Diagnostyka środowiska (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Łukasz Lewkut
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami diagnozy środowiska. Poznanie uwarunkowań wczesnej przestępczości nieletnich i założeń profilaktyki, cech środowiska społecznego, poznanie funkcjonowania środowiska społecznego, podstawowych metod i techniki diagnostycznych właściwych dla nauk społecznych, przedstawienie toku procedury diagnostycznej.
Wymagania wstępne
Podstawy pedagogiki i metodologii nauk społecznych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Ma wiedzę dotyczącą modeli i technik diagnostycznych w naukach społecznych (K_W12)
2. Zna standardy diagnostyczne stosowane w naukach społecznych (K_W19)

UMIEJĘTNOŚCI
1. Potrafi sporządzić diagnozę środowiska społecznego (K_U02; K_U03)
2. Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę w celu profesjonalnego sporządzenia diagnozy (K_U04)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Jest świadom wagi właściwie postawionej diagnozy w pedagogice (K_K04)
2. Jest świadom konieczności ciągłego doskonalenia swojego warsztatu diagnostycznego (K_K01)
Metody dydaktyczne
Wykład, praca w grupach, prezentacja, samodzielna praca z tekstem.
Treści programowe przedmiotu
W ramach ćwiczeń omówione zostaną następujące zagadnienia:
1. Diagnoza w naukach społecznych
2. Pełny model diagnozy (Paluchowski, Ziemski)
3. Kompetencje osobowościowe i formalne diagnosty
4. Etapy procedury diagnostycznej (diagnoza pełna)
5. Wybrane techniki diagnostyczne: obserwacja, wywiad, ankieta, analiza dokumentów
6. Trudności diagnostyczne
7. Diagnoza problemów społecznych
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Wiedza:
1; 2. Test wiedzy - kolokwium

Umiejętności:
1; 2. Aktywność podczas zajęć; sporządzenie diagnozy środowiska społecznego i jej przedstawienie

Kompetencje społeczne:
1; 2. Aktywność podczas zajęć; sporządzenie diagnozy środowiska społecznego i jej przedstawienie

Kryteria oceniania:
Student zalicza przedmiot, gdy:
1. Otrzyma pozytywną ocenę z testu wiedzy, zawierającego 5 pytań otwartych i 25 zamkniętych z zakresu podanego podczas zajęć.

Kryteria oceniania – test pisemny
Ocena - Liczba pełnych odpowiedzi na pytania
bdb 5
db 4
dst 3
ndst 2 i mniej

Dopuszcza się wprowadzenie ocen pośrednich (dst plus, db plus) w sytuacji, kiedy student wykaże się dobrą znajomością tematu z zakresu pytań testowych.

2. Systematyczne uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona; każda kolejna winna być zaliczona na konsultacjach).
3. Przedstawienie opracowanej przez siebie diagnozy środowiska społecznego, która oceniona będzie pod względem formalnym i merytorycznym.
Na ocenę końcową składają się oceny z testu wiedzy (2/3 oceny końcowej) i z diagnozy środowiska społecznego (1/3 oceny końcowej).
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Stanisław Kawula, Rodzaje i rola ocen w diagnostyce środowiska, w: Ruch pedagogiczny, 1980 nr 5.
Stanisław Kawula, Istota i zakres diagnostyki pedagogicznej, w: Studia z pedagogiki społecznej, Olsztyn 1996
Edward Mazurkiewicz, Diagnostyka w pedagogice społecznej, w: Pedagogika społeczna, Tadeusz Pilch(red.), Warszawa 1995
Stefan Ziemski, Problemy dobrej diagnozy, Warszawa 1993.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę