Procesy małżeńskie (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Grzegorz Bzdyrak
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Prezentacja norm dotyczących procesów o orzeczenie nieważności małżeństwa oraz innych procesów małżeńskich.
C2 - Omówienie wybranych orzeczeń sądów kościelnych.
C3 - Zapoznanie się ze strukturą pism procesowych.
Wymagania wstępne
Zajęcia przeznaczone dla studentów, którzy posiadają już wiedzę na temat kościelnego prawa procesowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu kościelnego prawa procesowego - K2A_W03.
2. Student ma wiedzę na temat prowadzenia procesów o nieważność małżeństwa i innych kanonicznych procesów małżeńskich - K2A_W03.
3. Student zna zasady funkcjonowania i strukturę sądownictwa kościelnego - K2A_W07.

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu interpretacji norm prawnych zawartych w Kodeksie Prawa kanonicznego oraz innych zbiorach prawa dotyczących kościelnego prawa procesowego - K2A_U01.
2. Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu wybranych kazusów procesowych - K2A_U08.
3. Student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności poprzez lekturę zadanych orzeczeń sądowych i artykułów naukowych - K2A_U11.
4. Student potrafi udzielić fachowej przedprocesowej porady prawnej w sprawach małżeńskich.
5. Student jest przygotowany do pełnienia w trybunale kościelnym funkcji pełnomocnika i adwokata kościelnego.
6. Student jest przygotowany do pełnienia w trybunale kościelnym funkcji obrońcy węzła małżeńskiego.
7. Student jest przygotowany do pełnienia w trybunale kościelnym funkcji notariusza oraz audytora.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student nabywa przekonania o wadze prawa procesowego dla zachowania sprawiedliwości w Kościele - K2A_K03 .
2. Student ma świadomość szacunku dla prawa i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu procesów kanonicznych - K2A_K07.
Metody dydaktyczne
Analiza norm kościelnego prawa małżeńskiego i prawa procesowego połączona z dyskusją.
Prezentacja przez studentów wskazanego orzeczenia trybunałów kościelnych.
Kolokwia sprawdzające wiedzę studenta.
Treści programowe przedmiotu
Właściwość sądowa przy procesach małżeńskich.
Strony procesowe.
Małżonkowie jako strony procesowe.
Skarga powodowa. Wprowadzenie sprawy.
Pierwszy i drugi dekret wikariusza sądowego.
Tytuły do zaskarżenia małżeństwa. Ustalenie formuły wątpliwości.
Wybór rodzaju procesu.
Proces zwykły.
Proces skrócony (biskupi).
Proces dokumentalny.
Etap dowodzenia w kanonicznych procesach małżeńskich.
Zakończenie instancji.
Ogłoszenie akt, zamknięcie postępowania dowodowego i dyskusja sprawy.
Wyrokowanie. Elementy wyroku.
Sposoby podważenia wyroku.
Orzeczenie separacji.
Proces do dyspensy super rato non consumato.
Proces dotyczący domniemanej śmierci współmałżonka.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Niedostateczny
(W)
Student nie zna podstawowej terminologii prawniczej z kościelnego prawa procesowego.
Student nie ma podstawowej wiedzy o różnych rodzajach procesów małżeńskich.
Student nie zapoznał się z zadanymi orzeczeniami sądów kościelnych.
Student nie zaliczył pozytywnie poszczególnych kolokwiów.
(U)
Student nie posiada podstawowej umiejętności posługiwania się normami procesowymi.
(K)
Student nie uzyskał wymaganej minimalnej frekwencji.

Dostateczny
(W)
Student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą z zakresu kościelnego prawa procesowego.
Student ma wiedzę o różnych procesach małżeńskich i zaliczył kolokwia na ocenę dostateczną oraz zapoznał się z zadanymi orzeczeniami sądów kościelnych.
Student uzyskał minimalną frekwencję.
(U)
Student posiada na podstawowym poziomie umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu interpretacji norm prawa dotyczących kanonicznych procesów małżeńskich.
(K)
Student ma na podstawowym poziomie przekonanie o wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu kanonicznych procesów małżeńskich.

Dobry
(W)
Student zna i rozumie prawie całą terminologię prawniczą z zakresu kościelnego prawa procesowego.
Student ma wiedzę o różnych rodzajach kanonicznych procesów małżeńskich i zaliczył kolokwia na ocenę dobrą oraz zapoznał się z zadanymi orzeczeniami sądów kościelnych.
Student miał dobrą frekwencję.
(U)
Student potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla kanonicznych procesów małżeńskich, choć czasami brakuje mu jeszcze precyzji.
(K)
Student właściwie odnosi się do zasad etyki przy wykonywaniu pomocy prawnej z zakresu kanonicznych procesów małżeńskich.

Bardzo dobry
(W)
Student zna i rozumie całą terminologię prawniczą z zakresu kościelnego prawa procesowego.
Student ma na wysokim poziomie wiedzę o różnych rodzajach kanonicznych procesów małżeńskich i zaliczył kolokwia na ocenę bardzo dobrą oraz zapoznał się z zadanymi orzeczeniami sądów kościelnych.
Student miał bardzo dobrą frekwencję.
(U)
Student potrafi swobodnie używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla kanonicznych procesów małżeńskich.
Student potrafi samodzielnie interpretować normy kościelnego prawa procesowego.
(K)
Student w sposób profesjonalny odnosi się do zasad etyki przy wykonywaniu pomocy prawnej z zakresu kanonicznych procesów małżeńskich.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1. Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Paulii PP. II promulgatus. AAS 75 (1983), pars II, 1-317.
2. Instructio servanda a tribunalibus dioecesanis et interdioecesanis in pertractandis causis nullitatis matrimonii \"Dignitas Connubii”, Citta del Vaticano 2005.
3. Franciszek, List Apostolski motu proprio \"Mitis Iudex Dominus Iesus\" reformujący kanony Kodeksu Prawa Kanonicznego dotyczące spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa, 15.08.2015, tłumaczenie polskie (Tarnów: Biblos, 2015).
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1. Komentarz do instrukcji procesowej „Dignitas connubii”, praca zbiorowa, red. T. Rozkrut, Sandomierz 2007.
2. M. Greszata, Kanoniczne procesy małżeńskie. Pomoc dla studentów, Lublin 2007.
3. R. Sztychmiler, Stwierdzenie domniemanej śmierci współmałżonka, Ius Matrimoniale 7 (2002), s. 151-164.
4. P. Kasprzyk, Separacja małżonków - instytucja funkcjonująca w polskim prawie rodzinnym i w prawie kanonicznym, Ius Matrimoniale 8 (2003), s. 87-118.
5. G. Bartoszewski, Postępowanie w procesie o uzyskanie dyspensy od małżeństwa zawartego a niedopełnionego, w: Kościół i prawo, t. 7, red. J. Krukowski, F. Lempa, Lublin 1990, s. 119-132.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Procesy małżeńskie
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji