Etyka zawodowa (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Szudra-Barszcz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - przedstawienie wybranych zagadnień z teorii wychowania moralnego, etyki zawodowej i etyki wychowawczej
C2 - kształtowanie u studentów umiejętności racjonalnego rozstrzygania problemów moralnych oraz umiejętności argumentowania „za i przeciw” pewnemu działaniu
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z przedmiotu: teoretyczne podstawy wychowania
W2 - znajomość zagadnień z przedmiotu: etyka
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W03 student posiada uporządkowaną wiedzę na temat moralnych aspektów wychowania i kształcenia,
K_W05 student posiada wiedzę na temat rozwoju człowieka w aspekcie moralnym,
K_W16 student posiada wiedzę o normach stosowanych w różnych obszarach działalności pedagogicznej,
K_W19 student posiada uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych, z uwzględnieniem roli i wkładu etosu chrześcijańskiego w zasady i normy etyczne zawodu pedagoga.
UMIEJĘTNOŚCI
K_U02 student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki i etyki w celu analizowania i interpretowania problemów wychowawczych, a także motywów, modeli i wzorów ludzkich zachowań,
K_U12 student potrafi posługiwać się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne z odniesieniami do tradycji nauczania Kościoła katolickiego i papieża Jana Pawła II.
K_U14 student potrafi dokonać analizy własnych działań, dokonać ich ewaluacji i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu.
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K04 student ma przekonanie o wadze zachowania się w sposób profesjonalny, o roli refleksji na tematy etyczne i przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz kierowania się normą personalistyczną w pracy edukacyjnej,
K_K05 student dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki a szczególnie personalistycznej i chrześcijańskiej,
K_K06 student jest świadomy istnienia etycznego wymiaru w badaniach naukowych.
K_K08 student odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, podkreśla priorytety uwzględniając nauczanie Kościoła.
Metody dydaktyczne
Wykład konwersatoryjny, metody dialogowe, metody problemowe
Treści programowe przedmiotu
1. Wybrane zagadnienia z teorii wychowania moralnego.
2. Wybrane zagadnienia z etyki wychowawczej.
3. Wybrane zagadnienie z etyki zawodu pedagoga.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) Student nie zna podstawowych zagadnień z zakresu teorii wychowania moralnego, etyki wychowawczej i etyki zawodu pedagoga,
(U) Student nie potrafi zaprezentować argumentów dotyczących kwestii moralnych i wychowawczych użytych w dyskusji publicznej,
(K) Student nie uczestniczy w dyskusji na tematy prezentowane podczas zajęć.

Ocena dostateczna
(W) Student posiada elementarną wiedzę na temat wybranych zagadnień z zakresu teorii wychowania moralnego, etyki wychowawczej i etyki zawodu pedagoga,
(U) Student potrafi zaprezentować argumenty dotyczące kwestii moralnych i wychowawczych użytych w dyskusji publicznej,
(K) Student, poproszony o zabranie głosu, uczestniczy w dyskusji na tematy prezentowane podczas zajęć.

Ocena dobra
(W) Student zna wybrane zagadnienia z zakresu teorii wychowania moralnego, etyki wychowawczej i etyki zawodu pedagoga,
(U) Student potrafi krytycznie zanalizować i zaprezentować argumenty dotyczące kwestii moralnych i wychowawczych użytych w dyskusji publicznej,
(K) Student aktywnie uczestniczy w dyskusji na tematy prezentowane podczas zajęć.

Ocena bardzo dobra
(W) Student posiada pogłębioną wiedzę z zakresu teorii wychowania moralnego, etyki wychowawczej i etyki zawodu pedagoga,
(U) Student potrafi krytycznie zanalizować i zaprezentować argumenty dotyczące kwestii moralnych i wychowawczych użytych w dyskusji publicznej oraz analizować problemy moralne w kontekście ich implikacji pedagogicznych,
(K) Student inicjuje i aktywnie uczestniczy w dyskusji na tematy prezentowane podczas zajęć.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Chudy W., Elementy etyki pedagogicznej, oprac. A. Szudry, TN KUL, Lublin 2008 (fragmenty).
Szostek A., Wokół godności, prawdy i miłości. Rozważania etyczne, RW KUL, Lublin 1995 (fragmenty).
Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej. T. I, T. II, WAM, Kraków 1982 (fragmenty).
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 2
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę