Pedagogika szkolna (seminarium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:prof. dr hab. Krystyna Chałas
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- Poznanie procedury przygotowania i prezentacji pracy magisterskiej
C2 - Nabycie umiejętności budowania warsztatu badawczego w zakresie pedagogiki szkolnej
C3 - Prezentowanie postawy zaangażowania w proces badawczy i odpowiedzialności za przestrzeganie zasad etycznych w prowadzonych przez siebie badaniach pedagogicznych
Wymagania wstępne
W1 - znajomość zagadnień z zakresu metodologii badań pedagogicznych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student wymienia i opisuje orientacje i strategie badawcze oraz szczegółowe elementy strukturalne własnego procesu badawczego - K_W04
2. student formułuje zasady etyczne obowiązujące w prowadzonych przez siebie badaniach - K_W16

UMIEJĘTNOŚCI
1. student projektuje proces badawczy - K_U06
2. student wyszukuje i przetwarza informacje na temat zjawisk pedagogicznych przy użyciu różnych źródeł oraz interpretuje je z punktu badanych przez siebie problemów - K_U17
3. student potrafi skonstruować i napisać pracę magisterską wykorzystując i integrując przy tym wiedzę teoretyczną i empiryczną w celu rozwiązania złożonego problemu badawczego; potrafi zaprezentować pracę - K_U16
4. student wykorzystuje i integruje zdobytą wiedzę w celu projektowania nowych praktycznych działań pedagogicznych oraz dalszych badań - K_U02

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student wykazuje zaangażowanie w prowadzenie własnych badań - K_K02
2. student przestrzega zasad etycznych obowiązujących we własnych badaniach pedagogicznych - K_K05
Metody dydaktyczne
dyskusja, praca z tekstem, metoda problemowa, konsultacje, projekt badawczy
Treści programowe przedmiotu
1. Przedmiot badań pedagogiki szkolnej.
2. Specyfika zakresu badań w pedagogice szkolnej. Triangulacja badań.
3. Proces reformowania polskiej szkoły jako przestrzeń badań pedagogicznych.
4. Zainteresowania pedagogiczne studentów w aspekcie przedmiotu badań pedagogiki szkolnej. Określenie obszaru badawczego.
5. Strategie badawcze w pedagogice szkolnej. Lokowanie przedmiotu zainteresowań badawczych w strategiach badawczych.
6. Konstruowanie tematów badawczych i określanie przedmiotu i celu badań.
7. Budowanie paradygmatu i modelu badawczego.
8. Formułowanie problemów badawczych, określanie strategii badań.
9. Określanie szczegółowych elementów procesu badawczego i budowanie jego struktury.
10. Projektowanie narzędzi badawczych.
11. Praca z materiałem źródłowym. Analiza, synteza i interpretacja tekstu.
12. Opracowanie zagadnienia teoretycznego. Sposoby pisania odnośników.
13. Struktura pracy magisterskiej o charakterze teoretycznym i teoretyczno-empirycznym.
14. Organizacja i realizacja procesu badawczego.
15. Prezentacja szczegółowych elementów struktury pracy, wartościowanie według wymagań stawianych pracom magisterskim.
16. Prezentacja i analiza wyników badań.
17. Formułowanie wniosków wynikających z przeprowadzonych badań.
18. Formułowanie przesłanek teoretycznych.
19. Nakreślanie dalszych kierunków badawczych.
20. Sposoby prezentacji pracy i jej upowszechnienie.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - student nie zna orientacji i strategii badawczych z zakresu pedagogiki szkolnej i nie zna elementów strukturalnych procesu badawczego
(U) - student nie potrafi zaprojektować własnego procesu badawczego, nie ma umiejętności przetwarzania i interpretacji informacji na temat zjawisk pedagogicznych
(K) - student nie jest zaangażowany w prowadzenie badań pedagogicznych

Ocena dostateczna
(W) - student wymienia orientacje badawcze w pedagogice szkolnej oraz opisuje podstawowe elementy procesu badawczego; wymienia zasady etyczne obowiązujące podczas realizacji procesu badawczego
(U) - student podejmuje próby projektowania procesu badawczego, analizuje teksty naukowe i prawidłowo je cytuje, konstruuje strukturę pracy magisterskiej, pisze pracę magisterską z zachowaniem stawianych jej wymogów
(K) - student samodzielnie poszukuje obszarów badawczych; przestrzega zasad etycznych podczas realizacji badań

Ocena dobra
(W) - student opisuje orientacje i strategie badawcze, wymienia obszary badawcze pedagogiki szkolnej, w ich kontekście analizuje strukturę własnego procesu badawczego; rozumie zasadność stosowania zasad etycznych w prowadzonych badaniach
(U) - student poprawnie projektuje proces badawczy, formułuje cele badań, problemy badawcze, hipotezy badawcze, dobiera metody i techniki badawcze, konstruuje proste narzędzia badawcze posługując się wzorem ale i dołączając autorskie propozycje rozwiązań; analizuje teksty naukowe i prawidłowo z nich korzysta; potrafi stabelaryzować wyniki badań ilościowych, opisywać badania jakościowe, poprawnie interpretować wyniki i formułować wnioski; pisze pracę magisterską
(K) - student charakteryzuje się dociekliwą postawą badawczą, uwzględnia normy etyczne podczas projektowania i realizowania badań

Ocena bardzo dobra
(W) - student wymienia orientacje i strategie badawcze w pedagogice szkolnej, poszukuje obszarów badawczych zgodnych z własnymi zainteresowaniami, poszukuje możliwości łączenia różnych strategii badawczych; formułuje zasady etyczne planowanego procesu badawczego
(U) - student poprawnie konstruuje i pisze pracę magisterską, podejmuje udane próby wdrażania autorskich pomysłów do badań, konstruuje autorskie narzędzia badawcze; analizuje teksty naukowe, porównuje je, potrafi stabelaryzować wyniki badań ilościowych, opisywać badania jakościowe, poprawnie interpretuje wyniki badań, formułuje wnioski i weryfikuje hipotezy; potrafi opracować wskazania praktyczne dla pracy pedagogicznej wynikające z badań i nakreślić kierunki dalszych prac badawczych
(K) - student jest zaangażowany w prowadzenie badań, stosuje zasady kultury osobistej w kontakcie z badanymi, przestrzega norm etycznych podczas projektowania i realizowania badań i zachęca do tego innych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 1995
2. S. Palka, Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, Gdańsk 2006.
3. S. Palka, Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańsk 2010.
4. Z. Skorny, Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki, Warszawa 1989
5. J. Gnitecki, Elementy metodologii badań w pedagogice empirycznej, Zielona Góra 1996
6. S. Palka, Epistemologiczne podstawy ilościowego i jakościowego badania efektów kształcenia szkolnego [w] Red. E. Biesiadka, Badania naukowe, Olsztyn 2003
7. S. Palka, Nauczyciel jako badacz pedagogiczny [w] J. Kuźma, J. Morbitzer (red.), Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce edukacyjnej, Kraków 2003
8. W. Dutkiewicz, Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki, Kielce 2000

Literatura uzupełniająca:
1. K. Duraj-Nowakowa, J. Gnietecki (red.), Epistemologiczne wyzwania współczesnej pedagogiki, Kraków 1997
2. F. Drączkowski, ABC pisania pracy magisterskiej, Pelplin 2000
3. S. Urban, W. Ładoński, Jak pisać dobrą pracę magisterską, Wrocław 2003
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. podpisem