Prawo zakonne (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Ambroży Skorupa prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studenta z regulacjami prawnymi dotyczącymi instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podstawowych informacji z historii Kościoła
W2 - znajomość materiału I Księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. \\\\\\\"Normy ogólne\\\\\\\", a w szczególności zagadnień dotyczących władzy rządzenia i urzędów kościelnych
W3 - znajomość materiału II Księgi Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. \\\\\\\"Lud Boży\\\\\\\", część I \\\\\\\"Wierni chrześcijanie\\\\\\\"
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna teologiczne podstawy życia konsekrowanego i jego historyczne uwarunkowania - K2A_W02
2. Student definiuje i charakteryzuje instytucje właściwe życiu konsekrowanemu - K2A_W07

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student aktywnie i twórczo współpracuje w zespole przy analizowaniu tekstów źródłowych lub rozwiązywaniu kazusów - K2A_U12
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student aktywnie i twórczo współpracuje w zespole przy analizowaniu tekstów źródłowych lub rozwiązywaniu kazusów - K2A_U12

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student kształtuje swoją postawę aktywnego udziału w strukturze Ludu Bożego i szacunku wobec różnych stanów w Kościele - K2A_K03
Metody dydaktyczne
Treści programowe przedmiotu
1. Teologiczne podstawy życia konsekrowanego
2. Rozwój życia konsekrowanego
3. Perspektywa powstania nowych form życia konsekrowanego
4. Osoby konsekrowane w społeczności Ludu Bożego
5. Prawne i doktrynalne znaczenie rad ewangelicznych
6. Założenie i zniesienie instytutu życia konsekrowanego
7. Założenie domu zakonnego w diecezji
8. Egzemcja instytutów zakonnych
9. Autonomia instytutów zakonnych
10. Zależność instytutów zakonnych od Stolicy Apostolskiej
11. Doktryna życia konsekrowanego w adhortacji apostolskiej \\\\\\\\\\\\\\\"Vita consecrata\\\\\\\\\\\\\\\"
12. Warunki przyjęcia do instytutu życia konsekrowanego
13. Etapy formacji zakonnej
14. Profesja zakonna
15. Zadania i kompetencje przełożonych zakonnych
16. Zadania i kompetencje kapituł
17. Rady przełożonych
18. Konferencje wyższych przełożonych zakonnych
19. Odnowa klauzury zakonnej według \\\\\\\\\\\\\\\"Verbi sponsa\\\\\\\\\\\\\\\"
20. Kontemplacyjny wymiar życia zakonnego
21. Apostolstwo instytutów zakonnych w Kościele partykularnym
22. Instytucja eksklaustracji
23. Wydalenie z instytutu zakonnego
24. Zakonnicy w działalności misyjnej
25. Zakonne prawo majątkowe
26. Specyfika instytutów świeckich
27. Specyfika stowarzyszeń życia apostolskiego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych terminów z zakresu prawa zakonnego
(U) - Student nie potrafi pracować w zespole
(K) - Student przyjmuje postawę bierną wobec przedmiotu, jak i osób biorących udział z zajęciach

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu prawa zakonnego
(U) - Student potrafi pracować w zespole, ale przyjmuje rozwiązania od innych osób, nie podejmując próby zajęcia własnego stanowiska
(K) - Student zaangażowanie w zajęcia traktuje jedynie jako obowiązek

Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminów z zakresu prawa zakonnego
(U) - Student potrafi czynnie i kreatywnie pracować w zespole analizując poszczególne zagadnienia
(K) - Student odnajduje się w większości sytuacji i z szacunkiem odnosi się do wszystkich osób biorących udział z zajęciach

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu prawa zakonnego
(U) - Student potrafi czynnie i kreatywnie pracować w zespole, a nawet mu przewodniczyć i szukać najbardziej optymalnych rozwiązań dla zadanych kwestii
(K) - Student odnajduje się w każdej sytuacji i z szacunkiem odnosi się do wszystkich osób biorących udział z zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Źródła prawa:
Sacrosanctum Concilium Oecumenicumu Vaticanum II, Decretum de accommodata renovatione vitae religiosae \\\\\\\"Perfectae Caritatis\\\\\\\", 28 X 1965, AAS 58 (1966), p. 702-712; tekst polski w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 2002, s. 264-274.
Ioannes Paulus PP. II, Adhortatio Apostolica Postsynodalis de vita consecrata eiusque missione in Ecclesia ac mundo \\\\\\\"Vita consecrata\\\\\\\", 25 III 1996, AAS 88 (1996), p. 377-486; tekst polski w: Jan Paweł II, \\\\\\\"Vita Consecrata\\\\\\\". Adhortacja po Synodzie Biskupów o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i świecie, Watykan 1996.
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Istruzione sulla vita contemplativa e la clausura delle monache \\\\\\\"Verbi sponsa\\\\\\\", 13 V 1999, Libreria Editrice Vaticana 1999; tekst polski w: Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja o życiu kontemplacyjnym i klauzurze mniszek \\\\\\\"Verbi sponsa\\\\\\\", Poznań 1999.
Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, Istruzione Il servizio dell’autorità e l’obbedienza, 11 V 2008, Liberia Editrice Vaticana 2008; tekst polski w: Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja posługa władzy i posłuszeństwo \\\\\\\"Faciem tuam, Domine, requiram\\\\\\\", Poznań 2008.

Literatura podstawowa:
Bogdan F., 1988. Prawo zakonów, instytutów świeckich i stowarzyszeń życia apostolskiego, Pallottinum. Poznań.
Krukowski J. (red.), 2006. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowane i stowarzyszenia życia apostolskiego. Pallottinum. Poznań.
Skorupa A. 2002. Słuszna autonomia instytutów zakonnych w Kościele łacińskim. Wyd. Salwator, Kraków.
Zubert B. W., 1990. Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Księga II. Lud Boży. Część III. Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego, t.: 2, cz.: III. RW KUL. Lublin.

Literatura uzupełniająca:
Bar J., Kałowski J., 1985. Prawo o instytutach życia konsekrowanego. ATK. Warszawa.
Bartoszewski G., Współpraca przełożonych zakonów żeńskich ze swoimi radami, \\\\\\\"Prawo Kanoniczne\\\\\\\" 25 (1982), nr 1-2, s. 165-177.
Daniluk M., Klauza K., 1994. Podręczna encyklopedia instytutów życia konsekrowanego. Pojęcia. Terminy. Instytucje. Dokumenty. Czasopisma. Sigla. Rw KUL. Lublin.
Kałowski J., Udział przełożonego instytutu życia konsekrowanego w radach, \\\\\\\"Prawo Kanoniczne\\\\\\\" 29 (1986), nr 3-4, s. 75-99.
Kiwior W., Etapy formacji ze szczególnym uwzględnieniem nowicjatu, \\\\\\\"Prawo Kanoniczne\\\\\\\" 35 (1992), nr 1-2, s. 101-117.
Kowal J., Geneza i rozwój instytucji eksklaustracji, \\\\\\\"Prawo Kanoniczne\\\\\\\" 37 (1994), nr 1-2, s. 48-72.
Pasternak F., Wzajemne relacje między biskupami i zakonnikami w Kościele posoborowym, \\\\\\\"Prawo Kanoniczne\\\\\\\" 22 (1979), nr 3-4, s. 81-105.
Skorupa A., Klasztory kontemplacyjne mniszek według instrukcji \\\\\\\"Sponsa Verbi”, w: Plenitudo legis dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana prof. dr hab. Bronisławowi Zubertowi OFM z okazji 65. rocznicy urodzin, red. A. Dębiński, E. Szczot, Lublin 2000, s. 641-651.
Skorupa A., Obowiązki wyższego przełożonego zakonnego w procedurze wydalenia z instytutu, \\\\\\\"Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich\\\\\\\" 10 (2000), s. 45-50.
Stasiński P., Formacja do życia według rad ewangelicznych, \\\\\\\"Prawo Kanoniczne\\\\\\\" 35 (1992), nr 1-2, s. 89-100.
Wroceński J., Kongregacja Zakonów i Instytutów Świeckich w aspekcie historyczno-prawnym, \\\\\\\"Prawo Kanoniczne\\\\\\\" 29 (1986), nr 3-4, s. 209-231.
Zubert B. W., Apostolstwo zakonników i jego włączenie w ogólną działalność duszpasterską Kościoła partykularnego, w: Autonomia zakonów a Kościół partykularny, red. B. W. Zubert, Lublin 1991, s. 31-52.
Zubert B. W., Partycypacja wiernych w duchowości instytutu zakonnego, „Kościół i Praw
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Prawo zakonne (* ćwiczenia)
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji