1979.
4. Przybylska R., Przyczyna W. (red.), Zasady pisowni słownictwa religijnego, Biblos, Tarnów 2005.
5. Wójcik R., Wykłady z metodologii nauk, Warszawa 1982.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 7 – seminarium dyplomowe » Seminarium
Efekty kształcenia:
K2A_K01ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K02jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych w zakresie prawa kanonicznego
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U09posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
K2A_W16ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 7 – seminarium dyplomowe » Seminarium
Efekty kształcenia:
K2A_K01ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K02jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych w zakresie prawa kanonicznego
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U09posiada umiejętność samodzielnej oceny pojawiającego się problemu prawnego oraz wskazania właściwego jego rozwiązania, posługuje się oryginalnie i twórczo najnowszymi metodami i technikami zdobywania i przekazywania wiedzy, jest kreatywny i kompetentnie potrafi ją zastosować do praktycznych rozwiązań
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
K2A_W16ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w wykonywaniu zawodów prawniczych