Normy generalne (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Adam Kaczor
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Student zdobędzie wiedzę w przedmiocie terminologii prawniczej charakterystycznej dla norm generalnych prawa kanonicznego. Zdobędzie wiedzę w odniesieniu do funkcji norm generalnych na tle całego Kodeksu Prawa Kanonicznego.
C2 - Student zdobędzie praktyczną umiejętność zrozumienia, wykładni i zastosowania normy prawnej KPK oraz umiejętność sprawnego wykorzystania tej wiedzy w dalszym studium KPK
Wymagania wstępne
Umiejętność umiejscowienia Kodeksu Prawa Kanonicznego w historii prawa kościelnego na gruncie odbytych już wykładów oraz posiadanie minimum wiedzy o instytucjach prawa zdobyte na wcześniejszych już wykładach np prawa rzymskiego...
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA - zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa, posiada wiedzę zdobytą już w Seminarium Duchownym, na której można budować możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów prawnych w praktyce duszpasterskiej Kościoła(K2A_W04)
UMIEJĘTNOŚCI - potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i piśmie, posiada umiejętność konstruowania uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, potrafi realnie pracować w grupie co jest też przygotowaniem do pełnienia odpowiedzialnych urzędów i funkcji w Kościele (K2A_U05)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) - jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych, wykazuje aktywność, odznacza się wytrwałością w podejmowaniu profesjonalnych działań indywidualnych i zespołowych w zakresie prawa kanonicznego, może w przyszłości być chociażby wykładowcą prawa kanonicznego w Seminarium Duchownym, kanclerza Kurii Biskupiej...itp. (K2A_K02)
Metody dydaktyczne
Prezentacja dokumentów zawierających prawo kanoniczne p[ozakodeksowe, dyskusja, wykład, praca z tekstem, prezentacja referatu przez studenta na zadany temat
Treści programowe przedmiotu
Analiza porównawcza KPK/1917 i KPK/1983
Analiza porównawcza norm generalnych w starym i nowym Kodeksie
Omówienie pozakodeksowych źródeł prawa kanonicznego
Ogólna charakterystyka KPK/1983 z perspektywy kanonów wstępnych (Kan. 1-6)
Ustawy kościelne
Problematyka interpretacji ustaw kościelnych
„Kanonizacja” prawa państwowego
Prawo zwyczajowe w Kościele
Dekrety ogólne oraz instrukcje
Dekrety i poszczególne nakazy
Reskrypty
Przywileje
Dyspensy
Statuty i przepisy porządkowe (próba wspólnego napisania statutów dla jakiejś kościelnej osoby prawnej)
Zapoznanie się z formami dekretów na podstawie pratyki Kurii Metropolitalnej w Lublinie
Pozycja kanoniczna osób fizycznych
Nauka liczenia pokrewieństwa i powinowactwa
Osoby prawne w Kościele
Akty prawne
Władza rządzenia
Urzędy kościelne
Formy prowizji kanonicznej
Formy wyborów w Kościele
Utrata urzędu kościelnego
Przedawnienie w Kościele
Obliczanie czasu
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych terminów i instytucji prawnych z zakresu norm generalnych prawa kanonicznego
(U) - Student nie potrafi zastosować i wyjaśnić podstawowych pojęć prawa kanonicznego
(K) - Student nie potrafi wskazać bazy źrodłowej

0cena dostateczna:
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu norm generalnych prawa kanonicznego
(U) - Student potrafi wyjaśnić i zastosować niektóre pojęcia i z zakresu norm generalnych prawa kanonicznego
(K) - Student potrafi wskazać teksty źródłowe

Ocena dobra:
(W) - Student zna większość terminów z zakresu norm generalnych prawa kanonicznego
(U) - Student potrafi zastosować i wyjaśnić większość terminów z zakresu norm generalnnych prawa kanonicznego
(K) - Student potrafi uzasadnić podstawowe pojęcia korzystając ze źródeł i literatury przedmiotu

Ocena bardzo dobra:
(W) - Student zna wszystkie terminy z zakresu norm generalnych prawa kanonicznego
(U) - Student potrafi zastosować i wyjaśnić wszystkie terminy z zakresu norm generalnych prawa kanonicznego
(K) - Student potrafi uzasadnić wszystkie pojęcia korzystając ze źródeł i literatury przedmiotu a także rzeczowo dyskutować
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Kodeks Prawa Kanonicznego, Wyd. Pallotinum, Poznań 1984.
2.Kodeks Kanonów Kościołów Wschodnich, Wyd. Gaudium, Lublin 2002.
3.M. Sitarz, W. Kacprzyk, Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł. Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
4.J. Krukowski, R. Sobański, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Tom I; Księga I, Normy ogólne. Wyd. Pallotinum, Poznań 2003.
5.T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. T.I: Zagadnienia wstępne i normy ogólne. Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1985.
6.E. Sztafrowski, Podręcznik prawa kanonicznego. T.I, Akademia Teologii Katolickiej Warszawa 1985.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.Notatki z wykładów norm generalnych.
2.Pozakodeksowe źródła prawa kościelnego.
3.Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici. Red. K. Lüdicke, Bd. I: Allgemeine Normen, Münster 1984.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Normy generalne
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji