Polityka gospodarcza (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Jerzy Michałowski
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1. Zrozumienie podstawowych pojęć i zagadnień z obszaru polityki gospodarczej jako nauki teoretycznej i praktycznej.
C2. Ukazanie jej miejsce w systemie nauk ekonomicznych.
C3. Wskazanie teoretycznych (zależnie od \"wyznawanej\" szkoły ekonomicznej) źródeł różnic w praktycznym formułowaniu i hierarchizowaniu celów i narzędzi polityki gospodarczej.
Wymagania wstępne
W1. Znajomość makro- i mikroekonomii na poziomie podstawowym.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W02_12. Student ma podstawową wiedzę ogólną na temat filozoficznych, społeczno-kulturowych oraz historycznych uwarunkowań rzeczywistej działalności gospodarczej oraz prób jej opisu, podejmowanych pod rygorem determinowanych czasowo kanonów działalności naukowej
K_W03. Student zna podstawowe pojęcia używane w ekonomii i polityce gospodarczej, rozumie kontekst ich poprawnego użycia oraz systemowe uwarunkowania interpretacji

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01_12. Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności gospodarczej oraz posiada umiejętność prezentacji - w formie ustnej oraz pisemnej wypowiedzi - wyników takich analiz.
K_U02. Student potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz powiązanych z nią dyscyplin, w celu analizowania i interpretowania problemów gospodarczych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K02. Student potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z zakresu ekonomii i praktyki gospodarczej.
Metody dydaktyczne
Wykład kursoryczny oparty o przykłady praktyczne z historii i bieżącego życia gospodarczego państw.
Treści programowe przedmiotu
1. Polityka gospodarcza jako nauka i praktyka. Definicje. (4 godz.).
2. Polityka gospodarcza w perspektywie głównych doktryn ekonomicznych z naciskiem na opis modelu realnego socjalizmu oraz transformacji po-socjalistycznej w Polsce. (10 godz.)
3. Wybrane polityki szczegółowe, a zwłaszcza polityka monetarna, fiskalna, antyinflacyjna, polityka względem rynku pracy, polityki antykryzysowe, zwłaszcza w perspektywie ostatniego kryzysu finansowego.(10 godz.)
4. Dylematy polityki gospodarczej w perspektywie Unii Europejskiej oraz globalizacji. (6 godz.)
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
WIEDZA

Ocena niedostateczna
Student nie umie połowy (i więcej) omówionych zagadnień.

Ocena dostateczna
Student rozumie co najmniej połowę, ale nie więcej niż 2/3 zagadnień z obszaru wykładu.

Ocena dobra
Student rozumie co najmniej 75%(ale mniej niż 90%) zagadnień z obszaru wykładu.
Ocena bardzo dobra
Student rozumie, co najmniej, 90% zagadnień; przyswoił materiał zalecany do dodatkowej lektury.

UMIEJĘTNOŚCI

Ocena niedostateczna
Student nie potrafi objaśnić ani zinterpretować większości podstawowych pojęć z obszaru wykładu.

Ocena dostateczna
Student potrafi objaśnić i zinterpretować większość (ok.2/3) podstawowych pojęć z obszaru wykładu.

Ocena dobra
Student potrafi objaśnić i zinterpretować większość( ok.75%) podstawowych pojęć z obszaru wykładu. Umie posłużyć się poznanym aparatem pojęciowym w niektórych obszarach bieżących, realnych zdarzeń polityko gospodarczych.

Ocena bardzo dobra
Student potrafi biegle objaśnić i zinterpretować zdecydowaną większość ( ok. 90%) podstawowych pojęć z obszaru wykładu. Ponadto umie egzemplifikować poznany aparat pojęciowy przykładami zdarzeń finansowych z realnego rynku finansowego.
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Polityka gospodarcza. Praca zbiorowa pod red. B. Winiarskiego, PWN 2016.
2. Polityka ekonomiczna i rynki finansowe a funkcjonowanie gospodarki
2012. CeDeWu 2013.
3. Od socjalizmu do rynku. J. Michałowski. W pracy zbiorow. pod red. T. Gruszeckiego: „Od socjalizmu do rynku”. Wyd. Verba, Lublin 2000.

Lit. uzupełniająca:
1. Współczesne nurty makroekonomii. B. Snowdon. H. Vane. P. Wynarczyk. PWN, Warszawa 1999.
2. Zasady polityki gospodarczej. N. Acocella. PWN, Warszawa 2002.
3. Transformacja polskiej gospodarki. Pod red. J. Michałowskiego. Verba, Lublin, 2003.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin