Rachunkowość przedsiębiorstwa (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Spoz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studenta z merytoryczną i metodologiczną stroną pisania pracy naukowej
C2 - Pokazanie istoty pracy naukowej w jej oryginalności i rzetelności.
C3 - Wybór i systematyczna praca nad wybranym zagadnieniem naukowym
Wymagania wstępne
W1 –Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ekonomii, finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw,
W2 - Umiejętność logicznego myślenia, stawiania hipotez badawczych i formułowania wniosków
W3 - Umiejętność obserwacji i analizy zjawisk i procesów o charakterze ekonomicznym i finansowym
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1- Student zna zasady pisania pracy naukowej od strony merytorycznej i metodologicznej-K_W01
W2- Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu instytucji i rynków finansowych - K_W09

UMIEJĘTNOŚCI
U1- Student potrafi w praktyce zastosować poznane zasady pisania pracy dyplomowej
U2- student potrafi w wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną do rozwiązywania problemów praktycznych z zakresu instytucji i rynków finansowych - K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1 –Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności K_K01
K2- Student jest odpowiedzialny za realizację zadań zgodnie z harmonogramem ustalonym wraz z prowadzącym - K_K01
K3 - Student samodzielnie i systematycznie pracuje nad rozwiązaniem postawionego problemu badawczego- K_K06
Realizując efekty kształcenia w zakresie rozwoju specjalistycznego nowożytnego języka obcego związanego z problematyką podjętą przez Studenta w pracy dyplomowej, Student jest zobligowany do:
1. przedstawienia (po konsultacji z promotorem pracy magisterskiej) tłumaczenia co najmniej 5 artykułów lub fragmentów monografii w wybranym nowożytnym języku obcym, które będą stanowić obowiązkową część bibliografii przygotowywanej pracy magisterskiej;
2. przygotowania streszczenia pracy magisterskiej w nowożytnym języku obcym.
Tłumaczenia konsultowane są pod względem poprawności posługiwania się językiem specjalistycznym z promotorem pracy lub wskazanymi przez promotora ekspertami.
Streszczenie pracy w języku obcym Student zamieszcza łącznie z pracą magisterską na e-KUL. Stanowi ono element obowiązkowy podczas obrony pracy magisterskiej – przyjęcie streszczenia znajduje wyraz w przyznanej ocenie końcowej.
Metody dydaktyczne
Dialog i dyskusja pomiędzy Studentem i Promotorem nad wybranymi zagadnieniami z zakresu problematyki pracy dyplomowej
Indywidualna praca studenta nad wybranym problemem badawczym
Treści programowe przedmiotu
1. Praca nad częścią empiryczną pracy oraz zakończeniem.
2. Przygotowanie do obrony.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstaw pisania pracy dyplomowej, nie posiada także podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości i analizy finansowej pozwalającej na przygotowanie pracy dyplomowej.
(U) – Student nie potrafi samodzielnie określić celów badawczych, sformułować hipotez badawczych i wniosków, nie potrafi wykorzystać zdobytej wiedzy teoretycznej do rozwiązywania problemów inspirowanych praktyką gospodarczą. Student nie przygotował lub przygotował pracę magisterską na zbyt niskim poziomie merytorycznym.
(K) - Student nie realizuje rzetelnie i terminowo kolejnych etapów pisania pracy dyplomowej
Ocena dostateczna
(W) - Student zna pisania pracy dyplomowej w stopniu dostatecznym, posiada wiedzę z zakresu rachunkowości i analizy finansowej pozwalającą na przygotowanie pracy dyplomowej na poziomie zadawalającym.
(U) – Student potrafi na poziomie podstawowym wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną do formułowania hipotez badawczych, wyróżnienia i oceny możliwych rozwiązań analizowanego problemu badawczego. Student przygotowuje i przedstawia Promotorowi pracę magisterską o niskim poziomie trudności
(K) - Student wywiązuje się w stopniu dostatecznym z realizacji kolejnych etapów pisania pracy dyplomowej.
Ocena dobra
(W) - Student dobrze zna pisania pracy dyplomowej i potrafi je prawidłowo zastosować w praktyce, posiada wiedzę z zakresu rachunkowości i analizy finansowej pozwalającą na przygotowanie pracy dyplomowej na dobrym poziomie.
(U) – Student potrafi dobrze wykorzystać nabytą wiedzę teoretyczną do sformułowania prawidłowych hipotez badawczych, wyróżnienia i oceny alternatywnych rozwiązań analizowanego problemu badawczego. Projektuje i przedstawia zaawansowane, spójne i optymalne rozwiązania problemów badawczych. Student przygotowuje i przedstawia Promotorowi pracę magisterską o wysokim poziomie trudności.
(K) - Student terminowo i rzetelnie wywiązuje kolejnych etapów pisania pracy dyplomowej pracy dyplomowej
Ocena bardzo dobra
(W) - Student bardzo dobrze zna pisania pracy dyplomowej i potrafi je prawidłowo zastosować w praktyce, posiada wiedzę z zakresu rachunkowości i analizy finansowej pozwalającą na przygotowanie pracy dyplomowej na bardzo dobrym poziomie.
(U) – Student potrafi bardzo dobrze wykorzystać wiedzę teoretyczną do sformułowania prawidłowych hipotez badawczych, przeanalizowania i zaproponowania właściwego i zaawansowanego rozwiązania problemu badawczego. Student przygotowuje i przedstawia Promotorowi pracę magisterską o wysokim lub bardzo wysokim poziomie trudności.
(K) - Student terminowo i rzetelnie wywiązuje kolejnych etapów pisania pracy dyplomowej pracy dyplomowej
Do zaliczenia IV semestru przedmiotu konieczne jest spełnienie wymagań w zakresie odnoszących się do profesjonalizacji kompetencji językowych.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1.R. Zenderowski, Praca magisterska Licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, CeDeWu, Warszawa 2018
2. Materiały Promotora
3. Literatura indywidualnie dostosowana do tematyki poszczególnych prac dyplomowych
Literatura uzupełniająca:
1. Literatura indywidualnie dostosowana do tematyki poszczególnych prac dyplomowych
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem