Ustrój hierarchiczny Kościoła (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przygotowanie studenta do samodzielnego napisania i obrony pracy magisterskiej.
C2 - Przygotowanie studenta do samodzielnej pracy naukowo-badawczej.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z przedmiotów od I do III roku studiów
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. prawidłowo posługuje się metodą dogmatyczno-prawną, historyczno-prawną i teologiczno-prawną - K2A_W03
2. ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce, jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych - K2A_W16

UMIEJĘTNOŚCI
1. potrafi samodzielnie i krytycznie opracować tekst naukowy, brać czynny udział w dyskusjach naukowych oraz twórczo uczestniczyć w procesie badań naukowych zakończonych napisaniem pracy magisterskiej - K2A_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości - K2A_K07
Metody dydaktyczne
dyskusja nad wyborem tematu pracy, analiza poszczególnych fragmentów pracy z dyskusją
Treści programowe przedmiotu
1. Nakreślenie zakresu badań dostosowanego do indywidualnych zainteresowań studenta
2. Wybór tematu
3. Zapoznanie studentów ze źródłami prawa i literaturą przedmiotu
4. Organizacja badań własnych
5. Wymagania stawiane pracom magisterskim: kryteria jakości merytorycznej, kryteria jakości edytorskiej
6. Ułożenie planu pracy
7. Redagowanie tekstu
8. Prezentacja fragmentów pracy na seminarium
9. Korekta pracy uwzględniająca opinie promotora i seminarzystów
10. Redagowanie pracy magisterskiej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Semestr VII-VIII wybór tematu pracy magisterskiej, opracowanie jej planu, prezentacja najważniejszych problemów badawczych, przygotowanie spisu bibliograficznego oraz przypisów.
Semestry IX-X przygotowanie i prezentacja uczestnikom seminarium oraz promotorowi zebranej literatury oraz źródeł, a także kolejnych rozdziałów pracy magisterskiej, prezentacja i złożenie kompletnej pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Bielecki J. E., Metodologia, Instytut Teologiczny Księży misjonarzy, Kraków 1993.

Literatura uzupełniająca:
1. Boć J., Jak pisać pracę magisterską, „Kolonia”, Wrocław 1997.
2. Kolman R., Poradnik dla doktorantów i habilitantów, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 1994.
3. Pawluk T., Wprowadzenie do studiów kanonistycznych, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1979.
4. Przybylska R., Przyczyna W. (red.), Zasady pisowni słownictwa religijnego, Biblos, Tarnów 2005.
5. Wójcik R., Wykłady z metodologii nauk, Warszawa 1982.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (niestacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem