Analiza strategiczna przedsiębiorstwa (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Maria Paździor
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Przedstawienie istoty zarządzania strategicznego w rozwoju przedsiębiorstw.
C2- Przedstawienie praktycznego podejścia w zarządzaniu na podstawie analizy strategicznej.
Wymagania wstępne
W1- Podstawowa wiedza z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.
W2- Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
Studenci zdobędą wiedzę na temat analizy strategicznej przedsiębiorstwa, poznają kluczowe teorie dotyczące analizy strategicznej.
Poznają najważniejsze szkoły zarządzania strategicznego.
Poznają zastosowanie konkretnych metod analizy strategicznej w konkretnych sytuacjach.
UMIEJĘTNOŚCI
Student interpretuje i wyjaśnia zjawiska społeczno-gospodarcze wpływające na rozwój i konkurencyjność przedsiębiorstw.
Analizuje procesy i zjawiska społeczno-gospodarcze stosując metody planowania strategicznego, jak również ocenia ich wpływ na perspektywy rozwoju przedsiębiorstwa.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
Umiejętność pracy zespołowej, komunikatywność.
Możliwość pozyskiwania i łączenia wiedzy z różnych dziedzin w celu rozwiązania problemów strategicznych przedsiębiorstwa.
Metody dydaktyczne
1. Wykłady z prezentacjami multimedialnymi.
2. Ćwiczenia prowadzone jako analiza studiów przypadków, dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
1. Geneza i istota zarządzania strategicznego (4)
2. Podstawowe pojęcia dotyczące zarządzania strategicznego (szkoły zarządzania strategicznego oraz
ich specyfika. Strategie przedsiębiorstw – pojęcie strategii; model strategii przedsiębiorstwa; klasyfikacja i typologia strategii przedsiębiorstw; hierarchia strategii w przedsiębiorstwie.(4)
3. Psychologiczne aspekty zarządzania strategicznego. Przykład praktyczny. (4)
4. Analiza otoczenia rynkowego (instrumenty i metody).(4)
5. Analiza potencjału strategicznego organizacji. Podejście zasobowe i analiza kluczowych kompetencji.
oraz narzędzia analizy strategicznej (np. a.SWOT) (4)
Przykład praktyczny.
6. Kultura organizacyjna (3)
7. Zarządzanie wiedzą w strategiach przedsiębiorstw (2)
8. Podsumowanie pracy studentów (1)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
1.Ocena na podstawie prezentacji i aktywności studentów
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017
2. Gierszewska G. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, 2016
Literatura uzupełniająca:
1. Romanowska M, Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, WARSZAWA, 2016
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę