Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Maria Zuba-Ciszewska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
c1 - wykorzystanie wiedzy z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej
c2 - zapoznanie studentów z zasadami przygotowania i realizacji problemu badawczego,
c3 - prezentowanie przygotowanej pracy podczas seminarium
Wymagania wstępne
w1 mikroekonomia,
w2 podstawy rachunkowości,
w3 analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
w1 - zdobędzie wiedzę z zakresu analizy ekonomiczno-finansowej i przygotowania pracy dyplomowej K_W13

UMIEJĘTNOŚCI
u1 - określenie własnych zainteresowań z dziedziny nauk ekonomicznych i zdefiniowanie obszaru badawczego, korzystanie ze źródeł literaturowych, prawnych oraz innych opracowań (raporty finansowe, sprawozdania finansowe, opracowania badań marketingowych), K_U01, K_U03, K_U06
u2 - zaprojektowanie projektu badawczego i prowadzenie badań naukowych, dobór projektu badawczego do zainteresowań ekonomicznych Studenta, poszukiwania podmiotu badania, tematu pracy dyplomowej (projektu badawczego), zaprezentowania badanego problemu oraz sformułowanych wniosków K_U06, K_U07

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
k1 - zdolność do zdefiniowania zainteresowań Studenta w obszarze analizy ekonomiczno-finansowej, K_K01,
k2 - nauczy się współpracować z Promotorem podczas przygotowania pracy dyplomowej K_K03
Metody dydaktyczne
Wykład, studia literatury przedmiotu, analiza aktów prawnych, angażowanie studentów do samodzielnej pracy poprzez pogłębienie studiowania wybranych zagadnień w celu przygotowania prezentacji na zajęcia
Treści programowe przedmiotu
1. Cele pracy dyplomowej i etapy ich osiągania
2. Wybór tematu.
3. Ustalenie celu i opracowanie planu pracy dyplomowej
4. Prowadzenie badań, opracowywanie materiałów i wyników badań oraz ich pisemna prezentacja w pracy promocyjnej
5. Zadania końcowe etapu tworzenia pracy dyplomowej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaakceptowana przez promotora połowa pracy dyplomowej czyli w przypadku pracy z czterema rozdziałami to dwa rozdziały, w przypadku pracy z trzema rozdziałami to półtora rozdziału
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Z. Hajduk, Ogólna metodologia nauk, Wyd. KUL, Lublin 2007
J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Kolonia Limited, Wrocław 2006
M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2018
E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2017
W. Gabrusewicz, Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014
M. Jerzemowska (red.), Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2018
M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2010
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. podpisem