Biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Linca-Ćwikła
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem kształcenia w zakresie biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania jest przekazanie studentom pedagogiki wiedzy z zakresu biologicznego rozwoju człowieka, a także jego wielokierunkowych uwarunkowań, z uwzględnieniem genetycznych determinantów rozwoju.
Celem wykładu jest przekazanie wiedzy z zakresu: teoretycznych podstaw auksologii, elementów genetyki, metodyki oceny rozwoju człowieka, podstaw zdrowia publicznego a także biomedycznych podstaw zachowania.
Integralnym elementem programu kształcenia w zakresie auksologii jest tematyka ćwiczeń.
Wymagania wstępne
Zainteresowanie problematyką zdrowia i rozwoju człowieka (W1); do zrozumienia biomedycznych treści zajęć wystarcza przygotowanie z zakresu biologii i rozwoju człowieka na poziomie szkoły średniej (W2)
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W03 ma uporządkowaną wiedzę na temat biologicznych i medycznych podstaw wychowania i kształcenia.
K_W05 ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia w aspekcie biologicznym.
K_W17 ma elementarną wiedzę o bezpieczeństwie i higienie pracy w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, kulturalnych i pomocowych.

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin (auksologii, nauk o zdrowiu) w celu analizowania i interpretowania problemów rehabilitacyjnych, edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych, kulturalnych i pomocowych a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań.
K_U07 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów.
K_U11 potrafi animować prace nad rozwojem uczestników procesów pedagogicznych oraz wspierać ich samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a także inspirować do działań na rzecz uczenia się przez całe życie.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
K_K02 docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych.
Metody dydaktyczne
Wykład konwencjonalny i konwersatoryjny z wykorzystaniem prezentacji; praca z tekstem (studenci otrzymają materiały/teksty uzupełniające treści wykładu), ćwiczenia praktyczne (dokonanie pomiarów antropometrycznych: wzrostu i masy ciała oraz ich ocena).
Treści programowe przedmiotu
Podstawy auksologii. Pojęcia podstawowe: auksologia, ontogeneza, filogeneza, prawa i kierunki rozwoju, aspekty ilościowe i jakościowe rozwoju, etapowość rozwoju. Czynniki wpływające na rozwój człowieka: czynniki endogenne (genotyp, czynniki matczyne etc.), czynniki egzogenne i ich klasyfikacja. Metody oceny rozwoju; wiek rozwojowy, wiek metrykalny. Pojęcie normy rozwojowej. Interpretacja wyników oceny wzrastania za pomocą siatki centylowej. Akceleracja rozwoju – interpretacja, implikacje pedagogiczne. Diagnoza nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży. Wprowadzenie do problematyki zdrowia publicznego. Elementy teorii promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Geneza zapotrzebowania na promocję zdrowia i edukację zdrowotną w kontekście sytuacji zdrowotnej na świecie i w Polsce. Wybrane zagadnienia z biomedycznych podstaw zachowania. Mózg jako miejsce integracji wpływów genetycznych i środowiskowych na cechy i zachowania człowieka.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Egzamin z przedmiotu będzie miał formę pisemną, w tym część testową, a także część zawierającą pisemne wypowiedzi studentów na pytania otwarte. Do egzaminu wymagane będą: treści wykładu, literatura obowiązkowa, będąca uzupełnieniem wykładu, a także treści ćwiczeń, z uwzględnieniem literatury obowiązkowej do ćwiczeń, będącej podstawą przygotowania się przez studentów do aktywnego udziału w ćwiczeniach. Wszystkie części egzaminu będą punktowane; ocena końcowa będzie wynikała z uzyskanej punktacji. Ostateczne kryteria punktowe dla poszczególnych ocen zostaną ustalone w zależności od poziomu merytorycznego podczas egzaminu dla danego rocznika. W przypadku prowadzenia grupy ćwiczeniowej przez innego wykładowcę, moduł egzaminu obejmujący treści ćwiczeń będzie dostosowany w porozumieniu z prowadzącym do materiału rzeczywiście zrealizowanego w toku ćwiczeń.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Biomedyczne podstawy rozwoju i kształcenia, red. B. Woynarowska i in., Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008.
Biomedyczne podstawy rozwoju, red. A. Jaczewski, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1998.
Wolański N., Rozwój biologiczny człowieka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
Malinowski A., Auksologia. Rozwój osobniczy człowiek w ujęciu biomedycznym, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2004.
Auksologia. Rozwój biologiczny człowieka i metody jego oceny od narodzin do dorosłości, red. I. Mięsowicz, Wydawnictwo ASP, Warszawa 2001.
D. Czajkowska-Majewska, Nowy lepszy człowiek, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 2005.
Edukacja zdrowotna , red. B. Woynarowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę