Statystyka opisowa (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - Zapoznanie studentów z pojęciami, narzędziami i metodami statystyki opisowej oraz możliwościami ich wykorzystania w analizie zjawisk społeczno-ekonomicznych
C2 - Kształtowanie u studentów praktycznych umiejętności w zakresie pozyskiwania, analizowania, prezentowania i interpretowania danych statystycznych
C3 - Kształtowanie u studentów umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w statystycznej analizie danych
Wymagania wstępne
W1 - Znajomość matematyki na poziomie szkoły średniej
W2 - Podstawowa wiedza z zakresu algebry liniowej
W3 - Znajomość podstaw obsługi arkusza kalkulacyjnego
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. Student definiuje pojęcia z zakresu statystyki opisowej - K_W07
2. Student charakteryzuje metody i narzędzia opisu statystycznego - K_W07

UMIEJĘTNOŚCI
1. Student dobiera metodę statystyczną do postawionego problemu - K_U03, K_U04
2. Student stosuje metody i narzędzia statystyki opisowej w analizie zjawisk społeczno-ekonomicznych - K_U03, K_U04
3. Student interpretuje wyniki przeprowadzonych analiz statystycznych - K_U03, K_U04
4. Student przeprowadza analizy statystyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego - K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
1. Student wykazuje aktywność w zakresie pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności w obszarze statystyki opisowej - K_K01
Metody dydaktyczne
Wykład tradycyjny z prezentacją multimedialną
Treści programowe przedmiotu
1. Zagadnienia organizacyjne. Wprowadzenie do przedmiotu statystyka. Statystyka matematyczna a statystyka opisowa. Podstawowe pojęcia statystyczne. Źródła danych statystycznych.
2. Organizacja badań statystycznych. Opracowanie i prezentacja danych statystycznych (szeregi statystyczne, graficzna prezentacja danych).
3. Analiza struktury zbiorowości statystycznej: miary położenia.
4. Analiza struktury zbiorowości statystycznej: miary zmienności.
5. Analiza struktury zbiorowości statystycznej: miary asymetrii i koncentracji.
6. Analiza korelacji: kowariancja, współczynnik korelacji liniowej Pearsona.
7. Analiza korelacji: współczynnik korelacji rang Spearmana, badanie zależności cech jakościowych.
8. Analiza regresji: istota metody najmniejszych kwadratów, liniowa funkcja regresji.
9. Analiza regresji: ocena dopasowania funkcji regresji do danych empirycznych.
10. Inne wybrane zagadnienia z zakresu analizy korelacji i regresji.
11. Analiza dynamiki zjawisk: przyrosty absolutne i względne, indywidualne indeksy dynamiki.
12. Analiza dynamiki zjawisk: zamiana indeksów.
13. Analiza dynamiki zjawisk: agregatowe indeksy dynamiki.
14. Analiza dynamiki zjawisk: metody wyodrębniania trendu (metoda mechaniczna i analityczna).
15. Analiza dynamiki zjawisk: analiza wahań okresowych.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Zaliczenie wykładu odbywa się na podstawie egzaminu pisemnego (ocena pozytywna od 50% zdobytych punktów). Do wykładu przewidziane jest laboratorium. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie laboratorium.

Ocena niedostateczna:
(W) Student nie potrafi zdefiniować wymaganych pojęć z zakresu statystyki opisowej
(W) Student nie potrafi scharakteryzować omawianych metod i narzędzi opisu statystycznego
(U) Student nie potrafi dobrać metody statystycznej do analizowanego problemu
(U) Student nie potrafi zastosować metod i narzędzi statystyki opisowej w analizie zjawisk społeczno-ekonomicznych
(U) Student nie potrafi interpretować wyników analiz statystycznych
(U) Student nie potrafi przeprowadzać analiz statystycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
(K) Student nie bierze czynnego udziału w zajęciach, nie wykazuje aktywności w zakresie pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności w obszarze statystyki opisowej

Ocena dostateczna:
(W) Student definiuje wybrane z wymaganych pojęć z zakresu statystyki opisowej
(W) Student charakteryzuje niektóre z omawianych metod i narzędzi opisu statystycznego
(U) Student w niektórych przypadkach potrafi prawidłowo dobrać metodę statystyczną do analizowanego problemu
(U) Student stosuje niektóre z omawianych metod i narzędzi statystyki opisowej w analizie zjawisk społeczno-ekonomicznych
(U) Student poprawnie interpretuje niektóre z wyników analiz statystycznych
(U) Student przeprowadza niektóre z wymaganych analiz statystycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
(K) Student uczestniczy w zajęciach. Motywowany przez prowadzącego angażuje się w rozwiązywanie problemów podczas zajęć

Ocena dobra:
(W) Student definiuje większość wymaganych pojęć z zakresu statystyki opisowej
(W) Student charakteryzuje większość omawianych metod i narzędzi opisu statystycznego
(U) Student w większości przypadków potrafi prawidłowo dobrać metodę statystyczną do analizowanego problemu
(U) Student stosuje większość z omawianych metod i narzędzi statystyki opisowej w analizie zjawisk społeczno-ekonomicznych
(U) Student poprawnie interpretuje większość wyników analiz statystycznych
(U) Student potrafi przeprowadzić większość z wymaganych analiz statystycznych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
(K) Student wykazuje aktywność podczas zajęć, angażuje się w proces pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie statystyki opisowej

Ocena bardzo dobra:
(W) Student definiuje wszystkie wymagane pojęcia z zakresu statystyki opisowej
(W) Student charakteryzuje wszystkie omawiane metody i narzędzia opisu statystycznego
(U) Student sprawnie i bezbłędnie dobiera metodę statystyczną do analizowanego problemu
(U) Student biegle stosuje wszystkie omawiane metody i narzędzia statystyki opisowej w analizie zjawisk społeczno-ekonomicznych
(U) Student poprawnie interpretuje wszystkie wyniki analiz statystycznych
(U) Student prawidłowo przeprowadza wszystkie wymagane analizy statystyczne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
(K) Student wykazuje bardzo dużą aktywność w rozwiązywaniu problemów podczas zajęć, w wysokim stopniu angażuje się w proces pogłębiania swojej wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie statystyki opisowej
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. Bielecka A., Statystyka dla menedżerów. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Nieoczywiste-imprint GAB Media, Warszawa 2016.
2. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław 2011.

Literatura uzupełniająca:
1. Rabiej M., Analizy statystyczne z programami Statistica i Excel, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2018.
2. Szwed R., Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009.
3. Wierzbiński J., Statystyka opisowa, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008.
4. Żyżyński J., Statystyka opisowa i matematyczna dla zarządzania, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2017.
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin