Analiza techniczna (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Krzysztof Bednarz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zainteresować słuchaczy tematyką inwestycyjną
C2 - pokazać, że potencjalne korzyści jak i utracone możliwości można policzyć, pamiętając, że rynki finansowe charakteryzują się znacznie wyższą stopą zwrotu niż lokata bankowa (ale też wyższym poziomem ryzyka)
C3 - pokazać „geometrię rynku”, której znajomość ułatwia podjęcie decyzji inwestycyjnych: kiedy kupić i kiedy sprzedać posiadane instrumenty finansowe (przy założonym poziomie ryzyka)
Wymagania wstępne
W1 - znajomość matematyki
W2 - znajomość finansów
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W09_12 ma poszerzoną wiedzę z zakresu rynku kapitałowego i finansowego, uwzględniając analityczną specyfikę poszczególnych segmentów rynku finansowego oraz praktykę korzystania z usług instytucji systemu finansowego
K_W10 ma pogłębioną i rozszerzoną – w odniesieniu do zakresu danego pozostałymi efektami kształcenia: od K_W01 do K_W09 – wiedzę w obszarach problemowych zgodnych z wybraną indywidualnie ścieżką kształcenia uzupełniającego włączając obejmujących inwestycje kapitałowe wraz ze strategiami inwestycyjnymi przedsiębiorstw lub zagadnienia rachunkowości i finansów przedsiębiorstw
K_W11 ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę specjalizacyjną, zgodnie z wybraną indywidualnie ścieżką kształcenia koncentrowaną tematycznie na problematyce inwestycji kapitałowych wraz ze strategiami inwestycyjnymi przedsiębiorstw lub zagadnieniach rachunkowości i finansów przedsiębiorstw

UMIEJĘTNOŚCI
K_U06 Posiada umiejętności zgodne ze specyfiką wybranej ścieżki kształcenia specjalistycznego: (1) potrafi wyceniać podstawowe instrumenty finansowe, jak: bony, certyfikaty depozytowe, weksle, obligacje czy akcje, uwzględniając ich rentowność oraz ryzyko inwestycyjne; doradzać w zakresie inwestycji kapitałowych oraz finansowania rozwoju przedsiębiorstw; umie analizować sprawozdania finansowe
K_U02_12 potrafi wykorzystywać pogłębioną wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania oraz interpretowania problemów gospodarczych, z uwzględnieniem związków przyczynowo-skutkowych
K_U07_12 posiada umiejętność prezentowania - w formie ustnej oraz pisemnej wypowiedzi - własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii w zakresie problematyki ekonomicznej, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, historycznych doświadczeń oraz poglądów różnych autorów

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności
K_K02 potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki gospodarczej
K_K03 umie współpracować przy realizacji projektów, uwzględniając warunkujące je czynniki organizacyjne i środowiskowe
Metody dydaktyczne
wykład wprowadzający z zastosowaniem prezentacji uzupełniony o liczne studia przypadku z różnych rynków (akcje, kontrakty futures, waluty, surowce)
Treści programowe przedmiotu
1. Klasyczne formacje cenowe
2. Pionowy pomiar ceny: zniesienia Fibonacciego
3. Podstawowe pojęcia z zakresu teorii fal Elliotta (cz.1)
4. Podstawowe pojęcia z zakresu teorii fal Elliotta (cz.2)
5. Wybrane wskaźniki opisujące: trend, rynek wykupiony, rynek wyprzedany
6. Wybrane formacje harmoniczne
7. Podstawy obsługi programu Fibotrader oraz MT4.
8. Handel on-line z użyciem dotychczas poznanych treści
9. Kolokwium zaliczeniowe
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
PODSTAWĄ ZALICZENIA PRZEDMIOTU JEST PODSTAWOWA ZNAJOMOŚĆ PROGRAMU DO ANALIZY TECHNICZNEJ PRZY POMOCY KTÓREGO PREZENTOWANE SĄ TREŚCI ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM

oraz

WIEDZA
ocena 2 studentowi brakuje podstawowej wiedzy z zakresu analizy technicznej

ocena 3 student zna wybiórczo metody i narzędzia wykorzystywane przy analizie technicznej, posiada wybiórczą wiedzę o analizie technicznej, posiada wybiórczą wiedzę na temat podstawowych metod przetwarzania danych ilościowych służących podejmowaniu decyzji w kontekście analizy technicznej

ocena 4 student poprawnie rozróżnia metody i narzędzia wykorzystywane przy analizie technicznej, posiada podstawową wiedzę o analizie technicznej, posiada podstawową wiedzę na temat metod przetwarzania danych ilościowych służących podejmowaniu decyzji w kontekście analizy technicznej

ocena 5 student zna biegle wybrane metody i narzędzia wykorzystywane przy analizie technicznej, biegle posługuje się wiedzą o analizie technicznej, posiada wiedzę na temat zaawansowanych metod przetwarzania danych ilościowych służących podejmowaniu decyzji w kontekście analizy technicznej

UMIEJĘTNOŚCI
ocena 2 student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do analizowania i interpretowania elementarnych problemów z zakresu analizy technicznej, nie potrafi przedstawić w formie prezentacji efektów własnej pracy

ocena 3 student wybiórczo potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania oraz interpretowania elementarnych problemów z zakresu analizy technicznej, potrafi przedstawić w formie podstawowej prezentacji efekty własnej pracy

ocena 4 student poprawnie wykorzystuje wiedzę teoretyczną do analizowania oraz interpretowania elementarnych problemów z zakresu analizy technicznej, przygotuje typową pracę pisemną w języku polskim dotyczącą wybranego problemu z zakresu analizy technicznej, potrafi przedstawić w formie prezentacji efekty własnej pracy

ocena 5 student biegle potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizowania oraz interpretowania elementarnych problemów z zakresu analizy technicznej, przygotuje typową pracę pisemną w języku polskim dotyczącą wybranego problemu z zakresu analizy technicznej, potrafi przedstawić w formie efektywnej prezentacji efekty własnej pracy
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. John J.Murphy, Analiza techniczna rynków finansowych, WIG_Press, Warszawa 2008
2. Alfred J.Frost, Robert R.Prechter, Teoria fal Elliotta, WIG_Press, Warszawa 2012

Literatura uzupełniająca:
1. K.Bednarz, Taking investment decisions on the futures contracts market with the application of Bat harmonic pattern – the increased efficiency of investment, Folia Oeconomica Stetinensia 1/2013, s.7-21
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę