Ekonomika przedsiębiorstwa (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Maria Paździor
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy na temat podstaw funkcjonowania przedsiębiorstw oraz podstawowych informacji zakresu ekonomiki przedsiębiorstw.
C2- Przedstawienie możliwości oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu
C3- Przedstawienie podstawowych wskaźników służących ocenie funkcjonowania przedsiębiorstwa
Wymagania wstępne
Znajomość podstawowych pojęć z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania i ekonomii.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1- student zdobędzie wiedzę na temat istoty funkcjonowania przedsiębiorstwa
W2- student zdobędzie wiedzę na temat możliwości oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa
W3- student pozna wskaźniki służące do oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa
UMIEJĘTNOŚCI
U1- Student będzie umiał dokonać analizy wrażliwości na podstawie danych z udostępnionych z przedsiębiorstwa
U2- Student będzie potrafił zinterpretować wyliczone wskaźnik
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1- umiejętność dyskusji w rozwiązywaniu problemu
Metody dydaktyczne
Wykład z zastosowaniem prezentacji multimedialnych.
Rozwiązywanie przykładów.
Treści programowe przedmiotu
1.Istota ekonomiki oraz czynniki przedsiębiorczości. 1
2.Istota przedsiębiorstwa. Typologia przedsiębiorstw. 1
3. Model funkcjonowania przedsiębiorstwa. Źródła finansowania przedsiębiorstw - ujęcie syntetyczne. 3
4.Istota i rodzaje kosztów w przedsiębiorstwie. 2
5,Układ kalkulacyjny kosztów 2
6.Kalkulacja podziałowa prosta i współczynnikowa 3
7. Analiza produkcji 2
8. Gospodarka materiałowa 2
9. Analiza zasobami pracy 2
8. Metody amortyzacji 4
9.Próg rentowności 4
10. Analiza wrażliwości 4
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin w formie pisemnej lub ustnej oceniany będzie punktowo.
60% -80%- dst

95%- 100%- bdb
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Engelrthard,J. Ekonomika przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2011
2. Janik W., Gospodarka zasobami pracy w przedsiębiorstwie, PL, Lublin 2017 (http://bc.pollub.pl/Content/13102/gospodarka.pdf)
3. Janik W. Paździor A., Paździor M, Analiza ekonomiczna działalności przedsiębiorstwa, PL, LUBLIN 2017 (http://bc.pollub.pl/Content/13103/analiza.pdf)
Uzupełniająca:
1.Lichtarski J. PODSTAWY NAUKI O PRZEDSIĘBIORSTWIE, AEWROCŁAW 2007
2. Brzeziński M. Wprowadzenie do nauki o przedsiębiorstwie, Difin 2007
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin