Współczesne kierunki pedagogiczne (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 - Zaznajomienie się z przewodnimi ideami współczesnej pedagogiki.
C2 - Poznanie i zrozumienie kontekstu historycznego współczesnych kierunków pedagogicznych
C3 - Interpretacja walorów wychowawczych tkwiących we współczesnej myśli pedagogicznej.
C4 - Inspirowanie do twórczych poszukiwań związanych z możliwościami i barierami urzeczywistniania współczesnej myśli pedagogicznej w obszarze praktyki wychowawczej.
Wymagania wstępne
W1 - student posiada wiedzę z zakresu podstaw pedagogiki
W2 - student posiada podstawowe zagadnienia z zakresu historii wychowania
W2 - student posiada umiejętność analizy tekstu naukowego z pedagogiki oraz pracy w grupie
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Zna terminologię używaną w pedagogice oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym, zna historię rozwoju podstawowych kategorii pedagogicznych.
K_W03 Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o współczesnych kierunkach rozwoju pedagogiki, jej nurtach i systemach pedagogicznych, rozumie ich historyczne i kulturowe uwarunkowania, potrafi je porównywać w perspektywie historycznej, geograficznej i przestrzennej.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U04 Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie, posiada umiejętność streszczania, konstruowania i referowania rozbudowanych ustnych i pisemnych uzasadnień na tematy dotyczące różnych zagadnień pedagogicznych z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych.
K_U05 Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów i praktyk, różnych autorów, kierując się przy tym zasadami etycznymi.
K_U08 Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania, ewaluowania, projektowania, wartościowania przyjmowanych teorii i koncepcji oraz podejmowanych działań praktycznych; potrafi zastosować podstawowe koncepcje i teorie do opisywania i systematyzowania w ich świetle działalności wychowawczej.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K06 Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny za i wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych.
Metody dydaktyczne
praca w grupach, dyskusja, elementy wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych
Treści programowe przedmiotu
1.Nurty myślenia pedagogicznego stanowiące podłoże współczesnych kierunków pedagogicznych.
2. Współczesne konteksty wybranych koncepcji pedagogicznych
2.1. Pedagogika normatywna
2.2. Pedagogika humanistyczna
2.3. Pedagogiki kultury
2.4. Pedagogika pajdocentyczna
2.5. Pedagogiki personalistyczna
2.6. Strukturalizm a koncepcje wychowawcze
2.7. Pedagogika otwarta
2.8. Pedagogika międzykulturowa
2.9. Pedagogika \\\"gender\\\"
3. Konstruowanie własnych modeli pedagogicznych do wybranych sytuacji wychowawczych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna:
(W) - student nie opanował materiału przedmiotu
(U) - student nie potrafi w grupie skonstruować własnego modelu pedagogicznego do wybranej sytuacji wychowawczej
(K) - student opuścił i nie usprawiedliwił powyżej 25% zajęć; na pozostałych zajęciach jest bierny

Ocena dostateczna:
(W) - student ma fragmentaryczną wiedzę przedmiotu
(U) - student potrafi przy pomocy grupy skonstruować ogólne zagadnienia dotyczące modelu pedagogicznego wybranej sytuacji wychowawczej
(K) - student opuścił maksymalnie 25% zajęć; na pozostałych stara się zabierać głos w dyskusji

Ocena dobra:
(W) - student posiadł większość wiedzy przedmiotu
(U) - student potrafi skonstruować własny model pedagogiczny do wybranej sytuacji wychowawczej
(K) - student opuścił maksymalnie 15 % zajęć a na pozostałych bierze czynny udział

Ocena bardzo dobra:
(W) - student w pełni opanował materiał przedmiotu
(U) - student potrafi skonstruować własny model pedagogiczny do wybranej sytuacji wychowawczej oraz potrafi przewidywać konsekwencje wynikające dla praktyki wychowawczej przy zmianach założeń teoretycznego modelu pedagogicznego
(K) - student opuścił maksymalnie 15% zajęć a na pozostałych wykazuje się aktywną obecnością.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
literatura podstawowa:
1. M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008.
2. Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Kwieciński Z., Śliwerski B., t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2005, s. 184-467 (Współczesne prądy i kierunki pedagogiczne).
3. B. Śliwerski, Współczesne teorie i nurty wychowania, Kraków: Impuls 2004.
4. S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2004

literatura uzupełniająca:
1. A. Gromkowska-Melosik, Pedagogika rodzaju (gender), w: B. Śliwerski (red.), Pedagogika. T. 4. Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, Gdańsk 2010, s. 199–208.
2. T. Szkudlarek, B. Śliwerski, Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Kraków 1993.
3. S. Ruciński, Utożsamianie podmiotu z przeżyciami zagrożeniem dla wychowania (na przykładzie antypedagogiki Schoenebecka), w: E. Kubiak-Szymborska (red.), Podmiotowość w wychowaniu, Bydgoszcz 1999, s. 308–319.
4. Orczyk A. ks., Współczesne teorie i nurty wychowania, w: T. Pilch (red.), Encyklopedia pedagogiczne XXI wieku, Warszawa: „Żak” 2008, s. 284-295.
5. Śliwerski B. (red.), Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki, Kraków: Impuls 1992.

Źródła:
1. J. F. Herbart, Pedagogika ogólna wywiedziona z celów wychowania.
2. J. Dewey, Moje pedagogiczne credo.
3. M. Montessori, Domy dziecięce.
4. E. Key, Stulecie dziecka
5. R. Steiner, O wychowaniu dziecka z punku widzenia wiedzy duchowej.
6. S. Hessen, Podstawy pedagogiki.
6. H. Schoenebeck, Wolność od wychowania.
7. W. Brezinka, Wychowanie i pedagogika.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę