Finanse publiczne (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Janina Kotlińska prof. KUL
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
Celem przedmiotu jest:
C1. Zapoznanie studentów z gospodarką finansową podmiotów sektora finansów publicznych
C2. Wyjaśnienie studentom relacji i powiązań między budżetem państwa a WPFP, Skarbem Państwa, planami finansowymi podmiotów z różnych sektorów gospodarki
C3. Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu finansów publicznych
Wymagania wstępne
1. Podstawowe wiadomości z zakresu podstaw finansów.
2. Podstawowe wiadomości z zakresu funkcjonowania podmiotów sektora finansów publicznych.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
student po zakończeniu przedmiotu:
K_W03 zna i definiuje podstawowe pojęcia
K_W02 posiada znajomość uwarunkowań i zasad gospodarowania środkami publicznymi
K_W05 zna podstawy prawne i cechy charakterystyczne gospodarki finansowej podmiotów sektora finansów publicznych

UMIEJĘTNOŚCI
student po zakończeniu przedmiotu:
K_U01 umie powiązać budżet państwa z różnymi obszarami jego działalności, zaprezentować swoje obserwacje
K_U02 umie analizować budżet i wieloletnią prognozę finansową państwa
K_U07 potrafi samodzielnie pogłębiać swoją wiedzę
K_U08 potrafi współpracować w zespole

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
student po zakończeniu przedmiotu:
K_K01 ma świadomość zakresu swojej wiedzy i konieczności jej dalszego uzupełniania
K_K02 potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy, dyskutować i pracować w zespole
Metody dydaktyczne
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1. Sektor publiczny, sektor finansów publicznych, finanse publiczne.
2. Funkcje finansów publicznych. Zasady gospodarki środkami publicznymi.
3. Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych.
4. System budżetowy. Gospodarka budżetowa. Budżet państwa. Zasady budżetowe.
5. Procedura budżetowa.
6. Wieloletni Plan Finansowy Państwa.
7. Źródła dochodów i kierunki wydatków publicznych. Prawo Wagnera.
8. Równowaga budżetowa. Rodzaje sald budżetowych i deficytów budżetowych. Źródła finansowania deficytu budżetowego.
9. Finanse jednostek samorządu terytorialnego.
10. Dług publiczny.
11. Pojęcie, zasady i źródła finansowania zabezpieczeń społecznych. Zabezpieczenie społeczne w Polsce.
12. Finanse Unii Europejskiej.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie przedmiotu w oparciu o egzamin pisemny.
a) Na ocenę 5 wymagania są następujące:
w zakresie wiedzy: kompletna i uporządkowania znajomość zagadnień ujętych w programie przedmiotu
w zakresie umiejętności: analiza i ocena struktury budżetu państwa, WPFP
w zakresie kompetencji społecznych: propozycja lepszych rozwiązań finansowych
b) Na ocenę 4 wymagania są następujące:
w zakresie wiedzy: znajomość zagadnień ujętych w programie
w zakresie umiejętności: analiza i ocena budżetu państwa
w zakresie kompetencji społecznych: brak
c) Na ocenę 3 wymagania są następujące:
w zakresie wiedzy: niepełna i nieuporządkowana wiedza w danym przedmiocie
w zakresie umiejętności: brak
w zakresie kompetencji społecznych: brak
Ocena niedostateczna występuje w przypadku braku wiedzy w danym przedmiocie, umiejętności i kompetencji społecznych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. S. Owsiak, Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, Wyd. PWN, Warszawa 2017.
2. W. Grześkiewicz, Finanse publiczne z elementami prawa podatkowego, Wyd. Difin, Warszawa 2014.
3. Współczesne finanse publiczne, red. A. Alińska, B. Woźniak, Wyd. Difin, Warszawa 2015.
4. Zarys finansów publicznych i prawa finansowego, red. W. Wójtowicz, Wyd. Wolters Kluwers, Warszawa 2017.
5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. z 2017 r. poz. 2077.

Literatura uzupełniająca:
1. S. Owsiak, Finanse publiczne. Teoria i praktyka, Wyd. PWN, Warszawa 2013.
2. Finanse, red. J. Ostaszewski, Wyd. Difin, Warszawa 2008.
3. Determinanty rozwoju Polski. Finanse publiczne, red. S. Owsiak, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Wyd. PTE, Warszawa 2015.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin