Wstęp do nauki o stosunkach międzynarodowych (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Marcin Kosienkowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Ukazanie istoty stosunków międzynarodowych jako dyscypliny naukowej i sfery aktywności ludzkiej na wybranych przypadkach
Wymagania wstępne
Wymagania wstępne:
W1 - zainteresowanie problematyką stosunków międzynarodowych.
Inne wybrane wymagania wstępne:
W1 - umiejętność analizowania tekstów naukowych.
W2 - umiejętność rzeczowej dyskusji.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania stosunków międzynarodowych.
K_W03 Absolwent posiada wiedzę nt. stosunków międzynarodowych.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną dot. stosunków międzynarodowych.
K_U03 Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z nauką o stosunkach międzynarodowych.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 Absolwent posiada wiedzę w zakresie stosunków międzynarodowych.
K_K04 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy, dotyczącej stosunków międzynarodowych.
Metody dydaktyczne
Analiza przypadków, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Uczestnicy stosunków międzynarodowych – państwo de facto jako „wyjątkowy” uczestnik.
2. Dyplomacja – nowe technologie a współczesna dyplomacja
3. Wartości w stosunkach międzynarodowych – idea sprawiedliwości.
4. Działania na rzecz uregulowania konfliktów w stosunkach międzynarodowych – OBWE wobec konfliktu naddniestrzańskiego.
5. Współpraca w stosunkach międzynarodowych – współpraca (i rywalizacja) w kosmosie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Systematyczna obecność za zajęciach. Zaliczenie pisemne.
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna podstawowych, przedmiotowych pojęć i problemów
(U) - Student nie potrafi prawidłowo wykorzystać wiedzy teoretycznej związanej z nauką o stosunkach międzynarodowych.
(K) - Student nie potrafi zorganizować własnego warsztatu pracy i w ramach grupy
Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane pojęcia przedmiotowe i problemy
(U) - Student potrafi częściowo wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z nauką o stosunkach międzynarodowych.
(K) - Student rozumie potrzebę organizacji własnego warsztatu pracy i w ramach grupy, ale nie potrafi jej skutecznie zrealizować
Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminów i problemów przedmiotowych
(U) - Student w znacznym stopniu potrafi prawidłowo wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z nauką o stosunkach międzynarodowych.
(K) - Student zna sposoby pracy indywidualnej i w grupie
Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane przedmiotowe terminy i problemy
(U) - Student potrafi prawidłowo wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z nauką o stosunkach międzynarodowych.
(K) - Student potrafi zorganizować pracę własną oraz w ramach grupy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. M. Kosienkowski, Quasi-państwo w stosunkach międzynarodowych, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2008, nr 3–4, s. 151–162.
2. Beata Surmacz, Wpływ nowych technologii na funkcje współczesnej dyplomacji, [w:] Dyplomacja cyfrowa jako instrument polityki zagranicznej państwa XXI wieku, red. M. Kosienkowski, B. Piskorska, Lublin 2014, s. 17–43.
3. P. Świtalski, Idea sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych. Nowe wyzwania, „Sprawy Międzynarodowe” 2012, nr 2, s. 79–100.
4. M. Kosienkowski, Naddniestrzańska Republika Mołdawska. Determinanty przetrwania, Toruń 2010, s. 205–218.
5. L. Łukaszuk, „Polityka kosmiczna” państw – współdziałanie i rywalizacja, „Stosunki Międzynarodowe – International Relations” 2012, nr 1, s. 27–48.
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę