Międzynarodowe stosunki gospodarcze (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Bartosz Jóźwik
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Słuchacz powinien nabyć wiedzę dotyczącą procesów i mechanizmów rządzących gospodarką w skali międzynarodowej.
C2- Powinien zyskać umiejętność analizy i formułowania zależności występujących na rynkach międzynarodowych
C3- Przekazanie wiedzy na temat relacji gospodarczych zachodzących pomiędzy gospodarkami narodowymi
Wymagania wstępne
W1- znajomość zagadnień z przedmiotu ekonomia
W2- znajomość zagadnień z przedmiotu stosunki międzynarodowe
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W11_12 zna i rozumie mechanizmy kształtujące międzynarodowy kontekst relacji gospodarczych, zwłaszcza determinujące handel międzynarodowy, procesy integracyjne oraz międzynarodowe rynki finansowe
K_W04_12 zna i rozumie podstawy oraz specyfikę makroekonomicznych i mikroekonomicznych analiz: gospodarki jako całości, jej podmiotowych składowych, rynków i zachowań rynkowych
K_W01_12 Ma podstawową wiedzę o miejscu ekonomii w systemie nauk, przedmiotowych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi oraz metodologicznym kontekście prowadzonych w jej ramach analiz
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02_12 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych
K_U07_12 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz z nowoczesnych technologii (ICT)
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01_12 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności
K_K06_12 jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych
Metody dydaktyczne
1. Wykład z prezentacją multimedialną
Treści programowe przedmiotu
1. Ewolucja gospodarki światowej
2. Teorie wymiany międzynarodowej: teoria kosztów absolutnych Adama Smitha
3. Teorie wymiany międzynarodowej: teoria kosztów komparatywnych Davida Ricardo
4. Teorie wymiany międzynarodowej: teoria obfitości zasobów Heckschera i Ohlina
5. Kursy walutowe
6. Pieniądz, stopy procentowe i kursy walutowe
7. Pieniądz, poziom cen i kurs walutowy w okresie długim
8. Produkcja i kurs walutowy: model AA-DD
9. Produkcja i kurs walutowy: polityka pieniężna i fiskalna
10. Stałe kursy walutowe i interwencje na rynku walutowym
11. Analiza wariantów polityki w warunkach systemu z Bretton Woods
12. Polityka makroekonomiczna i koordynacja w warunkach zmiennych kursów walutowych
13. Europejska integracja gospodarcza
14. Europejski System Walutowy i teoria optymalnych obszarów walutowych
15. Wybrane problemy globalne we współczesnej gospodarce światowej
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Niedostateczna
(W)
-nie zna i nie rozumie mechanizmów kształtujących ekonomiczny kontekst międzynarodowych relacji gospodarczych
-nie zna i nie rozumie specyfiki ekonomicznych analiz gospodarki
-nie uzyskał z egzaminu pisemnego 50% punktów
(U)
-nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych
-nie potrafi samodzielnie zdobywać wiedzy i rozwijać swoich umiejętności, korzystając z różnych źródeł
(KS)
-nie ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i nie rozumie potrzeby ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju, nie potrafi dokonywać samooceny własnych kompetencji
-nie jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

Dostateczna
(W)
-zna i rozumie najważniejsze mechanizmy kształtujące ekonomiczny kontekst międzynarodowych relacji gospodarczych
-zna i ogólnie rozumie specyfikę ekonomicznych analiz gospodarki
-uzyskał z egzaminu pisemnego 50% punktów
(U)
-potrafi poprawnie wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania głównych problemów gospodarczych
-potrafi zadowalająco samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych ale ograniczonych źródeł
(KS)
-ma ogólną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę dokształcania się zawodowego i potrafi dokonywać ogólnej samooceny własnych kompetencji
-ma podstawową świadomość istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

Dobra
(W)
-zna i prawidłowo rozumie większość mechanizmów kształtujących ekonomiczny kontekst międzynarodowych relacji gospodarczych
-zna i dobrze rozumie specyfikę ekonomicznych analiz gospodarki
-uzyskał z egzaminu pisemnego 70% punktów
(U)
-potrafi prawidłowo wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych
-dobrze potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł
(KS)
-ma ugruntowaną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę dokształcania się zawodowego i potrafi prawidłowo dokonywać samooceny własnych kompetencji
-ma świadomość istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych

Bardzo dobra
(W)
-zna i prawidłowo rozumie mechanizmy kształtujące ekonomiczny kontekst międzynarodowych relacji gospodarczych
-zna i bardzo dobrze rozumie specyfikę ekonomicznych analiz gospodarki
-uzyskał z egzaminu pisemnego 85% punktów
(U)
-potrafi twórczo wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych
-potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności, korzystając z różnych źródeł
(KS)
-ma wysoką, ugruntowaną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i potrafi prawidłowo
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Krugman P. R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
Krugman P. R., Obstfeld M., Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka. Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.
Literatura uzupełniająca
Cameron R., Larry N., Historia gospodarcza świata. Od paleolitu do czasów najnowszych, Książka i Wiedza, Warszawa 2010.
Caves R. E., Frankel J. A., Jones R. W., Handel i finanse międzynarodowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin