Prawo wyznaniowe (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Piotr Stanisz prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - pogłębienie specjalistycznej wiedzy z prawa wyznaniowego w wybranym zakresie szczegółowym,
C2 - wyrobienie umiejętności precyzyjnego wypowiadania się w mowie i na piśmie, z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii prawniczej i zasad wypowiedzi naukowej
Wymagania wstępne
Warunkiem udziału w zajęciach jest posiadanie szczegółowej wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego, potwierdzone pozytywnie zaliczonych egzaminem z tego przedmiotu.
ZAŁOŻENIA I CELE ZAJĘĆ: Podstawowym celem zajęć jest pomoc w przygotowaniu pracy doktorskiej. Cele szczegółowe wiążą się z kolejnymi etapami tego procesu, poczynając od wyboru tematu oraz wypracowania koncepcji rozprawy i jej poszczególnych fragmentów, poprzez opracowanie planu, pisanie poszczególnych fragmentów, sporządzenie potrzebnych wykazów, aż po przygotowanie ostatecznego wydruku. Udział w seminarium powinien zaowocować rozszerzeniem i ugruntowaniem posiadanej przez studentów znajomości przepisów oraz problemów polskiego prawa wyznaniowego. Powinien przyczynić się również do ukształtowania u uczestników postawy charakteryzującej się naukową dociekliwością i rzetelnym dążenia do prawdy. Efektem uczestnictwa w zajęciach powinno być ponadto nabycie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych i prezentowania ich rozwiązań.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
W zakresie wiedzy student
W kategorii wiedzy:
K_W02 – jest w stanie objaśnić znaczenie wolności myśli, sumienia i religii i uprawnień z niej wynikających w odniesieniu do jednostek i wspólnot, z uwzględnieniem ewolucji historycznej i warunków dopuszczalności ograniczeń wolności uzewnętrzniania religii lub przekonań
K_W02 – potrafi objaśnić zróżnicowanie modeli relacji Państwo – Kościół
K_W03 – umie wyjaśnić znaczenie terminologii prawniczej z zakresu polskiego prawa wyznaniowego
K_W04 – potrafi wskazać źródła polskiego prawa wyznaniowego, wyjaśniając ich hierarchię
K_W07 – jest w stanie scharakteryzować funkcjonowanie instytucji prawnych z zakresu prawa wyznaniowego, a zwłaszcza zagadnienia stanowiącego przedmiot pracy magisterskiej

W kategorii umiejętności:
K_U02 – potrafi wykorzystywać teoretyczną wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego do analizowania i interpretowania konkretnych stanów faktycznych
K_U05 – jest w stanie formułować problemy prawne z zakresu prawa wyznaniowego, analizować je i prezentować wyniki przeprowadzonych analiz
K_U07 – potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy z zakresu prawa wyznaniowego
K_U09 – posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem orzecznictwa i poglądów innych autorów, w tym stawiania własnych tez, formułowania wniosków oraz tworzenia podsumowań i ocen wybranych problemów
K_U04 –jest w stanie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności, wykorzystując różne źródła i technologie

W kategorii kompetencji społecznych:
K_K03 – jest gotów do terminowej i efektywnej realizacji powierzonych zadań
K_K06 – jest przygotowany do uzupełniania i doskonalenia nabywanej wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego i związanych z nią umiejętności
K_K07 – dba o odpowiedzialne przygotowywanie się do powierzonej pracy
K_K05 – jest uwrażliwiony na przewidywanie społecznych skutków rozwiązań prawnych przyjmowanych w zakresie stosunków wyznaniowych
K_K04 – jest zorientowany na uwzględnianie znaczenia refleksji na tematy etyczne w analizach prawnych z zakresu prawa wyznaniowego
Metody dydaktyczne
Dyskusja z elementami wykładu, prezentacja przygotowanego materiału przez studentów, grupowa analiza przygotowanych fragmentów opracowań
Treści programowe przedmiotu
Problematyka kolejnych zajęć zależy od stanu prac poszczególnych uczestników grupy seminaryjnej. W przypadku każdego uczestnika na forum grupy dyskutuje się sformułowanie tematu, koncepcję rozprawy, problemy badawcze i plan pracy. Ocenie grupy poddaje się kolejne fragmenty części merytorycznej, wstęp, zakończenie, a także wykazy źródeł.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, wyd. 2, Warszawa 2008.
2.J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2005.
3.M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
W zależności od realizowanego tematu.
Kierunek studiów: Prawo (niestacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem