Teoria organizacji i zarządzania (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Jerzy Michałowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych z naukami o zarządzaniu,
C2- przekazanie wiedzy o sposobach organizacji i zarządzania
Wymagania wstępne
Brak wymagań wstępnych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1. Student zna podstawowe teorie w naukach o zarządzaniu (K_W05),
W2. Student posiada wiedzę o sposobach organizacji i zarządzania (K_W07).
UMIEJĘTNOŚCI
U1- Student potrafi prawidłowo zdefiniować istotne zjawiska i obszary związane z funkcjonowaniem organizacji (K_U01),
U2-Student potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę dotyczącą zarządzania organizacją (K_U02).
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1- student potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu (K_K02 ),
K2- ma przekonanie o wadze rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania w sposób profesjonalny i etyczny (K_K05).
Metody dydaktyczne
Wykład
Treści programowe przedmiotu
1. Organizacja jako obiekt badań (istota, cechy, funkcje organizacji, modele cyklu życia organizacji)- 2h,
2. Zasoby organizacji- materialne i niematerialne-2h,
3. Otoczenie organizacji wraz z globalnym kontekstem zarządzania-2h,
4. Zarządzanie wiedzą w organizacji-2h,
5. Planowanie w organizacji (istota, wymiary, etapy)- 2h,
6. Podstawowe elementy organizowania (m.in. projektowanie, grupowanie stanowisk, ustalanie relacji)- 2h,
7. Wybrane teorie i narzędzia motywowania-2h,
8. Behawioralne i grupowe aspekty podejmowania decyzji w organizacji-2h,
9. Wybrane aspekty kontroli w organizacji-2h.
10. Ewolucja wiedzy o organizacji- szkoła klasyczna i humanistyczna -2h,
11. Szkoła systemowa, neoklasyczna w zarządzaniu-2h,
12. Koncepcje zorientowane na jakość (ewolucja systemów zarządzania jakością, TQM i Six Sigma)- 2h,
13. Koncepcje zmian w organizacji (TBM, Kaizen, reeingenering i benchmarking)- 2h,
14. Koncepcje wyszczuplania organizacji- Lean Management i outsourcing-2h,
15. Podsumowanie-2h.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie przedmiotu: egzamin, obecność na wykładach

Ocena niedostateczna:
(W) student nie zna podstawowych teorii w naukach o zarządzaniu
(U) student nie potrafi prawidłowo zdefiniować istotnych zjawisk i obszarów związanych z funkcjonowaniem organizacji oraz nie potrafi wykorzystać w praktyce wiedzy z zakresu zarządzania organizacją
(K) student nie jest otwarty na problematykę nauk o organizacji i zarządzania oraz profesjonalnego i etycznego rozwiązywania problemów

Ocena dostateczna:
(W) student nie zna podstawowych teorii w naukach o zarządzaniu
(U) student potrafi prawidłowo zdefiniować wybrane zjawiska i obszary związane z funkcjonowaniem organizacji oraz potrafi wykorzystać w praktyce niektóre aspekty wiedzy z zakresu zarządzania organizacją
(K) student jest w pewnym stopniu otwarty na problematykę nauk o organizacji i zarządzania oraz profesjonalnego i etycznego rozwiązywania problemów

Ocena dobra:
(W) student większość zna podstawowych teorii w naukach o zarządzaniu
(U) student potrafi prawidłowo zdefiniować zjawiska i obszary związane z funkcjonowaniem organizacji oraz potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu zarządzania organizacją
(K) student jest otwarty na problematykę nauk o organizacji i zarządzania oraz profesjonalnego i etycznego rozwiązywania problemów

Ocena bardzo dobra:
(W) student zna wszystkie omawiane na zajęciach metody, koncepcje i narzędzia zarządzania w wybranych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa w ramach rozszerzonej terminologii naukowej
(U) student posiada umiejętność analizy i interpretacji zjawisk oraz potrafi dobrać odpowiednie narzędzia do rozwiązania zaistniałych problemów
(K) student wykazuje zainteresowanie przedmiotem i w znaczący sposób pogłębia swoją wiedzę poprzez czytanie literatury krajowej i zagranicznej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
1. Kaczmarek J. Szymla W., Teoria i praktyka zarządzania w obliczu nowych wyzwań, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2015,
2.Koźmiński K.A., Latusek-Jurczak D, Rozwój teorii organizacji: od systemu do sieci, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2017,

Literatura uzupełniająca:
1. Kałowski A. Management theory, SGH, Warszawa 2015
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin