Instytuty świeckie - fakultet (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
Podczas wykładu studenci zapoznają się z problematyką związaną z historią i obecnym stanem prawnym instytutów świeckich w strukturze ludu Bożego.
Wymagania wstępne
W1: Znajomość struktury ludu Bożego;
Założenia.
Studenci maja możliwość zapoznania się z treścią regulacji prawnych dotyczących instytutów świeckich. Szczególną uwagę zwraca się normy dotyczące praktyki rad ewangelicznych, struktury organizacyjnej instytutów świeckich, przyjmowania i formacji, obszarów pracy apostolskiej i zależności od władzy kościelnej.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W 1: Poznanie genezy instytutów świeckich
W2: Poznanie struktury i znaczenia kanonicznej aprobaty nowej formy życia konsekrowanego;
W3: Poznanie specyfiki instytutów świeckich w aktualnie obowiązującej regulacji;
W4: Poznanie zadań członków instytutów świeckich w wymaganiach Kościoła.


UMIEJĘTNOŚCI

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Metody dydaktyczne
a) wykład prowadzącego;
b) analiza dokumentów;
c) dyskusja ze studentami;
Treści programowe przedmiotu
1. Geneza instytutów świeckich
2. Kanoniczna aprobata instytutów świeckich
3. Istotne elementy instytutów świeckich
4. Konsekracja w instytutach świeckich
5. Apostolstwo w instytutach świeckich
6. Świeckość w instytutach świeckich
7. Inkardynacja duchownych członków instytutów świeckich
8. Obowiązki członków instytutów świeckich
9. Prawo własne w instytutach świeckich
10. Święte więzy w instytutach świeckich
11. Prawo dopuszczania do instytutu świeckiego
12. Próba wstępna – warunki ważnego dopuszczenie
13. Cel i czas trwania próby wstępnej
14. Czasowe włączenie, minimalny czas trwania
15. Włączenie definitywne
16. Opuszczenie instytutu świeckiego
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena dostateczna:
1. Znajomość specyfiki instytutów świeckich;
2. Zanjomość podstawowych instytucji właściwych instytutom świeckim.
Ocena dobra -jak wyżej oraz:
1. Znajomość specyfiki instytutów świeckich na tle innych form zycia konsekrowanego;
2.Znajomość zasad funkcjonowania instytutów świeckich.

Ocena bardzo dobra-jak wyżej oraz:
1.Znajomość posłannictwa konsekrowanych w Kościele i świecie
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Źródła
Codex Iuris Canonici. Auctoritate Ioannis Pauli PP. promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu. Pallottinum 1984.
Code de Droit Canonique. Bilingue et Annoté. Red.: E. Caparros, H. Aube. Montreal 2007.
Sobór Watykański II
Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium
Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis
Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje. Pallottinum.
Jan Paweł II. Adhortacja apostolska Vita consecrata. Libreria Editrice Vaticana 1996.
Życie konsekrowane w nauczaniu Jana Pawła II. Red. Cz. Drążka. Kraków 1996.

Fuertes J. CMF. Character publicus collegiorum et studiorum ecclesiasticorum in Religionibus, Societatibus et Institutis Saecularibus. CpRM 30:1951 s. 177-187.
G. Escudero CMF. De natura Institutorum Saecularium. CpRM 32:1953 s. 72-93.
Hirschmann H.SI. Die evangelischen Räte in Weltstant der Christen. Geist und Leben 26:1953 s. 201-205.
Scheuermann A. OFM. Ein Handbuchder Weltlichen Institute. Geist und Leben 27:1954 s. 466-467.
Gil N. CMF. De Institutis hucusque aprobatis. CpRM 35:1956 s. 349-353; 39:1960 s. 101-105.
Perrin J.P. OP. Les instituts séculier au service de l’apostolat. Documenets du Deuxieme Congres Mondial pour l’Apostolat des laics. 1957, t. I Les laics dans l’Eglise. Rome1958.
Gutierrez A. CMF. De natura voti publici et voti privati, status publici private perfectionis. CpRM 38:1959 s. 277-329.
Lefevre S. Secularite et institutes seculiers. Montreal 1989.

Skorupa A. Sakrament Eucharystii w życiu osób konsekrowanych. W: Eucharistia fons vitae-współczesne problemy prawne. Materiały sesji naukowej zorganizowanej 26 IV 2006 r. w Kazimierzu. Red. Stanisław Tymosz. Lublin 2006 s. 159-169. ISBN 83-7363-384-7.
Skorupa A. Nowe formy życia konsekrowanego. Studia Prawnicze KUL 4 (32)2007 s. 91-104.
Zubert B. W. Instytuty świeckie. W: Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego. T.II.2 Księga II. Lud Boży. Cz. III Instytuty życia konsekrowanego i stowarzyszenia życia apostolskiego. Red. J. Krukowski [i in.] Pallotinum 2006s. 144-207
Z Chrystusem w świecie. Instytuty świeckie w 50-lecie Provida Mater Ecclesia. Red. M. Chmielewski [i In.] Lublin 1997.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 6 – przedmioty fakultatywne » Wykłady (5 do wyboru)
Efekty kształcenia:
K2A_K05jest wrażliwy na problemy społeczne, bezprawne zachowania, angażuje się w ich rozwiązywanie sam i komunikując się ze specjalistami, jak również z osobami, które nie są specjalistami w dziedzinie prawa, aktywnie uczestniczy zespołach o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzając zakres swoich kompetencji
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U07potrafi wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną w gronie specjalistów, jak też w otwartej dyskusji na temat szeroko pojętych problemów prawnych, relacji Kościoła do państwa, związków wyznaniowych, zagadnień życia społecznego, gospodarczego i politycznego
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_U12potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność nakreślania wspólnych celów, potrafi przyjmować zarówno rolę podporządkowania się w zespole, jak też rolę lidera zespołu
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce
Etap:Rok V - Semestr 10
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 6 – przedmioty fakultatywne » Wykłady (5 do wyboru)
Efekty kształcenia:
K2A_K05jest wrażliwy na problemy społeczne, bezprawne zachowania, angażuje się w ich rozwiązywanie sam i komunikując się ze specjalistami, jak również z osobami, które nie są specjalistami w dziedzinie prawa, aktywnie uczestniczy zespołach o charakterze interdyscyplinarnym, poszerzając zakres swoich kompetencji
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U02potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i analizy prawa kanonicznego w relacji do innych systemów prawnych oraz formułować własne opinie
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U05potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność konstruowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące zagadnień prawniczych, korzystając z dorobku prawa kanonicznego, jak też pokrewnych dyscyplin naukowych
K2A_U07potrafi wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę teoretyczną w gronie specjalistów, jak też w otwartej dyskusji na temat szeroko pojętych problemów prawnych, relacji Kościoła do państwa, związków wyznaniowych, zagadnień życia społecznego, gospodarczego i politycznego
K2A_U10potrafi twórczo animować prace nad własnym rozwojem oraz nawiązywać dialog, propagując wyniki własnych osiągnięć naukowych i rozwiązań praktycznych, komunikując się ze środowiskiem specjalistów, jak też z przedstawicielami pokrewnych dziedzin, w języku polskim i obcym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_U12potrafi pracować w zespole, posiada umiejętność nakreślania wspólnych celów, potrafi przyjmować zarówno rolę podporządkowania się w zespole, jak też rolę lidera zespołu
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W05ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę na temat najnowszych badań w dziedzinie prawa kanonicznego, redagowania pracy naukowej z tej dyscypliny oraz zasad etycznych obowiązujących w nauce