Proces zwyczajny (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr Wojciech Witkowski
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Pogłębienie podstawowych zasad i instytucji kościelnego prawa procesowego zaprezentowanych na wykładzie
C2 – Zdobycie umiejętności posługiwania się normami prawa dotyczącymi procesów kościelnych.
C3 – Przygotowanie kandydatów do funkcji i urzędów zlecanych najczęściej osobom świeckim (adwokat, pełnomocnik, obrońca węzła)
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podstaw prawa kanonicznego
W2 – znajomość ustroju Kościoła
W3 – znajomość ogólnych zasad przy powierzaniu i wypełnianiu urzędów kościelnych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student zna i rozumie terminologię prawniczą z zakresu procesu zwyczajnego - K2A_W03
2. Student zna zasady funkcjonowania i strukturę sądownictwa kościelnego - K2A_W07
3. Student zna przebieg i elementy kościelnego procesu zwyczajnego - K2A_W03
4. Student zdobył poszerzoną wiedzę na temat realizacji zadań związanych z urzędem i funkcjami w sądownictwie kościelnym przysługującymi osobom świeckim - K2A_W09

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student posiada umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu interpretacji norm prawnych zawartych w Kodeksie Prawa kanonicznego oraz innych zbiorach prawa dotyczących kościelnego prawa procesowego - K2A_U01
2. Student posiada umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu wybranych kazusów procesowych - K2A_U08
3. student potrafi uzupełniać i doskonalić nabyta wiedzę i umiejętności poprzez lekturę zadanych artykułów naukowych - K2A_U11
4. Student jest zdolny do wykonywania funkcji i urzędów w sądownictwie kościelnym, w tym szczególnie adwokata, pełnomocnika, audytora, notariusza i obrońcę węzła - K2A_U08; K2A_U05

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student nabywa przekonania o wadze prawa procesowego dla zachowania sprawiedliwości w Kościele - K2A_K03
2. Student ma świadomość szacunku dla prawa i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu procesów kanonicznych - K2A_K07
Metody dydaktyczne
Analiza norm prawnych połączona z dyskusją
Prezentacja przez studenta wyznaczonego referatu
Kolokwia sprawdzające wiedzę studenta
Treści programowe przedmiotu
Przedmiot postępowania sądowego
Właściwość sądowa
Struktura sądownictwa kościelnego
Urzędy sądownictwa kościelnego
Procedura składania skargi powodowej
Procedura określania formuły wątpliwości
Procedura dowodzenia
Procedura dyskusji sprawy
Procedura wyrokowania
Procedura podważalności wyroku
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Niedostateczny
(W)
Student nie zna podstawowej terminologii prawniczej z zakresu procesu zwyczajnego.
Student nie ma podstawowej wiedzy o różnych rodzajach instytucji z zakresu procesu zwyczajnego.
Student nie zaliczył pozytywnie poszczególnych kolokwiów.


(U)
Nie posiada podstawowej umiejętności posługiwania się normami procesowymi.
(K)
Nie uzyskał wymaganej minimalnej frekwencji.

Dostateczny
(W)
Student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą z zakresu procesu zwyczajnego. Student ma wiedzę o różnych rodzajach instytucji z zakresu procesu zwyczajnego i zaliczył kolokwia na ocenę dostateczną oraz przedłożył zadany referat. Student uzyskał minimalną frekwencję.
(U)
Posiada na podstawowym poziomie umiejętność posługiwania się pojęciami prawnymi w celu interpretacji norm prawa dotyczących procesu zwyczajnego.

(K)
Na podstawowym poziomie ma przekonanie o wadze przestrzegania zasad etyki zawodowej przy udzielaniu porad prawnych i świadczeniu pomocy prawnej z zakresu procesu zwyczajnego.

Dobry
(W)
Student zna i rozumie prawie całą terminologię prawniczą z zakresu procesu zwyczajnego. Student ma wiedzę o różnych rodzajach instytucji z zakresu procesu zwyczajnego i zaliczył kolokwia na ocenę dobrą oraz przedłożył zadany referat. Student miał dobrą frekwencję.

(U)
Student potrafi używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla procesu zwyczajnego, choć czasami brakuje mu jeszcze precyzji.

(K)
Student właściwie odnosi się do zasad etyki przy wykonywaniu pomocy prawnej z zakresu procesu zwyczajnego.

Bardzo dobry
(W)
Student zna i rozumie całą terminologię prawniczą z zakresu procesu zwyczajnego. Na wysokim poziomie ma wiedzę o różnych rodzajach instytucji z zakresu procesu zwyczajnego. Student zaliczył kolokwia na ocenę bardzo dobrą oraz przedłożył zadany referat. Student miał bardzo dobrą frekwencję.
(U)
Student poprawi swobodnie używać specjalistycznego języka prawnego charakterystycznego dla procesu zwyczajnego.
Samodzielnie potrafi interpretować normy procesu zwyczajnego.
(K)
Student w sposób profesjonalny odnosi się do zasad etyki przy wykonywaniu pomocy prawnej z zakresu procesu zwyczajnego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
ŹRÓDŁA:
1.Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 roku.
2. Motu proprio papieża Franciszka \"Mitis Iudex Dominus Jesus\"
3. Instrukcja procesowa dla spraw o nieważność małżeństwa „Dignitas connubii”

LITERATURA:
1.A. Dzięga: Elementy strukturalne kanonicznego sądowego procesu spornego, w: Veritati Salvicae Servire. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Edwardowi Góreckiemu z racji 70 rocznicy urodzin. Red. W. Wenz. Wrocław 2002, s. 101-115.
2.G. Erlebach, A. Dzięga, J. Krukowski, R. Sztychmiler, Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Księga VII. Procesy, t. 5. Pallottinum 2007.
3.Z. Grocholewski, Pewność moralna jako klucz do lektury norm procesowych, „Ius Matrimoniale” 1998, nr 3, 9-43.
4.Z. Grocholewski, Struktura etapu dowodowego procesu, w: Plenitudo Legis Dilectio. Księga pamiątkowa dedykowana o. prof. Bronisławowi. W. Zubertowi z okazji 65 rocznicy urodzin, red. A. Dębiński, E. Szczot, Lublin 2000, s. 355-378.
5.R. Sztychmiler: Sądownictwo kościelne w służbie praw człowieka, Olsztyn 2000.
6.M. Greszata: Kanoniczne procesy małżeńskie. Pomoc dla studentów, Lublin 2007.
7. P. Majer (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego. Komentarz, Kraków 2011.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Proces zwyczajny
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji