Typologia instytucji resocjalizacyjnych (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Andrzej Łuczyński prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z typologią instytucji resocjalizacyjnych.
C2 – Zapoznanie studentów z formami oddziaływań resocjalizacyjnych w wybranych instytucjach resocjalizacyjnych.
Wymagania wstępne
W1- znajomość podstawowych zagadnień z zakresu pedagogiki ogólnej, opiekuńczo-wychowawczej i pedagogiki resocjalizacyjnej.
W2- Gotowość do własnej refleksji nad teorią i praktyką pedagogiczną.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA (W):
K_W46 posiada wiedzę na temat podstawowych założeń pracy resocjalizacyjnej, w tym oddziaływań readaptacyjnych społecznie.
K_W47 ma wiedzę na temat organizacji i struktury oddziaływań poszczególnych procesów wychowawczych i terapeutycznych realizowanych na rzecz niedostosowanych społecznie.
K_W49 ma elementarną wiedzę na temat stosowania metodyki resocjalizacji i terapii osób niedostosowanych społecznie.
UMIEJĘTNOŚCI (U):
K_U41 posiada umiejętność dostosowania procesów wychowania, uczenia i nauczania do poszczególnych obszarów dysfunkcji - w różnych placówkach wychowawczych i resocjalizacyjnych.
K_U42 posiada umiejętność na temat planowania, realizacji i oceny skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) (K):
K_K22 jest przekonany o słuszności dostosowania poznanych form i metod w procesach wychowawczych osób niedostosowanych społecznie.
K_K23 potrafi poprawnie skonstruować i przeprowadzić proces readaptacji społecznej osób niedostosowanych (w tym wykluczonych, zdemoralizowanych), jest zdolny do samooceny i ewentualnej modyfikacji zaplanowanych czynności resocjalizacyjnych w przyszłym działaniu, jest odpowiedzialny za swoje działania.
Metody dydaktyczne
- podające (objaśnienie),
- problemowe (wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, metody aktywizujące),
- eksponujące, programowe (prezentacja multimedialna).
Treści programowe przedmiotu
- podstawowe pojęcia i zadania pedagogiki resocjalizacyjnej,
- funkcjonalny podział „instytucji” resocjalizacyjnych,
- typy i rodzaje placówek resocjalizacyjnych,
- młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
- schronisko dla nieletnich,
- zakład poprawczy,
- policyjna izba dziecka,
- zakład karny,
- areszt śledczy,
- ośrodek kuratorski.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin w formie ustanej/test.
Wymagania na poziomie oceny:
Bardzo dobra - regularna obecność na zajęciach, odpowiedzi w trakcie egzaminu na poziomie poszerzonej wiedzy z zakresu przedmiotu z uwzględnieniem jej znaczenia teoretycznego i praktycznego, częste wypowiedzi ustne na zajęciach, w których student prezentuje poszerzoną wiedzę i jest w stanie samodzielnie wskazać jej znaczenie teoretyczne i praktyczne oraz określić pojawiające się trudności; fakultatywna realizacja zadań dla chętnych na poziomie poszerzonym.
Dobra – regularna obecność na zajęciach, odpowiedzi w trakcie egzaminu na poziomie poszerzonej wiedzy z zakresu przedmiotu, wypowiedzi ustne na zajęciach, w których student prezentuje poszerzoną wiedzę, fakultatywna realizacja zadań dla chętnych na poziomie poszerzonym.
Dostateczna - regularna obecność na zajęciach, odpowiedzi w trakcie egzaminu na poziomie elementarnej wiedzy z zakresu przedmiotu i jest w stanie poprawić błędy merytoryczne z pomocą egzaminatora; brak wypowiedzi ustnych na zajęciach, fakultatywna realizacja zadań dla chętnych na poziomie elementarnym;.
Niedostateczna – nieobecność na zajęciach, brak lub błędne odpowiedzi na egzaminie ustnym, brak umiejętności korekty popełni mych błędów.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Akty prawne:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz.U. 2011 nr 296 poz. 1755 z późn.zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad pobytu nieletnich w policyjnych izbach dziecka (Dz.U. 2002 nr 10 poz. 104 z późn.zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu prowadzenia nauczania w zakładach karnych (Dz.U. 2004 nr 37 poz. 337 z późn.zm.);
4. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. 2003 nr 151 poz. 1469 z późn.zm.);
5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (Dz.U. 2001 nr 124 poz. 1359 z późn.zm.);
6. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 października 2001 r. w sprawie ośrodków kuratorskich (Dz.U. 2001 nr 120 poz. 1294 z późn.zm.);
7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 228 z późn.zm.);
8. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (fragmenty) (Dz.U. 1997 nr 90 poz. 557 z późn.zm.).
9. Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (fragmenty) (Dz.U. 2010 nr 79 poz. 523 z późn.zm.);
Bibliografia
Badora S., Marzec D. (red.), System opieki kompensacyjnej w zjednoczonej Europie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002.
Brągiel J., Badora I. (red.), Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005.
Hołyst B., Kryminologia, Warszawa 2009.
Kuć M., Kryminologia, Warszawa 2010.
Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2019.
Urban B., Stanik J.M., Resocjalizacja, t. 1, 2, Warszawa 2008.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę