Personalistyczne podstawy wychowania w rodzinie (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Barbara Kiereś prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - finalnym celem zajęć ma być napisanie pracy magisterskiej
C2 - osiągnięcie celu łączy się w I roku seminarium z ustaleniem tematu pracy, zebraniem literatury przedmiotu oraz kształceniem umiejętności w zakresie metodologii pisania pracy magisterskiej oraz merytorycznego opracowania podjętego problemu;
C3- dla seminarzystów II roku celem jest ostateczne zredagowanie całości pracy magisterskiej
Wymagania wstępne
znajomość podstawowych wymagań stawianych pracy naukowej; realizacja kolejnych etapów pracy magisterskiej
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 - student ma pogłębioną wiedzę o miejscu pedagogiki w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami nauk
K_W04 - student ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat specyfiki badań pedagogicznych (zna główne szkoły badawcze, strategie, metody i techniki badań

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 - student posiada pogłębione umiejętności onserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat różnorodnych zjawisk społecznych oraz ich intepretowania z punktu widzenia własncyh problemów badawczych
K_02 - student potrafi wykorzystywac i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nia dyscyplin
K_04 - student potrafi w spób jasny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i na piśmie na temat poruszanych kwestii badawczych, posiada umiejętność streszczania i referowania tworzonej wiedzy naukowej z wykorzystaniem różnych ujeć teoretycznych, korzystając zarówno z pedagogiki, jak i innych dyscyplin naukowych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K06 - student odznacza się odpowiedzialnością za prowadzone dzialania badawcze i ich skutki, czuje się odpowiedzialny za i wobec ludzi, dla których dobra stara się dzialać, wyraża taka postawę w środowisku nadanym oraz na uczelni i pośrednio modeluje to podejście wśród innych
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Określenie, krytyczna analiza i uściślenie własnych zainteresowań badawczych w zakresie planowanej pracy magisterskiej
2. Zasady budowania tekstu naukowego
3. Uspójnienie treści w pracy magisterskiej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Realizacja przewidzianego harmonogramu
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika Ogólna, Warszawa 2009
Kruger H.-H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, Gdańsk 2005
Kubinowski D., Nowak M. (red.), Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, Kraków 2006
Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne, Kraków 2010
Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa 2008
Pałka S. (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010
Pałka S. (red.), Orientacje w metodologii bada pedagogicznych, Kraków 1998
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem