Nauki o komunikowaniu (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący: - VACAT
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Cele przedmiotu
C1 - Uzyskanie przez studentów kompetencji odkrywania i pogłębiania wielorakich aspektów zjawiska komunikacji międzyosobowej, społecznej, instytucjonalnej i masowej
C2 - Ćwiczenia służą też głębszemu poznaniu interdyscyplinarności komunikologii, uchwycenia ich wielorakich powiązań oraz odkryciu we wspólnej dyskusji ich skutków i efektów dla odbiorców
Wymagania wstępne
W1 – Ogólna kultura w zakresie wiedzy uzyskanej w szkole średniej
W2 – Podstawowa umiejętność analizowania tekstów naukowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1 - Student/ka ma elementarną, uporządkowaną wiedzę na temat różnych subdyscyplin komunikacji społecznej, obejmującą terminologię, teorię i metodykę K_W13
W2 - Student/ka ma podstawową wiedzę o strukturze i funkcjach systemu komunikacji społecznej; celach, podstawach prawnych, organizacji i funkcjonowaniu różnych instytucji medialnych K_W14

UMIEJĘTNOŚCI
U1 - Student/ka potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności medioznawczej K_U01
U2 - Student/ka posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów K_U08
U3 - Student/ka potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych K_U13

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 - Student/ka jest gotowy/a do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie komunikacji społecznej K_K03
K2 - Student/ka jest przygotowany/a do aktywnego uczestnictwa w grupach, organizacjach i instytucjach realizujących działania medioznawcze i zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie K_K07
K3 - Student/ka odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania z zakresu komunikacji społecznej K_K08
Metody dydaktyczne
Debata, dyskusje, praca w grupach, ćwiczenia. Prezentacje multimedialne (rzutnik + komputer).
Treści programowe przedmiotu
- Komunikacja a filozofia: relacje, implikacje, przykłady (historia i współczesność)
- Komunikacja a teologia: relacje, implikacje, przykłady (historia i współczesność)
- Komunikacja a psychologia: relacje, implikacje, przykłady (historia i współczesność)
- Komunikacja a socjologia: relacje, implikacje, przykłady (historia i współczesność)
- Komunikacja a ekonomia (marketing): relacje, implikacje, przykłady (historia i współczesność)
- Komunikacja a polityka: relacje, implikacje, przykłady (historia i współczesność)
- Komunikacja a semiotyka: relacje, implikacje, przykłady (historia i współczesność)
- Komunikacja a retoryka: relacje, implikacje, przykłady (historia i współczesność)
- Komunikacja a prawo: relacje, implikacje, przykłady (historia i współczesność)
- Komunikacja a sztuka: relacje, implikacje, przykłady (historia i współczesność)
- Komunikacja a cybernetyka: relacje, implikacje, przykłady (historia i współczesność)
- Komunikacja a językoznawstwo: relacje, implikacje, przykłady (historia i współczesność)
- Zasady etyki komunikacji międzyludzkiej i dyskusji racjonalnej (reguły komunikacji, problem manipulacji)
- Kultura, cywilizacja, informacja – wzajemne relacje i ich wpływ na relacje człowiek – człowiek; człowiek – świat; społeczeństwo – media
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Na ocenę 2, (brak zaliczenia)
Student/ka nie przygotowała i nie poprowadziła dyskusji na podany wcześniej temat w grupie, oraz była nieobecna na więcej niż 3 ćwiczeniach

Zaliczenie na ocenę 3:
Student/ka przygotowała i poprowadziła dyskusję na podany wcześniej temat w grupie otrzymując ocenę dostateczną, jak również otrzymała tę samą ocenę za aktywność dyskusyjną podczas ćwiczeń

Zaliczenie na ocenę 4:
Student/ka przygotowała i poprowadziła dyskusję na podany wcześniej temat w grupie otrzymując ocenę dobrą, jak również otrzymała tę samą ocenę za aktywność dyskusyjną podczas ćwiczeń

Zaliczenie na ocenę 5:
Student/ka przygotowała i poprowadziła dyskusję na podany wcześniej temat w grupie otrzymując ocenę bardzo dobrą, jak również otrzymała tę samą ocenę za aktywność dyskusyjną podczas ćwiczeń
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Goban-Klas, Media i komunikowanie społeczne, Kraków 1999.
2. Mrozowski M., Media masowe - władza, rozrywka i biznes, Oficyna Wydawnicza ASPRA JR, Warszawa 2001.
3. Dobek-Ostrowska B., Wiszniowski R., Teoria komunikowania publicznego i politycznego, Astrum, Wrocław 2002.
4. Sujak E., ABC psychologii komunikacji, WAM Kraków 2006.

Literatura uzupełniająca:
1. Chyla W., Media jako biotechnosystem. Zarys filozofii mediów, UAM, Poznań 2008.
2. Jabłoński M., O semiotyce muzyki Eero Tarastiego, Res Facta Nova, nr 1(10), Ars Nova, Poznań 1994.
3. Komercyjna analiza semiotyczną: www.semioticsolutions.com, www.semiotic.co.uk, www.aber.ac.uk, www.newcastle.edu.au.
4. Jenkins H., Matrix, opowiadanie transmedialne, (s.: 93-129. ) w: Kultura konwergencji, tlm. Warszawa 2007.
5. Fras J., Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wrocław 2005.
6. Drożdż M., Logos i etos mediów, dyskurs pragmatyczny filozofii mediów, Biblos, Tarnów 2005.
7. Griffin Em., Podstawy komunikacji społecznej, Gdańskie wydawnictwo psychologiczne, Gdańsk 2003.
8. Goban-Klas, Zarys problematyki socjologicznej, Kraków 1978.
9. Falkowski A., \"Praktyczna psychologia poznawcza: marketing i reklama\", GWP, Gdańsk 2002.
10. Bense Max, Świat przez pryzmat znaku, Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa 1980.
11. Kossecki J., Cybernetyczna analiza systemów i procesów społecznych. Wyd. WZiA WSP, Kielce 1996.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę