Geografia polityczna i demografia (ćwiczenia) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Tomasz Stępniewski prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1: Poznanie, czym jest geografia polityczna i demografia i jakie są między nimi zależności
C2: Poznanie współczesnej sytuacji geopolitycznej i demograficznej świata
C3: Zdobycie umiejętności analizy zagrożeń geopolitycznych i demograficznych
Wymagania wstępne
W1: Znajomość geografii świata
W2: Znajomość współczesnej sytuacji polityczno-społecznej świata
W3: Znajomość historii świata XIX i XX wieku
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02 Absolwent rozumie istotę oraz uwarunkowania relacji międzynarodowych
K_W03 Absolwent posiada wiedzę nt. międzynarodowych stosunków politycznych, ekonomicznych, społecznych, kulturowych
K_W06 Absolwent posiada wiedzę nt. zmian ustroju państw, systemów politycznych,
K_W07 Absolwent posiada podstawową wiedzę nt. bezpieczeństwa, globalnego, systemów bezpieczeństwa wybranych państw

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Absolwent potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę teoretyczną dot. stosunków międzynarodowych
K_U03 Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną związaną z nauką o stosunkach międzynarodowych
K_U05 Absolwent potrafi wykorzystywać oraz prawidłowo interpretować przepisy prawne dotyczące relacji międzynarodowych
K_U06 Absolwent potrafi prawidłowo oceniać zagrożenia w przestrzeni międzynarodowej, a także identyfikować ich przyczyny

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K02 Absolwent posiada wiedzę w zakresie stosunków międzynarodowych
K_K04 Absolwent jest przygotowany do samodzielnego zdobywania i doskonalenia wiedzy
K_K06 Absolwent jest świadomy konieczności uwzględnienia zasad etycznych
Metody dydaktyczne
Metody seminaryjne (analiza tekstów, materiałów źródłowych, prezentacja multimedialna, dyskusja, analiza przypadków).
Treści programowe przedmiotu
1: Zakres i założenia metodologiczne geografii politycznej, uwarunkowania i kierunki rozwoju, zależności od innych nauk
2: Geopolityka a geografia polityczna – wzajemne zależności i różnice
3: Podstawowe pojęcia geopolityczne (państwo, terytorium, granica)
4: Geopolityka świata – wybrane przykłady
5: Problemy współczesnej globalizacji polityki
6: Demografia: zakres, pojęcia podstawowe, metodologia
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
obecność na zajęciach (jedna nieobecność dopuszczalna), dyskusja, analiza problemowa, prezentacja multimedialna, zaliczenie kolokwium końcowego
Literatura podstawowa i uzupełniająca
S. Otok, Geografia polityczna, Warszawa 2005
L. Moczulski, Geopolityka. Potęga w czasie i przestrzeni, Warszawa 1999
L. Antonowicz, Państwa i terytoria, Warszawa 1988
M. Okólski, Demografia, Warszawa 2004
Kierunek studiów: Stosunki międzynarodowe (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 1
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę