Współczesne trendy w marketingu (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Grzegorz Wesołowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1-Przekazanie wiedzy na temat nowych trendów w marketingu.
C2-Wykształcenie w studencie świadomości znaczenia działań marketingowych we współczesnym świecie.
C3-Zapoznanie studenta ze współczesnymi metodami i narzędziami marketingowymi.
Wymagania wstępne
W1 - Podstawowa znajomość instrumentów marketingu.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1-Student definiuje i objaśnia podstawowe zagadnienia z marketingu. K_W02, K_W03
W2-Student opisuje strukturę otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa. K_W04
W3-Posiada rozszerzoną wiedzę na temat relacji komunikacji i mediów w nowoczesnym społeczeństwie. K_W08
UMIEJĘTNOŚCI
U1- Potrafi użyć całego spektrum możliwości komunikacji w nowych mediach, serwisach społecznościowych. K_U01, K_U02
U2-Potrafi wykorzystać możliwości zasobów, serwisów społecznościowych, czy też aplikacji internetowych oraz sformułować własne opinie, wyciągać wnioski z ich analizy. K_U07
U3-Dokonuje interpretacji zjawisk zachodzących w gospodarce i ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. K_U03
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1-Jest wrażliwy na zmiany zachodzące w otoczeniu. K_K01, K_K07
K2-Jest świadomy wpływu czynników mikro i makroekonomicznych na wybór narzędzi marketingowych. K_K01
K3-Wykazuje aktywność pracując w zespole. K_K02, K_K03
Metody dydaktyczne
Wykład z prezentacją multimedialną, praca indywidualna, prezentacje multimedialne realizowanego projektu, dyskusja.
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie do zajęć – charakterystyka poszczególnych tematów. Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu.
2. Istota i elementy procesu komunikacji marketingowej. Postawy społeczne a „tradycyjne” sposoby komunikacji
3. Nowe formy promocji w procesie komunikacji marketingowej. Wykorzystanie Internetu do celów marketingowych.
4. Ambient media i guerilla marketing – istota i znaczenie niestandardowych form przekazu we współczesnych działaniach marketingowych.
5. Product placement.
6. Przekaz podprogowy. Reklama porównawcza. Reklama kontrowersyjna.
7. Niestandardowa reklama wewnetrzna. Niekonwencjonalna reklama zewnetrzna.
8. Poznanie narzędzi i metod pozycjonowania oraz całokształtu wykorzystania Search Engine Marketing
9. Advergaming. Desktop marketing.
10. Podcasting. Videocasting.
11. Marketing wirusowy.
12. Reklama tranzytowa.
13. Event marketing. Field marketing.
14. Przekaz ustny. Marketing mobilny.
15. Zaliczenie na ocenę, wystawienie ocen, poprawy.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
2-Student nie rozróżnia podstawowych zagadnień z marketingu, nie rozróżnia elementów struktury otoczenia marketingowego, nie rozróżnia metod postępowania konsumentów na rynku.
-Student rozróżnia podstawowe zagadnienia z marketingu, rozróżnia elementy struktury otoczenia marketingowego, ale z błędami, słabo rozróżnia metody postępowania konsumentów na rynku
4-Objaśnia podstawowe zagadnienia z marketingu z drobnymi nieścisłościami, prawidłowo rozróżnia elementy struktury otoczenia marketingowego, objaśnia metody postępowania konsumentów na rynku, ale z błędami, dobrze potrafi zaprojektować marketing - mix dla wybranego przedsiębiorstwa.
5-Bardzo dobrze objaśnia podstawowe zagadnienia z marketingu, doskonale rozróżnia elementy struktury otoczenia marketingowego, bardzo dobrze objaśnia metody postępowania konsumentów na rynku, bardzo dobrze projektuje marketing - mix dla wybranego przedsiębiorstwa.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
E-marketing. Współczesne trendy. Pakiet startowy, Jarosław Królewski, Paweł Sala, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016
Marketing przyszłości. Od ujęcia tradycyjnego do nowoczesnego, red. Izabela Ostrowska, Wydawnictwo Beck, 2016
Trendy i wyzwania współczesnego marketingu, red. Monika Boguszewicz-Kreft, CeDeWu Sp. z o.o., 2013
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok III - Semestr 5
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę