Analiza fundamentalna w ujęciu projektowym (laboratorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Krzysztof Bednarz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zainteresować słuchaczy tematyką inwestycyjną w kontekście wyboru spółek, jako alternatywy dla lokat bankowych,
C2 - pokazać, że dokumenty finansowe spółki są bogatym w informacje źródłem dla inwestora
Wymagania wstępne
W1 - znajomość finansów
W2 - znajomość podstaw rachunkowości
W3 - znajomość matematyki
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W09_12 ma poszerzoną wiedzę z zakresu rynku kapitałowego i finansowego, uwzględniając analityczną specyfikę poszczególnych segmentów rynku finansowego oraz praktykę korzystania z usług instytucji systemu finansowego
K_W11 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę specjalizacyjną, zgodnie z wybraną indywidualnie ścieżką kształcenia koncentrowaną tematycznie na problematyce inwestycji kapitałowych wraz ze strategiami inwestycyjnymi przedsiębiorstw lub zagadnieniach rachunkowości i finansów przedsiębiorstw
K_W05 zna współczesne modele makroekonomiczne i rozumie ich specyfikę determinowaną nurtem, w ramach którego zostały zaproponowane
K_W07 zna zasady wnioskowania w ramach badania statystycznego, uwzględniając kontekst weryfikacji hipotez

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02_12 potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania oraz interpretowania problemów gospodarczych, z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych
K_U04 potrafi wykorzystywać metody wnioskowania statystycznego, samodzielnie definiować i weryfikować hipotezy formułowane w ramach prowadzonych analiz
K_U06 Posiada umiejętności zgodne ze specyfiką wybranej ścieżki kształcenia specjalistycznego: (1) potrafi wyceniać podstawowe instrumenty finansowe, jak: bony, certyfikaty depozytowe, weksle, obligacje czy akcje, uwzględniając ich rentowność oraz ryzyko inwestycyjne; doradzać w zakresie inwestycji kapitałowych oraz finansowania rozwoju przedsiębiorstw; umie analizować sprawozdania finansowe; lub (2) potrafi samodzielnie księgować, analizować sprawozdania finansowe oraz rozwiązywać problemy w zakresie zarządzania finansami
K_U07 posiada umiejętność prezentowania – w formie ustnej oraz pisemnej wypowiedzi – własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii w zakresie problematyki ekonomicznej, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, historycznych doświadczeń oraz poglądów różnych autorów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności
K_K02 potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki gospodarczej
K_K03 umie współpracować przy realizacji projektów, uwzględniając warunkujące je czynniki organizacyjne i środowiskowe
Metody dydaktyczne
1. syntetyczny wykład wprowadzający z zastosowaniem prezentacji uzupełniony o studia przypadku
2. praca grupowa
3. praca indywidualna, prezentacje indywidualne
Treści programowe przedmiotu
1. Podział studentów na grupy z użyciem odpowiedniego kwestionariusza i wyznaczenie grupowego lidera.
2. Przedstawienie wymagań związanych z pracą indywidualną i grupową.
3. Wprowadzenie w tematykę laboratorium.
4. Prezentacja tematów projektów do realizacji:
a) obszary analizy fundamentalnej
b) analiza finansowa spółki
c) wycena akcji
5. Prezentacja merytoryczna przedmiotu laboratorium:
6. Prezentacja tematów projektów do realizacji.
7. Indywidualne prezentacje poszczególnych członków grupy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
PODSTAWĄ ZALICZENIA PRZEDMIOTU JEST ODDANIE PROWADZĄCEMU OPRACOWANIA W POSTACI PROJEKTU

oraz

WIEDZA
ocena 2 studentowi brakuje podstawowej wiedzy o analizie fundamentalnej spółki
ocena 3 student zna wybiórczo metody i narzędzia wykorzystywane przy analizie fundamentalnej spółki, posiada wybiórczą wiedzę o analizie fundamentalnej spółki, posiada wybiórczą wiedzę na temat podstawowych metod przetwarzania danych ilościowych służących podejmowaniu decyzji w kontekście analizy fundamentalnej spółki
ocena 4 student poprawnie rozróżnia metody i narzędzia wykorzystywane przy analizie fundamentalnej spółki, posiada podstawową wiedzę o analizie fundamentalnej spółki, posiada podstawową wiedzę na temat podstawowych metod przetwarzania danych ilościowych służących podejmowaniu decyzji w kontekście analizy fundamentalnej spółki
ocena 5 student zna biegle wybrane metody i narzędzia wykorzystywane przy analizie fundamentalnej spółki, biegle posługuje się wiedzą o analizie fundamentalnej spółki, posiada wiedzę na temat zaawansowanych metod przetwarzania danych ilościowych służących podejmowaniu decyzji w kontekście analizy fundamentalnej spółki

UMIEJĘTNOŚCI
ocena 2 student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do analizowania i interpretowania elementarnych problemów z zakresu analizy fundamentalnej spółki, nie potrafi przedstawić w formie prezentacji efektów własnej pracy w grupie laboratoryjnej
ocena 3 student wybiórczo potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania elementarnych problemów z zakresu analizy fundamentalnej spółki, wybiórczo posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu finansów, wybiórczo potrafi opisać wybrane zjawiska ekonomiczne przy wykorzystaniu metod finansowych, potrafi przedstawić w formie podstawowej prezentacji efekty własnej pracy w grupie laboratoryjnej
ocena 4 student poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania elementarnych problemów z zakresu analizy fundamentalnej spółki, poprawnie posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu finansów, poprawnie potrafi opisać wybrane zjawiska ekonomiczne przy wykorzystaniu metod finansowych, przygotuje typową pracę pisemną w języku polskim dotyczącą wybranego problemu z analizy fundamentalnej spółki, potrafi przedstawić w formie prezentacji efekty własnej pracy w grupie laboratoryjnej
ocena 5 student biegle potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania i interpretowania elementarnych problemów z zakresu analizy fundamentalnej spółki, biegle posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu finansów, biegle potrafi opisać wybrane zjawiska ekonomiczne przy wykorzystaniu metod finansowych, przygotuje typową pracę pisemną w języku polskim dotyczącą wybranego problemu z zakresu analizy fundamentalnej spółki, potrafi przedstawić w formie efektywnej prezentacji efekty własnej pracy w grupie laboratoryjnej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
ocena 2 student nie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytej wiedzy i umiejętności
ocena 3 student potrafi współdziałać i pracować w grupie
ocena 4 student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
ocena 5 student potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. A.Damodaran, Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Wyd. Helion, Gliwice 2007, rozdziały 4-7
(s.133-374)
2. G.K.Świderska, W.Więcław, Sprawozdanie finansowe wg polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa 2012, rozdział 16

Literatura uzupełniająca:
1. Każda książka z rachunkowości lub finansów, która zawiera analizę wskaźnikową
1. J.C.Ritchie, Analiza fundamentalna, WIG-Press, Warszawa 1997
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę