Pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Joanna Wołos
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Zapoznanie studentów z problematyką i teorię niepełnosprawności intelektualnej wraz z jej etiologią, uwzględnianie wielowymiarowej charakterystyki stopi niepełnosprawności intelektualnej oraz potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie edukacji i wsparcia rehabilitacyjnego i terapeutycznego
Wymagania wstępne
Podstawowe wiadomości z pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz metod pracy aktywizujących.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA K _W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W9, K_W10

UMIEJĘTNOŚCI K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, k_U05, K_U07, k_U08, K_U09, K_U10

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K05
Metody dydaktyczne
Praca indywidualna i grupowa: dyskusja, ćwiczenia praktyczne, analiza tekstów i materiałów
Treści programowe przedmiotu
1. Wybrane zagadnienia dotyczące terminologii i klasyfikacji niepełnosprawności intelektualnej.

2. Zapoznanie z różnorodną etiologią niepełnosprawności intelektualnej.

3. Etapy patologizacji rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną.

4. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w przestrzeni społecznej.

5. Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w rodzinie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Przygotowanie i aktywny udział w zajęciach
Literatura podstawowa i uzupełniająca
a) podstawowa:
1. Chrzanowska I, Pedagogika specjalna, od tradycji do współczesności, Kraków 2018
2. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, pod red. I. Obuchowska, Warszawa 1999.
3. Olechowska A.,Specjalne potrzeby edukacyjne, W-wa 2016,
4. Otrębski W., Szansa na społeczną akceptację, KUL 1997,
5. Minczakiewicz E.M., Dziecko Niepełnosprawne. Rozwój i Wychowanie, Kraków 2003,
6. Tomkiewicz-Bętkowska A., ABC Pedagoga Specjalnego, Razem łatwiej, nowe doświadczenia, Kraków 2015,

b) uzupełniająca:
1. Aktualne poradniki i przewodniki metodyczne,
2. Dykcik W., Pedagogika Specjalna, Poznań 1998,
3. Sękowska Z., Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej, W-wa 1998.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę