Pozasakramentalne akty Kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Lidia Fiejdasz-Buczek
Organizator:Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji - Instytut Prawa Kanonicznego
Liczba godzin tydzień/semestr: 3/45
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie z nauką Kościoła na te tematy, szczegółowe poznanie najnowszych przepisów prawnych dotyczących omawianych zagadnień.
C2 - umiejętność posługiwania się właściwą terminologią; znajomość Prawa Kanonicznego w tej dziedzinie
C3 - kształtowanie krytycznego analizowania i oceny informacji wyrabianie niezbędnych umiejętności do aktywnego udziału w dyskusjach i właściwej oceny problemu
Wymagania wstępne
Umiejętność posługiwania się terminologią prawa kanonicznego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K2A_W01 zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W04 zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa

UMIEJĘTNOŚCI
K2A_U04 potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U06 posiada pogłębioną umiejętność prezentowania własnych rozwiązań problemów prawnych, wątpliwości i sugestii, umie je poprzeć rozbudowaną argumentacją, przytaczając poglądy różnych autorów, stosując właściwe nauce zasady etyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K2A_K01 ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego
K2A_K03 docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
Metody dydaktyczne
Metody dydaktyczne: asymilacji wiedzy, samodzielnego dochodzenia do wiedzy, waloryzacyjne, prezentacja multimedialna, dyskusja, metoda wspomagająca Blended Learning.
Treści programowe przedmiotu
Treści programowe przedmiotu
Sakramentalia. Poświęcenia, błogosławieństwa. Egzorcyzmy
Liturgia Godzin
Pogrzeb kościelny
Kult świętych
Kult obrazów
Kult relikwii
Ślub
Przysięga
Miejsca święte: Kościoły
Miejsca święte: Kaplice
Miejsca święte: Sanktuaria
Ołtarze
Cmentarze
Czasy święte – Dni świąteczne
Dni Pokuty
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU: obecność na wykładzie, egzamin: test z kazusem, odpowiedź ustna.
KRYTERIA ZALICZENIA: obecność, aktywność na wykładzie, wiedza pozytywna.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA OBOWIĄZKOWA:
1.Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1983.
2.T. Pawluk, Prawo kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II, t. II, Lud Boży jego nauczanie i uświęcenie, Olsztyn 2002.
3. II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań 2001.
4. Cz. Krakowiak, L. Adamowicz, Dokumenty duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski (1966-1993), Lublin 1994.
5. Cz. Krakowiak, Sakramentalia i błogosławieństwa w liturgii Kościoła, Lublin 2015.
6. \"Świętość kanonizowana\", t. 11: Kult relikwii, praca zbiorowa pod redakcją Sz.T. Praśkiewicza, Kraków 2013.
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
1.B. Nadolski, Sakramenty, sakramentalia, Błogosławieństwa, t. III, Poznań 1992.
2.Obrzędy poświęcenia Kościoła i ołtarza, Katowice 2001.
3.Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne, wyd. wzorcowe, Katowice 2002.
Kierunek studiów: Prawo Kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin
Lokalizacja w programie modułowym:
Moduł programowy:Moduł 4 – przedmioty kształcenia ogólnego » Pozasakramentalne akty kultu Bożego oraz czasy i miejsca święte
Efekty kształcenia:
K2A_K03docenia znaczenie prawa kanonicznego w funkcjonowaniu społeczności Kościoła, jego rolę w zachowywaniu porządku tej społeczności w wymiarze doczesnym, a szczególnie, jego ukierunkowanie na zbawienie człowieka
K2A_K06odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów, jak też modeluje taką postawę u osób obserwujących jego pracę
K2A_K07jest przekonany o konieczności i doniosłości zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodu prawniczego, dostrzegania problemów moralnych i etycznych dylematów także swojego środowiska, poszukuje optymalnych rozwiązań i możliwości korygowania nieprawidłowości
K2A_K08ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa Kościoła we wszystkich jego wymiarach
K2A_U01potrafi wskazać i w pogłębiony sposób wyjaśnić źródła prawa kanonicznego oraz ich wzajemne relacje
K2A_U03potrafi właściwie analizować rozwój prawa kanonicznego i ukazywać jego związek z procesami zachodzącymi w społeczności Kościoła wywołującymi potrzebę normatywnych regulacji
K2A_U04potrafi sprawnie porozumiewać się za pomocą zwrotów prawniczych bezpośrednio i z wykorzystaniem współczesnych technik komunikacyjnych ze specjalistami z zakresu prawa, jak też z odbiorcami spoza grona specjalistów
K2A_U08potrafi posługiwać się ujęciami teoretycznymi i aplikować posiadane umiejętności w rozstrzygnięciach praktycznych określonych problemów prawnych w zakresie administracyjnym i procesowym
K2A_U11posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w dziedzinie nauk prawnych, szczególnie w dyscyplinie prawa kanonicznego, wykazując się oryginalnością prezentacji problemu i umiejętnością oceny logicznej norm prawnych oraz wyciągania właściwych wniosków
K2A_W01zna w zakresie rozszerzonym terminologię prawa kanonicznego oraz jej zastosowanie w innych pokrewnych dyscyplinach
K2A_W02ma rozszerzoną wiedzę o charakterze prawa kanonicznego, jego historycznych uwarunkowaniach, miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
K2A_W03ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej prawa kanonicznego
K2A_W04zna w zakresie pogłębionym aksjologię, sposoby i zasady stanowienia prawa, strukturę normy prawnej, typy wykładni prawnych i sposoby interpretacji prawa
K2A_W07ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat celu, organizacji i funkcjonowania instytucji Kościoła
K2A_W08ma pogłębioną wiedzę na temat relacji Kościoła do państwa i świeckich systemów prawnych
K2A_W09zna w zakresie pogłębionym akty normatywne powszechne i partykularne oraz sposoby ich aplikacji w wymiarze administracyjnym i sądowniczym
K2A_W11ma pogłębioną wiedzę o wrodzonym i własnym prawie Kościoła do karania za przestępstwa, podmiocie sankcji karnych, karach, sposobach ich wymierzania i ustania
K2A_W12zna w zakresie pogłębionym prawo publiczne Kościoła, zasady wolności religijnej w wymiarze wspólnotowym, działalność Stolicy Apostolskiej w stosunkach międzynarodowych
K2A_W13ma pogłębioną wiedzę na temat uwarunkowań prawnych poszczególnych stanów życia w Kościele, osób duchownych, zakonnych i świeckich
K2A_W14ma pogłębioną wiedzę na temat kanonicznego procesu karnego, instytucji procesowych, procedury wymierzania i deklarowania kar kanonicznych i środków karnych
K2A_W15zna w stopniu pogłębionym uprawnienia majątkowe Kościoła, kościelne podmioty prawne, legalne sposoby pozyskiwania dóbr i ich alienacji