Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:Ks. dr hab. Kazimierz Pierzchała prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
1. Zaznajomienie studentów z podstawową terminologią i podstawami teoretycznymi pedagogiki resocjalizacyjnej.
2. Zapoznanie studentów z formami oddziaływań resocjalizacyjnych w środowisku otwartym i zamkniętym.
Wymagania wstępne
1. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii i pedagogiki dotycząca psychospołecznych uwarunkowań funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.
2. Umiejętność wyszukiwania informacji w literaturze przedmiotu oraz syntetycznego przedstawiania w formie wypowiedzi lub pisemnej najważniejszych treści.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA (W):
1. W1. Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej i rozumie jej miejsce w systemie nauk, cele i zadania.
2. W2. Student charakteryzuje przyczyny, przejawy, stadia i psychospołeczne konsekwencje niedostosowania społecznego.
3. W3. Student opisuje uwarunkowania skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych, wymienia środki przeciwdziałania i zwalczania przestępczości i demoralizacji oraz wyjaśnia znaczenie edukacji w procesie resocjalizacji.
4. W4. Student potrafi scharakteryzować założenia oraz potrafi wymienić metody twórczej resocjalizacji.

UMIEJĘTNOŚCI (U):
1. U1. Student posługuje się terminologią właściwą pedagogice resocjalizacyjnej.
2. U2. Student potrafi określić możliwości i ograniczenia różnych form oddziaływania resocjalizacyjnego.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) (K):
1. K1. Student rozumie znaczenie pedagogiki resocjalizacyjnej w procesie przywracania jednostki niedostosowanej społecznie do społeczeństwa i jest świadomy poziomu swej wiedzy.
2. K2. Student akceptuje zasady etyki zawodu pedagoga resocjalizacyjnego oraz powinności wychowawcy.
Metody dydaktyczne
Metody kształcenia:
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny), realizowany tradycyjną metodą
- dyskusja
- burza mózgów
- mapa myśli.

Metody dydaktyczne poszukujące:
- doświadczeń
- obserwacji
- projektu
- referatu
- studium przypadku
Treści programowe przedmiotu
1. Pedagogika resocjalizacyjna w systemie nauk. Terminologia, przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej.
2. Cele, zadania i granice resocjalizacji. Zasady resocjalizacji.
3. Nieprzystosowanie dzieci i młodzieży.
- uwarunkowania nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży.
- psychospołeczne konsekwencje nieprzystosowania społecznego dzieci i młodzieży.
4. Uwarunkowania skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych – fazy oddziaływania resocjalizacyjnego.
5. Środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich; podstawy prawne. Specyfika wychowania resocjalizacyjnego w warunkach zamkniętych.
6. Twórcza resocjalizacja jako rozwijanie potencjalności osób nieprzystosowanych społecznie.
7. Rola edukacji w resocjalizacji – uczeń niedostosowany społecznie; cele kształcenia resocjalizującego; główne zadania nauczyciela; specyfika systemu dydaktycznego w placówce resocjalizacyjnej, zasady ortodydaktyki.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wiedza
• test
• stopień opanowania materiału do przygotowania przez studentów na każde zajęcia

Umiejętności
• zaliczenie na ocenę
• aktywność na zajęciach

Kompetencje społeczne
• zaliczenie na ocenę

Podstawą zaliczenia jest otrzymanie określonej liczby poprawnych odpowiedzi:
na ocenę 3 student udziela od 55 % do 65 %,
na ocenę 3.5 student udziela od 66% do 75%,
na ocenę 4 student udziela od 76% do 85%,
na ocenę 4.5 student udziela od 86% do 90%,
na ocenę 5 student udziela od 91% do 100%.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
LITERATURA PODSTAWOWA:
1. Jaworska A., Leksykon resocjalizacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.
2. Konopczyński M. Metody twórczej resocjalizacji. Teoria i praktyka wychowawcza, Pedagogium Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
3. Konopczyński. M. Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.
4. Pospiszyl K. Resocjalizacja nieletnich : doświadczenia i koncepcja. Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990.
5. Pytka L. Pedagogika resocjalizacyjna : wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Wyd. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2006.
6. Szczęsny W.W., Zarys resocjalizacji z elementami patologii społecznej i profilaktyki, Wydawnictwo akademickie Żak, Warszawa 2003.
7. Urban B., Stanik J. /red./, Resocjalizacja, Tom 1 i 2, Warszawa 2007.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
1. Bałandynowicz, A. Probacja sprawiedliwość karząca. Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015.
2. Bocheńska-Włostowska K., Kuskowski M. (red.) Zraniony duch i zagrożone ciało. Resocjalizacja XXI wieku w perspektywie interpersonalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017.
3. Muskała M., Odstąpienie od przestępczości w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.
4. Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
5. Pierzchała K., Cekiera Cz., Człowiek a patologie społeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, ISBN: 978-83-7611-235-0.
6. Pierzchała K., Cekiera Cz., Zwalczanie patologii społecznych w systemie penitencjarnym Polski i USA, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, ISBN: 978-83-7441-999-4.
7. Pierzchała K., Destygmatyzacja przestępców w świetle Magisterium Kościoła oraz poglądów na resocjalizację, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2016, ISBN: 978-83-8095-029-0.
8. Pierzchała K., Kapelan więzienny w procesie resocjalizacji penitencjarnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2013, ISBN: 978-83-7780-695-1.
9. Pierzchała K., Skazani ale nie potępieni, wyd. II rozszerzone, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, ISBN 978-83-8019-397-0.
10. Przybyliński S., Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
11. Snopek M., Mudrecka I., Resocjalizacja instytucjonalna – bariery i możliwości, Wydawnictwo u Opolskiego, Opole 2013.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę