Proseminarium (proseminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Wojciech Staszewski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. wyjaśnienie pojęć i zasad z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
C2. uporządkowanie wiedzy na temat zasad i norm etycznych obowiązujących w nauce, w szczególności w zakresie przygotowywania prac pisemnych
C4. wyrobienie umiejętności przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim.
C4. wyrobienie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł prawa; interpretacji przepisów prawnych i innych dokumentów w celu przygotowania prac pisemnych
Wymagania wstępne
zajęcia dla studentów III roku prawa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Ma podstawową wiedzę o miejscu i znaczeniu nauk prawnych w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K_W10 Zna metody i narzędzia w tym techniki pozyskiwania danych właściwe dla poszczególnych dziedzin prawa pozwalające opisywać struktury i instytucje prawne a także identyfikować rządzące nimi prawidłowości
K_W15 Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych obowiązujących zarówno w nauce jak i w przyszłym wykonywaniu zawodów prawniczych
K_W16 Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego


UMIEJĘTNOŚCI
K_U05 Posiada umiejętności badawcze obejmujące formułowanie i analizę problemów prawnych, dobór metod i narzędzi badawczych opracowanie i prezentację wyników pozwalające na rozwiązanie problemów prawnych (interpretacja, wykładnia przepisów, orzeczeń, literatury )
K_U09 Posiada umiejętność samodzielnego merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów w tym stawiać tezy, trafnie formułować wnioski oraz tworzyć syntetyczne podsumowania i oceny wybranych problemów
K_U11 Posiada umiejętność przygotowywania typowych prac pisemnych w języku polskim dotyczących szczegółowych zagadnień z różnych dziedzin

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K04 Ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej
Metody dydaktyczne
prezentacje multimedialne, referaty
dyskusje,
Treści programowe przedmiotu
metodyka pisania pracy dyplomowej, zasady wyboru tematu pracy, zasady szukania i gromadzenia bibliografii, metody analizy prawnej zgromadzonego materiału, układ pracy, zasady sporządzania spisu bibliograficznego oraz zasady sporządzania przypisów, zasady dotyczące etyki w pracy naukowej i podstaw prawa autorskiego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
przygotowanie pracy proseminaryjnej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Boć, J., Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2009.
Pułło A., Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.
Kierunek studiów: Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem