Podstawy matematyki i edukacja matematyczna w wychowaniu przedszkolnym i na I etapie edukacyjnym (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Marta Buk-Cegiełka
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Wyposażenie studentów w wiedzę z zakresu matematyki, niezbędną nauczycielowi wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej
C2 - Poznanie przez studentów etapów rozwoju myślenia matematycznego u dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym.
C3 - Kształtowanie u studentów umiejętności kształtowania u dzieci wybranych zagadnień z edukacji matematycznej
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość zagadnień z przedmiotu:pedagogika szkolna
W2 - Znajomość zagadnień z przedmiotu: psychologia rozwojowa
W3 - Znajomość zagadnień z przedmiotu - dydaktyka ogólna
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student posiada podstawową wiedzę matematyczną, niezbędną do prowadzenia zajęć z edukacji matematycznej w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej - K_W20
2. Student zna etapy rozwoju myślenia matematycznego u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym - K_W22
3. Student posiada wiedzę na temat osiągania przez dzieci gotowości do uczenia się matematyki - K_W24
UMIEJĘTNOŚCI
1. Student potrafi animować prace nad rozwojem myślenia matematycznego u dzieci oraz aktywności matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym - K_U20
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. Student ma świadomość konieczności indywidualizacji działań edukacyjnych w stosunku do dzieci przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej - K_K14
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny
Wykład tradycyjny
Dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Podstawy wiedzy matematycznej - pojęcie zbioru, klasyfikacja, działania na zbiorach, podstawy arytmetyki, podstawowe pojęcia geometryczne.
2. Rozwój myślenia matematycznego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
3. Rozwijanie aktywności matematycznej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
4. Kształtowanie pojęć matematycznych u dzieci.
5. Gotowość szkolna dziecka do uczenia się matematyki - diagnoza.
6. Przyczyny niepowodzeń w uczeniu się matematyki.
7. Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć w uczeniu się matematyki dzieci w wieku przedszkolnymi młodszym wieku szkolnym.
8. Środki dydaktyczne do elementarnej edukacji matematycznej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie posiada wiedzy matematycznej, niezbędnej do nauczania matematyki w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Posiada zbyt małą wiedzę na temat rozwoju myślenia matematycznego dzieci oraz osiągania przez nie gotowości do uczenia się matematyki.
(U) - Student nie potrafi projektować prac nad rozwojem myślenia matematycznego u dzieci oraz aktywności matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
(K) - Student nie ma wystarczającej świadomości konieczności indywidualizacji działań edukacyjnych w stosunku do dzieci przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji matematycznej.

Ocena dostateczna
(W) - Student posiada wybiórczą wiedzę matematyczną, niezbędną do nauczania matematyki w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Posiada wybiórczą wiedzę na temat rozwoju myślenia matematycznego dzieci oraz osiągania przez nie gotowości do uczenia się matematyki.
(U) - Student nie zawsze poprawnie potrafi projektować prace nad rozwojem myślenia matematycznego u dzieci oraz rozwojem aktywności matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
(K) - Student ma świadomość konieczności indywidualizacji działań edukacyjnych w stosunku do dzieci przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji matematycznej.

Ocena dobra
(W) - Student posiada wiedzę matematyczną, niezbędną do nauczania matematyki w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Posiada wystarczającą wiedzę na temat rozwoju myślenia matematycznego dzieci oraz osiągania przez nie gotowości do uczenia się matematyki.
(U) - Student w miarę poprawnie potrafi projektować prace nad rozwojem myślenia matematycznego u dzieci oraz rozwojem aktywności matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
(K) - Student ma świadomość konieczności indywidualizacji działań edukacyjnych w stosunku do dzieci przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji matematycznej.

Ocena bardzo dobra
(W) - Student posiada uporządkowaną wiedzę matematyczną, niezbędną do nauczania matematyki w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej. Posiada wiedzę na temat rozwoju myślenia matematycznego dzieci oraz osiągania przez nie gotowości do uczenia się matematyki.
(U) - Student poprawnie potrafi projektować prace nad rozwojem myślenia matematycznego u dzieci oraz rozwojem aktywności matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym.
(K) - Student ma świadomość konieczności indywidualizacji działań edukacyjnych w stosunku do dzieci przedszkolnych i edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji matematycznej.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
J. Nowik, Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej, Opole 2011.
H. Siwek, Dydaktyka matematyki. Teoria i zastosowania w matematyce szkolnej, Warszawa2005.
E. Gruszczyk - Kolczyńska, E. Zielińska, Dziecięca matematyka, Warszawa 1997.
E. Gruszczyk - Kolczyńska, Dzieci ze specjalnymi trudnościami w uczeniu się matematyki, Warszawa 2008.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych z dnia 14. 02. 2017 r.

Literatura uzupełniająca:
Z. Semadeni, Nauczanie początkowe matematyki, T. 1,2,3,4, Warszawa 1981-1988.
I. Bronsztejn, K.A. Siemadiejew, G. Musioł, H. Muhling, Nowoczesne kompendium matematyki, Warszawa 2004.
M. Buk - Cegiełka, J. Dejko, Pierwsze ćwiczenia, cz I - IV, Przemyśl 2016.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Egzamin