Profilaktyka wybranych zagrożeń zdrowotnych (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Agnieszka Linca-Ćwikła
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Przedstawienie wybranych zagrożeń zdrowotnych XXI wieku, ukazanie działań profilaktycznych zmierzających do ograniczenia rozpowszechniania się chorób cywilizacyjnych zwłaszcza w środowisku szkolnym.
C2 - kształtowanie u studentów umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia a także krytycyzmu wobec działań profilaktycznych zwłaszcza w środowisku szkolnym.
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z przedmiotu: biomedyczne podstawy rozwoju i wychowania.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
K_W31 ma pogłębioną wiedzę o kulturowych uwarunkowaniach i o rządzących nimi prawidłowościach istotnych z punktu widzenia procesów profilaktyki.
K_W43 Ma uporządkowaną wiedzę na temat efektywnej i twórczej realizacji funkcji profilaktycznej szkoły z uwzględnieniem aspektu aksjologicznego.
K_U01 Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat wybranych zagrożeń zdrowotnych przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych.
K_U04 Potrafi w sposób klarowny, spójny i precyzyjny wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczących profilaktyki wybranych zagrożeń zdrowotnych.
K_K11 odznacza się wytrwałością, pilnością i odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, za powierzone obowiązki i własne zobowiązania, za ludzi, z którymi współpracuje i dla których dobra stara się działać.
Metody dydaktyczne
prezentacja multimedialna jako podstawa dyskusji na forum grupy, do której studenci przygotowują się na podstawie wskazanej literatury przedmiotu; wybrane pozycje literatury niezbędne do aktywnego udziału w zajęciach i zaliczenia studenci otrzymują od prowadzącego; w toku zajęć zarezerwowana będzie przestrzeń dla projektowania rozwiązań zgłaszanych przez słuchaczy problemów z zakresu profilaktyki zdrowotnej w oparciu o zasady Evidence Based Medicine; każde zagadnienie natury biomedycznej może być przedmiotem pogłębionych objaśnień zgodnie z zapotrzebowaniem słuchaczy;
Treści programowe przedmiotu
Rodzaje i ryzyko zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi. Zmiany stylu życia społeczeństw wysokorozwiniętych i efekty globalizacji. Ekologiczne i społeczne czynniki kształtujące stan zdrowia człowieka. Pojęcie profilaktyki i jej faz. Profilaktyka w szkole. W wyniku realizacji przedmiotu student powinien: rozpoznawać oraz rozumieć znaczenie zagrożeń zdrowotnych, w szczególności o charakterze chorób cywilizacyjnych, dla prawidłowego funkcjonowania człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym; poprawnie charakteryzować sytuację zdrowotną Polski, Europy i świata, właściwie dobierając odpowiednie wskaźniki (współczynniki) epidemiologiczne, demograficzne i ekologiczne; znać założenia, sposoby konstruowania oraz ewaluacji ogólnokrajowych programów profilaktyki zdrowotnej (NFZ), umieć przedstawić założenia i treści najważniejszych dokumentów z zakresu profilaktyki chorób cywilizacyjnych w wymiarze krajowym (Narodowy Program Zdrowia, Narodowy Plan Zdrowotny) i globalnym (WHO) oraz znać kierunki i strategie planowanych zmian w tym obszarze.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest obecność na konwersatorium. Dopuszczalne dwie usprawiedliwione nieobecności. W przypadku większej ilości usprawiedliwionych nieobecności należy uzgodnić z opiekunem przedmiotu formę odrobienia zajęć.
Zaliczenie ustne, aktywność na zajęciach, referaty studenckie
Efekty oceniane są wg skali:
Procent punktów Ocena
92-100 5,0
84-91 4,5
76-83 4,0
68-75 3,5
60-67 3,0
0-59 2,0
Aktywność na zajęciach: Arkusz Bieżącej Oceny Studenta
Ocena końcowa: 50% zaliczenie ustne; 30% ocena z referatu; 20% ocena z aktywności na zajęciach.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Bury, P. (2008). Edukacja i zdrowie. Podręcznik dla studentów kierunku pedagogika. Gniezno: GWSHM.
Szeszenia-Dąbrowska, N. (2006). Choroby zawodowe w Polsce w 2005 r. Łódź IMP.
Roik, J. (2005). Choroby cywilizacyjne. Warszawa: Wyd. ZM.
Mossor-Pietraszewska, T. (2005). Kompendium wiedzy o ekologii. Warszawa: PWN.
Leowski, J. (2004). Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. Warszawa: Wyd. CeDeWu.
Dawydzik, L. (2003). Ochrona zdrowia pracujących. Warszawa: PZWL.
Kulik, T., Latalski, M. (red., 2002). Zdrowie publiczne. Podręcznik dla studentów i absolwentów wydziałów nauk o zdrowiu AM (s.35-52, 177-193). Lublin: Wydawnictwo Czelej.
Murray, C., Lopez, A. (2000). Globalne obciążenie chorobami. Kraków: Vesalius.
E. Ozimek (2004), Profilaktyka w szkole w: Przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym, środowiskowym i społecznym, red. A. Obrębowski, E. Ozimek, : Poznań: Fundacja Bonum Comune.
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika specjalna (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Etap:Rok III - Semestr 6
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę