Ustrój hierarchiczny Kościoła (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Mirosław Sitarz prof. KUL
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z normami prawnymi zawartymi w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r., w Księdze II – „Lud Boży”, w kan. 330-572 oraz konstytucjach apostolskich: Pastor bonus i Universi Dominici Gregis
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z przedmiotu: prawoznawstwo,
W2 - znajomość treści Księgi I – „Normy ogólne\", kan. 1-203 (KPK z 1983 r.).
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. zna terminologię z zakresu prawa konstytucyjnego Kościoła i systemu sprawowania w nim władzy oraz funkcjonowania poszczególnych podmiotów prawa - K2A_W07
2. rozumie funkcjonowanie poszczególnych instytucji istniejących w Kościele, zarówno z prawa Bożego, jak i czysto ludzkiego - K2A_W08

UMIEJĘTNOŚCI
1. potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z różnych dziedzin prawa w celu porządkowania i analizowania przepisów i zastosowania pojęć występujących zarówno w prawie świeckim, jak i kanonicznym - K2A_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi przez Kościół w praktyce, odznacza się rozwagą, dojrzałością i zaangażowaniem w jego misję - K2A_K04
Metody dydaktyczne
wykład z prezentacją multimedialną
Treści programowe przedmiotu
1. Biskup Rzymski i Kolegium Biskupów
2. Synod Biskupów
3. Kardynałowie Świętego Kościoła Rzymskiego
4. Kuria Rzymska
5. Legaci Biskupa Rzymskiego
6. Kościoły partykularne
7. Biskupi diecezjalni, koadiutorzy i pomocniczy
8. Sytuacje nadzwyczajne: sede impedita i sede vacante
9. Prowincje i regiony kościelne
10. Metropolici
11. Synody partykularne
12. Konferencje biskupów
13. Synod diecezjalny
14. Kuria diecezjalna
15. Rada kapłańska
16. Kolegium konsultorów
17. Kapituły kanoników
18. Rada duszpasterska
19. Proboszczowie
20. Wikariusze parafialni
21. Dziekani
22. Rektorzy kościołów i kapelani
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu prawa konstytucyjnego Kościoła i systemu sprawowania w nim władzy oraz funkcjonowania poszczególnych podmiotów prawa
(U) - Student nie potrafi wykorzystywać podstawowej wiedzy z różnych dziedzin prawa w celu porządkowania i analizowania przepisów i zastosowania pojęć występujących zarówno w prawie świeckim, jak i kanonicznym
(K) - Student nie utożsamia się z wartościami realizowanymi przez Kościół

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu prawa konstytucyjnego Kościoła i systemu sprawowania w nim władzy oraz funkcjonowania poszczególnych podmiotów prawa
(U) - Student potrafi wykorzystywać podstawową, dotychczas zdobytą wiedzę z różnych dziedzin prawa w celu porządkowania i analizowania przepisów i zastosowania pojęć występujących zarówno w prawie świeckim, jak i kanonicznym
(K) - Student utożsamia się z wartościami realizowanymi przez Kościół

Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminów z zakresu prawa konstytucyjnego Kościoła i systemu sprawowania w nim władzy oraz funkcjonowania poszczególnych podmiotów prawa
(U) - Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z różnych dziedzin prawa w celu porządkowania i analizowania przepisów i zastosowania pojęć występujących zarówno w prawie świeckim, jak i kanonicznym
(K) - Student utożsamia się z wartościami realizowanymi przez Kościół

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu prawa konstytucyjnego Kościoła i systemu sprawowania w nim władzy oraz funkcjonowania poszczególnych podmiotów prawa
(U) - Student potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę z różnych dziedzin prawa i w pogłębiony sposób porządkować i analizować przepisy i zastosować pojęcia występujące zarówno w prawie świeckim, jak i kanonicznym
(K) - Student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi przez Kościół
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Krukowski J. (red.), Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. II/1: Księga II. Lud Boży. Część I. Wierni chrześcijanie. Część II. Ustrój hierarchiczny Kościoła, Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 2005.

Literatura uzupełniająca:
1. Głódź S. L., Krukowski J., Sitarz M. (red.), Parafia w prawie kanonicznym i w prawie polskim, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013.
2. Kacprzyk W., Sitarz M. (red.), Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
3. Krukowski J., Sitarz M. (red.), Kościół partykularny w Kodeksie Jana Pawła II, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004.
4. Krukowski J., Sitarz M., Pastwa A. (red.), II Polski Synod Plenarny a synody diecezjalne, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015.
5. Krukowski J., Sitarz M., Pieron B. (red.), Przynależność do Kościoła a uczestnictwo wiernych w życiu publicznym, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014.
6. Pagé R., Les Églises particulières, t. I i III, Éditions Paulines, Paris 1985.
7. Pawluk P., Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Lud Boży i jego nauczanie i uświęcanie, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 2002.
8. Sitarz M., Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008.
9. Sitarz M., Competences of Collegial Organs in a Particular Church in the Exercise of Executive Power According to the Code of Canon Law of 1983, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013.
10. Sitarz M. [et al.] (red.), Ustrój hierarchiczny Kościoła. Wybór źródeł, tom 2, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2013.
11. Sitarz M. (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, tom I, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2014.
12. Sitarz M. (red.), Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców, tom II, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2015.
13. Sztafrowski E., Podręcznik prawa kanonicznego, t. II, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1985.
14. Urso P., Il diritto nel ministero della Chiesa, t. II, Roma 1990.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 6
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 5 – przedmioty kształcenia kierunkowego » Ustrój hierarchiczny Kościoła
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji