Psychologia rozwoju człowieka (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Ciesielska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Psychologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie z aktualnym stanem wiedzy dotyczącym rozwoju człowieka w ciągu całego życia, tj. od okresu prenatalnego do okresu późnej dorosłości
C2 - przedstawienie teorii rozwoju i zmian w poszczególnych sferach rozwoju prowadzących ku wyższej jakości życia; zasady metodologii badań nad rozwojem oraz podstawy diagnostyki rozwoju psychicznego człowieka
Wymagania wstępne
W1 - uczestnictwo w wykładzie Psychologia rozwoju człowieka
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W05 Student ma pogłębioną wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w różnych kontekstach społecznych oraz czynników stymulujących/utrudniających ten rozwój; posiada pogłębioną wiedzę na temat roli podstawowych środowisk (rodzina, szkoła, media masowe, rówieśnicy, praca) dla funkcjonowania jednostki

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Student potrafi definiować podstawowe pojęcia teoretyczne na gruncie psychologii rozwoju człowieka
K_U02 Student potrafi sformułować wnioski wynikające z głównych teorii rozwoju człowieka
K_U04 Student potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności,
K_U05 Student potrafi samodzielnie dokonać diagnozy i analizy potrzeb rozwojowych człowieka w poszczególnych okresach życia
K_U10 Student potrafi zaprojektować i zaplanować badania pozwalające na określanie charakterystyk rozwojowych
K_U11 Student stosuje się do norm i zasad etycznych w badaniach naukowych i w procesie diagnostycznym

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 Student rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji związanych z pracą psychologa w różnych obszarach
K_K04 Student ma świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia; posiada przekonanie o potrzebie wspierania jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych
K_K05 Student przyjmuje postawę szacunku wobec osób o różnych potrzebach w zakresie różnych form pomocy psychologicznej; okazuje zrozumienie dla sytuacji ludzi z różnymi problemami i trudnościami
Metody dydaktyczne
- metody dialogowe
- praca z tekstem
- praca w grupie
Treści programowe przedmiotu
1. Psychologia rozwojowa zagadnienia teoretyczne: przedmiot i zakres psychologii rozwojowej; definicje rozwoju i zmian rozwojowych; periodyzacja życia ludzkiego; czynniki rozwoju psychicznego człowieka. Metodologia badań stosowana w psychologii rozwojowej.
2. Początki życia psychicznego: okres prenatalny, perinatalny i noworodkowy.Przebieg rozwoju i aktywność dziecka w tych okresach.
3. Okres niemowlęcy i poniemowlęcy: charakterystyka rozwoju fizycznego i motorycznego; rozwój czynności poznawczych oraz kompetencji komunikacyjnych; rozwój emocjonalny, społeczny, osobowości, rozwój moralności.
4. Okres przedszkolny: rozwój somatyczny i aktywności ruchowej; rozwój procesów poznawczych, sprawności językowych i komunikacyjnych; rozwój emocjonalny i społeczny, rozwój zabawy, dojrzałość szkolna dziecka, rozwój osobowości, moralny i religijny.
5. Okres młodszy szkolny: cechy myślenia logicznego, sfera emocjonalno-uczuciowa i motywacyjna, rozwój osobowości, rozwój społeczny, moralny i religijny.
6. Okres dorastania: zadania rozwojowe okresu dorastania, rozwój myślenia formalno-logicznego, idealizm młodzieńczy, kryzys tożsamości, zagadnienia rozwoju emocjonalnego (seksualnego) młodzieży, moralność i religijność.
7. Okres młodzieńczy: zdania rozwojowe, zmiany w systemie poznawczym, konsolidacja tożsamości, rozwój emocjonalno-uczuciowy, decyzje związane z planami na przyszłość, rozwój społeczny, moralny i religijny.
8. Wczesna dorosłość: nowe zadania rozwojowe, zmiany w systemie poznawczym, rozwój tożsamości, rozwój religijny i moralny.
9. Średnia dorosłość: zmiany w myśleniu człowieka dorosłego: wiedza ekspercka, nowe zadania rozwojowe, transmisja międzypokoleniowa, zmiany w zakresie tożsamości, moralności i religijności.
10. Późna dorosłość: cechy myślenia człowieka w okresie późnej dorosłości, mądrość życiowa, reakcje na trudne zdarzenia życiowe, nowe zadania i wyzwania rozwojowe, kontakty społeczne, moralność i religijność człowieka starzejącego się.
11. Zagrożenia rozwoju w różnych okresach życia. Problematyka wspomagania i diagnostyki rozwoju poznawczego człowieka.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
- obecność na zajęciach
- pozytywny wynik z kolokwiów obowiązujących w semestrze
- aktywność i przygotowanie do zajęć
- projekt badawczy: diagnoza rozwoju
WIEDZA
ocena niedostateczna: brak elementarnej wiedzy na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w różnych kontekstach społecznych oraz czynników stymulujących/utrudniających ten rozwój; nie posiada wiedzy na temat roli podstawowych środowisk (rodzina, szkoła, media masowe, rówieśnicy, praca) dla funkcjonowania jednostki;
ocena dostateczna/dobra/bardzo dobra: student posiada elementarną/dobrą/bardzo dobrą wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w różnych kontekstach społecznych oraz czynników stymulujących/utrudniających ten rozwój; posiada elementarną/dobrą/bardzo dobrą wiedzę na temat roli podstawowych środowisk (rodzina, szkoła, media masowe, rówieśnicy, praca) dla funkcjonowania jednostki;
UMIEJĘTNOŚCI
ocena niedostateczna: student nie potrafi definiować podstawowych pojęć teoretycznych na gruncie psychologii rozwoju człowieka; nie potrafi sformułować wniosków wynikających z głównych teorii rozwoju człowieka; nie potrafi określić zasadniczych prawidłowości i problemów w kolejnych okresach rozwoju człowieka; nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać swoich profesjonalnych umiejętności; nie potrafi samodzielnie dokonać diagnozy i analizy potrzeb rozwojowych człowieka w poszczególnych okresach życia; nie potrafi zaprojektować i zaplanować badania pozwalającego na określanie charakterystyk rozwojowych; nie stosuje się do norm i zasad etycznych w badaniach naukowych i w procesie diagnostycznym
ocena dostateczna/dobra/bardzo dobra: student potrafi w stopniu podstawowym/ dobrym/bardzo dobrym definiować podstawowe pojęci teoretyczne na gruncie psychologii rozwoju człowieka; potrafi dostatecznie/dobrze/bardzo dobrze sformułować wnioski wynikające z głównych teorii rozwoju człowieka; potrafi dostatecznie/dobrze/bardzo dobrze określić zasadnicze prawidłowości i problemy w kolejnych okresach rozwoju człowieka; potrafi dostatecznie/dobrze/bardzo dobrze samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności; potrafi samodzielnie dostatecznie/dobrze/bardzo dobrze dokonać diagnozy i analizy potrzeb rozwojowych człowieka w poszczególnych okresach życia; potrafi dostatecznie/dobrze/bardzo dobrze zaprojektować i zaplanować badania pozwalające na określanie charakterystyk rozwojowych; dostatecznie/dobrze/bardzo dobrze stosuje się do norm i zasad etycznych w badaniach naukowych i w procesie diagnostycznym
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
ocena niedostateczna: student nie rozumie potrzeby uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji związanych z pracą psychologa w różnych obszarach; nie ma świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia; nie posiada przekonania o potrzebie wspierania jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych; nie przyjmuje postawy szacunku wobec osób o różnych potrzebach w zakresie różnych form pomocy psychologicznej; nie okazuje zrozumienia dla sytuacji ludzi z różnymi problemami i trudnościami
ocena dostateczna/dobra/bardzo dobra: student rozumie w stopniu podstawowym/dobrym/bardzo dobrym potrzeby uczenia się przez całe życie oraz rozwoju własnych kompetencji związanych z pracą psychologa w różnych obszarach; ma dostateczną/dobrą/bardzo dobrą świadomość znaczenia sfery psychicznej człowieka dla jakości jego funkcjonowania we wszystkich obszarach życia; posiada dostateczne/dobre/bardzo dobre przekonanie o potrzebie wspierania jednostek i grup w aspekcie ich kompetencji psychospołecznych; przyjmuje postawy szacunku wobec osób o różnych potrzebach w zakresie różnych form pomocy psychologicznej; okazuje dostateczne/dobre/bardzo dobre zrozumienie dla sytuacji ludzi z różnymi problemami
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
1. Bee H. (2004). Psychologia rozwoju człowieka. Poznań: Zyska i S-ka.
2. Trempała J. (red.) (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Podręcznik Akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3. Vasta R., Marshall M. (1995). Psychologia dziecka. Warszawa: WSiP.
4. Czerwińska-Jasiewicz M. (2015). Psychologia rozwoju młodzieży w kontekście biegu ludzkiego życia. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
5. Turner J., Helms D. (1999). Rozwój człowieka.Warszawa: WSiP.

Literatura uzupełniająca:
1. Brzezińska A. (red.). (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: GWP.
2. Zagórska W., Jelińska M., Surma M., Lipska A. (2012). Wydłużająca się droga do dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.
3. Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2000). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, t.2, 3.
4. Steuden S. (2011). Psychologia starzenia się i starości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Kierunek studiów: Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę