Socjologia wychowania (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Monika Adamczyk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Poznanie zakresu zainteresowań socjologii wychowania i jej funkcji wynikających ze zmian zachodzących w społeczeństwie.
C2 Identyfikowanie zjawisk i procesów zachodzących w środowisku wych
owawczym, ich przyczyn i skutków
Wymagania wstępne
W1 - podstawowa znajomość zagadnień z przedmiotu: socjologia ogólna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 Definiuje podstawowe pojęcia z zakresu socjologii wychowania.
K_W04 K_W05 -Charakteryzuje społeczne uwarunkowania procesów wychowania i socjalizacji, ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02- Analizuje w sposób praktyczny procesy zachodzące w systemie edukacji zarówno na poziomie jednostkowym jak i społecznym.
K_U03 -Posiada umiejętność analizowania podstawowych pojęć oraz wskazuje specyfikę grup, w których zachodzą zjawiska socjalizacji i wychowania.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 - Prezentuje postawę tolerancji, zrozumienia i profesjonalizmu, poszukuje
innowacyjnych rozwiązań w procesie wychowania, podnoszących jego
efektywność.
K_K03 Jest przygotowany do aktywnego uczestnictwa w instytucjach edukacyjnych i wychowawczych.
Metody dydaktyczne
wykład z prezentacją multimedialną/ analiza tekstów z dyskusją
Treści programowe przedmiotu
1.Socjologia wychowania: przedmiot, podstawowe pojęcia, socjologia wychowania a pedagogika w systemie nauk zajmujących się wychowaniem
2. Socjalizacja i wychowanie, a styl życia i pozycja społeczna, kulturalizacja, socjalizacja a płeć. Skutki niepomyślnej socjalizacji: zachowania dewiacyjne.
3. Rodzina, jako miejsce socjalizacji i procesu wychowawczego. Przekaz międzypokoleniowy, obyczaje, normy i wartości. Patologia życia rodzinnego, główne tendencje przemian rodziny współczesnej i alternatywne formy życia
małżeńsko-rodzinnego.
4.Otoczenie sąsiedzkie, grupy rówieśnicze składnikami środowiska wychowawczego. Młodzież jako kategoria społeczna.
5. Szkoła jako instytucja wychowawcza. Środowisko społeczne szkoły. Autokratyzm i demokracja w szkole. Rola szkoły w społeczeństwie opartym na
wiedzy.
6. Edukacja w warunkach globalizacji i wielokulturowości, kwestia przekazu wartości, problem społeczeństwa wychowującego.
7.Główne problemy socjologii zawodu nauczyciela. Role zawodowe nauczyciela. Wzór osobowy, postawa i kunszt nauczycielski. Powinności nauczyciela i rozwój profesjonalny. Wiedza prywatna, potoczna a wiedza naukowa
nauczyciela. Uczenie się przez całe życie nauczycieli.
8. Społeczne zadania wychowania
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie definiuje podstawowych pojęć z zakresu socjologii wychowania, nie rozumie jej źródeł oraz zastosowania w obrębie
dyscyplin pokrewnych;
(U) - Student nie posiada umiejętności analizowania podstawowych pojęć oraz nie wskazuje specyfiki grup, w których zachodzą zjawiska socjalizacji i wychowania;
(K) - Student nie nabył przekonania o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, nie potrafi poszukiwać innowacyjnych rozwiązań
w procesie wychowania podnoszących jego efektywność, nie jest świadomy znaczenia prawidłowych więzi w środowiskach społecznych;
Nie potrafi odpowiedzialnie przygotować się do aktywnego uczestnictwa w edukacji i wychowaniu instytucjonalnym.
Ocena dostateczna
(W) - Student wybiórczo definiuje podstawowe pojęcia z zakresu socjologii wychowania, lecz nie rozumie jej źródeł oraz zastosowania w obrębie dyscyplin pokrewnych; w sposób wybiórczy charakteryzuje społeczne uwarunkowania procesów wychowania i socjalizacji , rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości;
(U) - Student potrafi przy wsparciu i pod kierunkiem wykładowcy potrafi dokonać analizy podstawowych pojęć oraz wskazać specyfikę grup, w których zachodzą zjawiska socjalizacji i wychowania;
(K) - Student nabył przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, nie potrafi jednak samodzielnie poszukiwać innowacyjnych rozwiązań w procesie wychowania podnoszących jego efektywność, ma trudności z określeniem znaczenia prawidłowych więzi w środowiskach społecznych;
Ocena dobra
(W)- Student definiuje podstawowe pojęcia z zakresu socjologii wychowania, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie dyscyplin pokrewnych;
Dokonuje charakterystyki społecznych uwarunkowań procesów wychowania i socjalizacji, ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i rządzących nimi prawidłowościach;
(U)- Student potrafi analizować podstawowe pojęcia oraz wskazuje specyfikę grup, w których zachodzą zjawiska socjalizacji i wychowania;
(K)- Student zna sposoby pracy w grupie
Ocena bardzo dobra
(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu socjologii wychowania i w bardzo dobrym stopniu opanował podstawowe pojęcia z zakresu socjologii wychowania, rozumie jej źródła oraz zastosowania w obrębie dyscyplin pokrewnych;p otrafi w sposób szczegółowy i wyczerpujący scharakteryzować społeczne uwarunkowania procesów wychowania i socjalizacji, rodzaje więzi społecznych i rządzące nimi prawidłowości
(U)- Student potrafi w sposób klarowny i spójny dokonać analizy procesów zachodzących w systemie edukacji zarówno na poziomie
jednostkowym jak i społecznym;
(K)- Student potrafi zorganizować pracę własną oraz zespołu, do którego należy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
S. Kowalski, Socjologia wychowania w zarysie, PWN, Warszawa 1986.
T. Szlendak, Socjologia rodziny, PWN, Warszawa 2010.
M. Szymański, Socjologia edukacji: zarys problematyki , Oficyna Wydawnicza
IMPULS, Kraków 2002.
K. Tillmann, Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie
, PWN, Warszawa 2005.
F. Znaniecki, Socjologia wychowania, t. I i II, PWN, Warszawa 2001.
Literatura uzupełniająca
M. Karkowska, Socjologia wychowania – wybrane elementy. Mechanizmy
socjalizacji i edukacja szkolna , WSHE, Łódź 2009.
M. Marody, A. Gliza - Poleszczuk, Przemiany więzi społecznych
, Scholar, Warszawa 2004.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin