Rachunkowość zarządcza (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Joanna Nucińska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - utrwalenie podstawowych pojęć i definicji związanych z przedmiotem
C2 - nabycie przez studentów umiejętności wykorzystania metod i technik rachunkowości zarządczej
C3 - kształtowanie u studentów postawy do systematycznej i uczciwej pracy oraz dalszego doskonalenia (etyka zawodowa)
Wymagania wstępne
W1 - znajomość podstaw rachunkowości
W2 - znajomość zasad i technik rachunkowości finansowej
W3 - umiejętność wykonywania obliczeń matematycznych
W4 - umiejętność korzystania z platformy Moodle
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 zna podstawowe pojęcia używane w ekonomii i dziedzinach pokrewnych, rozumie kontekst ich poprawnego użycia oraz systemowe uwarunkowania interpretacji;
K_W10 ma podstawową wiedzę w zakresie krajowego systemu rachunkowości, księgowania i sporządzania sprawozdań finansowych, uwzględniając praktyczny wymiar informacyjnego kontekstu systemu rachunkowości w podmiocie gospodarczym;

UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych;
K_U05 potrafi księgować oraz tworzyć i interpretować sprawozdania finansowe na potrzeby wsparcia procesów decyzyjnych w działalności gospodarczej;
K_U06 posiada umiejętność przeprowadzania i interpretacji analizy finansowej przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem analizy wskaźnikowej;
K_U07 potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz z nowoczesnych technologii (ICT);

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności;
K_K04 dostrzega znaczenie respektowania w zawodowej i pozazawodowej aktywności chrześcijańskiego systemu wartości oraz wspierających go norm i zasad etycznych; jest świadomy istnienia rozmaitych dylematów w życiu zawodowym i jest przygotowany do ich rozstrzygania.
Metody dydaktyczne
Utrwalenie pojęć i definicji podczas dyskusji;
Analiza przypadków;
Samodzielne rozwiązywanie zadań;
Praca w grupach;
Opracowanie i omówienie projektu (analiza kosztów spółki giełdowej).
Treści programowe przedmiotu
1. Istota i zakres rachunkowości zarządczej. Koszty - definicja, klasyfikacje, ujęcie księgowe;
2. Rachunek kosztów - istota, rodzaje, etapy. Rachunek kosztów w rachunkowości finansowej - zadanie;
3. Rozliczanie kosztów działalności pomocniczej - metody, zadania;
4. Rozliczanie kosztów w czasie. Kalkulacja kosztów według metody podziałowej prostej;
5. Kalkulacja kosztów współczynnikowa i doliczeniowa;
6. Kalkulacja kosztów według metody: fazowej (procesowej) i odjemnej (sprzężonej);
7. Kolokwium 1.;
8. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych w produkcji jednoasortymentowej - założenia, przykłady i zadania;
9. Rachunek kosztów pełnych i zmiennych w produkcji wieloasortymentowej - założenia, przykłady i zadania;
10. Analiza progu rentowności (BEP) w produkcji jednoasortymentowej - zadania;
11. Analiza BEP w produkcji wieloasortymentowej - zadania;
12. Rachunek kosztów standardowych i kosztów działań (ABC) - założenia, przykłady i zadania; Analiza kosztów przedsiębiorstwa - założenia do projektu;
13. Decyzje cenowe. Krótkoterminowe rachunki decyzyjne;
14. Kolokwium 2.;
15. Budżetowanie jako metoda zarządzania. Analiza odchyleń.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Kryteria oceny:
- frekwencja: dopuszczalne max. 2 nb nieusprawiedliwione (IOS - 3 nb); 100% frekwencji +6 pkt
- przygotowanie do zajęć (punkty ujemne za brak przygotowania - max. -12 pkt)
- praca na zajęciach (aktywność, rozwiązywanie zadań 0-12 pkt; możliwe punkty ujemne za brak pracy na zajęciach - max. -12 pkt)
- 2 kolokwia (2 * 46 pkt = 92 pkt)
- projekt dotyczący analizy kosztów wybranej spółki giełdowej (szczegółowy zakres analizy określony przez prowadzącego)

Wymagania na poszczególne oceny:
2,0 - student nie spełnia kryteriów dla oceny 3,0
3,0 - student systematycznie uczestniczy w zajęciach (max. 2 nb nieusprawiedliwione), jest do nich przygotowany w zakresie określonym przez prowadzącego i uzyskał co najmniej 60 pkt
3,5 - student spełnia wymagania na ocenę 3,0 i uzyskał co najmniej 70 pkt
4,0 - student spełnia wymagania na ocenę 3,5 i uzyskał co najmniej 80 pkt
4,5 - student spełnia wymagania na ocenę 4,0 i uzyskał co najmniej 90 pkt
(istnieje możliwość zaliczenia ćwiczeń na ocenę 4,5 w przypadku uzyskania od 80 do 89,99 pkt pod warunkiem opracowania i omówienia projektu dotyczącego analizy kosztów)
5,0 - student spełnia wymagania na ocenę 4,5 oraz opracował i przedstawił projekt dotyczący analizy kosztów wybranej spółki
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. K. Czubakowska, W. Gabrusewicz, E. Nowak, Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania, PWE, Warszawa 2014
2. S. Sojak, Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, T. 1, Wydawnictwo \"Dom Organizatora\", Toruń 2012
3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018 poz. 395 t.j. z późn. zm.)
4. Materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia

Literatura uzupełniająca:
1. M. Dobija, Rachunkowość zarządcza i controlling, Wyd. 2 (dodruk), PWN, Warszawa 2012
2. A. Kamela-Sowińska, M. Macuda (red.), Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2017
3. R. Kowalak (red.), Rachunkowość zarządcza. Przykłady i zadania, PWE, Warszawa 2013
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę