Międzynarodowe stosunki gospodarcze (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Sołkowicz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Słuchacz powinien nabyć wiedzę dotyczącą praw, procesów, mechanizmów i zasad rządzących gospodarką w skali międzynarodowej.
C2- Powinien zyskać umiejętność analizy i formułowania zależności występujących na rynkach międzynarodowych
C3- Przekazanie wiedzy na temat relacji gospodarczych zachodzących pomiędzy gospodarką narodową a otoczeniem zewnętrznym, w ramach ugrupowań integracyjnych a także w skali globalnej
Wymagania wstępne
W1- znajomość zagadnień z przedmiotu makroekonomia
W2- znajomość zagadnień z przedmiotu historia gospodarcza
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W11_12 zna i rozumie mechanizmy kształtujące międzynarodowy kontekst relacji gospodarczych, zwłaszcza determinujące handel międzynarodowy, procesy integracyjne oraz międzynarodowe rynki finansowe
K_W04_12 zna i rozumie podstawy oraz specyfikę makroekonomicznych i mikroekonomicznych analiz: gospodarki jako całości, jej podmiotowych składowych, rynków i zachowań rynkowych
K_W01_12 Ma podstawową wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk, przedmiotowych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi oraz metodologicznym kontekście prowadzonych w jej ramach analiz
K_W03_12 zna podstawowe pojęcia używane w ekonomii i dziedzinach pokrewnych, rozumie kontekst ich poprawnego użycia oraz systemowe uwarunkowania interpretacji
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02_12 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych
K_U07_12 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz z nowoczesnych technologii (ICT)
K_U08_12 potrafi pracować w zespole pełniąc różne role; umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań zawodowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02_12 potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki gospodarczej potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki gospodarczej
K_K03_12 umie współpracować przy realizacji projektów, uwzględniając warunkujące je czynniki organizacyjne i środowiskowe
K_K01_12 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności
K_K06_12 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
Metody dydaktyczne
1. Analiza i interpretacja tekstów źródłowych
2. Dyskusja dydaktyczna
3. Projekty i prezentacje z wykorzystaniem technik multimedialnych
4. Analiza danych dotyczących /bilansu płatniczego
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie do teorii i polityki handlu międzynarodowego
2. Klasyczna teoria handlu - model Davida Ricardo
3. Wyposażenie w czynniki produkcji jako podstawa handlu międzynarodowego
4. Współczesne wybrane teorie wymiany międzynarodowej
5. Teoria integracji gospodarczej
6. Instrumenty polityki handlowej
7.Formy prowadzenia handlu zagranicznego
8. Bilans płatniczy i jego równowaga
9. Kolokwium sprawdzające
10. Motywy transferu kapitału w formie zagranicznych inwestycji bezpośrednich
11. Kurs walutowy i czynniki wpływające na jego poziom
12. Skutki zmian kursu walutowego
13. Analiza współczesnych tendencji w handlu światowym
14. Globalne problemy w gospodarce światowej
15. Kolokwium sprawdzające
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
ocena niedostateczna
(W)
- nie zna i nie rozumie mechanizmów kształtujących międzynarodowy kontekst relacji gospodarczych
- nie zna i nie potrafi poprawnie stosować podstawowych pojęć używanych w ekonomii i dziedzinach pokrewnych
-nie ma podstawowej wiedzy o miejscu ekonomii w systemie nauk, powiązaniach z innymi dyscyplinami oraz metodologii analiz
- nie uzyskał z kolokwium 50% punktów
(U)
- nie potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych oraz nie posiada umiejętność prezentacji
- nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych
- nie potrafi pracować w zespole, nie ma elementarnych umiejętności organizacyjnych
- nie udziela odpowiedzi na pytania i nie uczestniczy w dyskusjach w trakcie zajęć
(KS)
- nie potrafi współdziałać i pracować w zespole przy prezentacji projektów
- nie umie współpracować przy realizacji projektów, uwzględniając warunkujące je czynniki

ocena dostateczna
(W)
- zna i rozumie najważniejsze mechanizmy kształtujące międzynarodowy kontekst relacji gospodarczych
- ogólnie zna i potrafi poprawnie stosować podstawowe pojęcia używane w ekonomii i dziedzinach pokrewnych
- ma podstawową wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk, powiązaniach z innymi dyscyplinami oraz metodologii analiz
- uzyskał z kolokwium 50% punktów
(U)
- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji najważniejszych zjawisk społecznych oraz potrafi je zadowalająco prezentować
- potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną w celu analizowania i interpretowania głównych problemów gospodarczych
- potrafi poprawnie pracować w zespole, ma elementarnych umiejętności organizacyjne
- udziela zadowalających odpowiedzi na pytania i w ograniczonym zakresie uczestniczy w dyskusjach w trakcie zajęć
(KS)
- potrafi w ograniczonym zakresie współdziałać i pracować w zespole przy prezentacji projektów
- umie współpracować przy realizacji projektów, uwzględniając warunkujące je czynniki

ocena dobra
(W)
- zna i rozumie większość mechanizmów kształtujących międzynarodowy kontekst relacji gospodarczych
- dobrze zna i potrafi poprawnie stosować podstawowe pojęcia używane w ekonomii i dziedzinach pokrewnych
- ma wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk, powiązaniach z innymi dyscyplinami oraz metodologii analiz
- uzyskał z kolokwium 70% punktów
(U)
- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji większości zjawisk społecznych oraz potrafi je prawidłowo prezentować
- potrafi dobrze wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych
- potrafi pracować w zespole, ma elementarnych umiejętności organizacyjne
- udziela prawidłowych odpowiedzi na pytania i często uczestniczy w dyskusjach w trakcie zajęć
(KS)
- potrafi dobrze współdziałać i pracować w zespole przy prezentacji projektów
- umie współpracować przy realizacji projektów, uwzględniając warunkujące je czynniki

ocena bardzo dobra
(W)
- zna i rozumie mechanizmy kształtujące międzynarodowy kontekst relacji gospodarczych
- biegle zna i potrafi poprawnie stosować pojęcia używane w ekonomii i dziedzinach pokrewnych
- ma ugruntowaną wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk, powiązaniach z innymi dyscyplinami oraz metodologii analiz
- uzyskał z kolokwium 85% punktów
(U)
- potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych oraz potrafi je prawidłowo prezentować
- biegle potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych
- potrafi aktywnie pracować w zespole, ma umiejętności organizacyjne
- udziela wyczerpujących odpowiedzi na pytania i aktywnie uczestniczy w dyskusjach w trakcie zajęć
(KS)
- aktywnie współdziała i pracuje w zespole przy prezentacji projektów
- umie współpracować przy realizacji projektów, uwzględniając warunkujące je czynniki
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. E.Oziewicz, T.Michałowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2012
2. J.Rymaczyk red., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010
3. A. Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2006
4. M. Markiewicz, U. Mrzygłód, Finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa 2015
5. B. Osoba, Ekonomia i finanse międzynarodowe, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2014
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę