Seminarium doktoranckie z socjologii moralności (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Grzegorz Adamczyk prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Socjologii
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przygotowanie pracy doktorskiej z zakresu socjologii moralności na podstawie empirycznych badań własnych studenta
Wymagania wstępne
W1 - Bardzo dobra znajomość jakościowych i ilościowych metod badań empirycznych, na seminarium powstają wyłącznie prace empiryczne
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Student zna zasady przygotowywania rozprawy naukowej ogółem, a w szczególności w oparciu o dane empiryczne.

UMIEJĘTNOŚCI
Student potrafi przygotować pisemną pracę naukową. Potrafi ułożyć prawidłowo strukturę pracy naukowej, przygotować bibliografię, stosować przypisy oraz zasady powoływania się na źródła i opracowania z poszanowaniem ochrony własności intelektualnej ich autorów. Potrafi prezentować w tekście naukowym dane empiryczne. Potrafi formułować pytania badawcze, „przekładać” je na pytania kwestionariuszowe, posiada umiejętność formułowania tez i hipotez badawczych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Student szanuje własność intelektualną
Metody dydaktyczne
Zajęcia typu warsztatowego, studenci prezentują plan pracy, koncepcje rozdziałów, dostępną literaturę, przeprowadzoną operacjonalizację, przygotowane narzędzia badawcze, koncepcje doboru próby badawczej, wyniki swoich badań empirycznych, w efekcie końcowym prezentują poszczególne rozdziały pracy doktorskiej
Treści programowe przedmiotu
Cykl zajęć rozpoczyna się od ustalenia wstępnego tematu rozprawy doktorskiej oraz przedstawienia zasad tworzenia planu projektu badawczego. Omówione zostają również podstawowe zasady przygotowywania pisemnej pracy naukowej. Na tej podstawie studenci w I roku samodzielnie przygotowują plan projektu badawczego, sporządzają wstępna bibliografię oraz opracowują \"raport\" na temat stanu badań, dotyczących opracowywanej tematyki. Następnie przystępują do przygotowania podstaw teoretycznych rozprawy oraz przygotowania operacjonalizacji narzędzi badawczych. W IV/V semestrze studenci przeprowadzają badania empiryczne. W V semestrze przeprowadzają analizę danych, a następnie kontynuują prace nad tekstem rozprawy, by pod koniec VI semestru otworzyć przewód doktorski. W trakcie zajęć studenci przedstawiają sukcesywnie fragmenty poszczególnych rozdziałów.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie operacjonalizacji, przeprowadzenie badań i przygotowanie tekstu rozprawy doktorskiej (w podziale na etapy przygotowań)
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Janusz Mariański, Socjologia moralności, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006.
2. Gianfranco Gambarelli, Zbigniew Łucki, Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską?, Kraków 1996.
3. Earl Babbie, Podstawy badań społecznych, Warszawa 2008.
4. Maria Nawojczyk, Przewodnik po statystyce dla socjologów, Kraków 2010.
5. Grażyna Wieczorkowska, Jerzy Wierzbiński, Statystyka. Analiza badań społecznych, Warszawa 2007.
Literatura uzupełniająca:
6. Chava Frankfurt-Nachmias, David Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.
7. Zbigniew Sawiński, Paweł Sztabiński, Franciszek Sztabiński (red.), Podręcznik ankietera, Warszawa 2000.
8. Zbigniew Sawiński, Paweł Sztabiński, Franciszek Sztabiński (red.), jak dobrać respondenta, skłonić do udziału w badaniu, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie, Warszawa 2005.
9. Robert Szwed, Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania, Lublin 2008.
10. Renate Mayntz, Kurt Holm, Peter Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Warszawa 1985.
Kierunek studiów: Socjologia (stacjonarne doktoranckie)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok IV - Semestr 8
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. podpisem