Ekonomia integracji europejskiej (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Katarzyna Sołkowicz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1- przedstawienie studentom ekonomii najważniejszych elementów systemu prawno-instytucjonalnego Unii Europejskiej
C2- prezentacja szeroko rozumianej koncepcji integracji
C3- przedstawienie zasadniczych czynników rozwoju integracji w ramach Unii Europejskiej
Wymagania wstępne
W1- zainteresowanie prezentowaną problematyką
W2- umiejętność pracy z tekstami źródłowymi
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student zna elementy systemu prawno-instytucjonalnego Unii Europejskiej - K_W05
2. student zna koncepcje integracji oraz zasadnicze czynniki warunkujące integrację - K_W03

UMIEJĘTNOŚCI
1. student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu integracji europejskiej oraz systemu prawno-instytucjonalnego Unii Europejskiej - K_U02
2. student potrafi analizować problemy polityk wspólnotowych: gospodarczej, społecznej, regionalnej, rolnej, konkurencji - K_U01
KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności - K_K01
2. student potrafi określać priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań - K_K05
Metody dydaktyczne
wykład, analiza tekstów z dyskusją
Treści programowe przedmiotu
1. Geneza i rozwój koncepcji integracji w UE.
2. Historia integracji europejskiej.
3. Wprowadzenie do teorii międzynarodowej integracji gospodarczej.
4. Cele Unii i środki ich realizacji
5. Podstawowe zasady Unii Europejskiej: pokój, jedność, równość, wolność, solidarność, spójność ekonomiczna i socjalna.
6. Główne instytucje i organy Unii Europejskiej: Rada Europejska, Parlament Europejski, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości, Sąd Pierwszej Instancji, Trybunał Rewidentów Księgowych, organy pomocnicze
7. Unia Europejska jako twórca prawa i porządku prawnego. Klasyfikacja i charakter prawny aktów prawa wtórnego: rozporządzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia i opinie, akty sui genesis, umowy międzynarodowe zawierane przez Wspólnoty
8. Proces integracji rynkowej.
9. Proces integracji walutowej.
Polityka społeczna UE: przedmiot, zadania, zakres pomocy, równość płci i równość szans
10. Unia gospodarcza i walutowa: zasady, dotychczasowy przebieg procesu tworzenia unii gospodarczej i walutowej, działania dostosowawcze krajów członkowskich
11. Problem uchodźców w Unii Europejskiej
12. Polityka konkurencji UE. Unijne przepisy dotyczące praktyk ograniczających konkurencję. Kontrola koncentracji w UE. Pomoc publiczna.
13. Małe i średnie przedsiębiorstwa w polityce konkurencji
14. Polityka strukturalna: podstawy prawne, uwarunkowania, transgraniczna współpraca regionalna, inicjatywy regionalne wspólnoty
15. Polska a integracja gospodarcza w Europie
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna

(W) - Student nie zna terminów z zakresu systemu prawno-instytucjonalnego Unii Europejskiej

(U) - Student nie potrafi wykorzystać podstawowej wiedzy z zakresu integracji europejskiej

(K) - Student nie ma świadomości poziomu swojej wiedzy i umiejętności

Ocena dostateczna

(W) - Student zna wybrane terminy z zakresu integracji europejskiej i systemu prawno-instytucjonalnego UE

(U) - Student potrafi analizować niektóre problemy polityk wspólnotowych
(K) - Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy z zakresu integracji europejskiej

Ocena dobra

(W)- Student zna większość terminów z zakresu integracji europejskiej oraz zasadniczych czynników rozwoju integracji

(U)- Student potrafi zastosować podstawową wiedzę z zakresu integracji europejskiej

(K)- Student zna sposoby określania priorytetów służących realizacji wyznaczonych zadań


Ocena bardzo dobra

(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy z zakresu integracji europejskiej oraz systemu prawno-instytucjonalnego UE

(U)- Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu integracji europejskiej oraz systemu prawno-instytucjonalnego Unii Europejskiej oraz analizować problemy polityk wspólnotowych: gospodarczej, społecznej, regionalnej, rolnej, konkurencji

(K)-Student ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz potrafi określać priorytety służące realizacji wyznaczonych zadań
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Borowiec J., Ekonomia integracji europejskiej, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011
Klamut M., Konkurencyjność i spójność w polityce rozwoju UE, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011
Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej Tom I, redakcja Jóźwik B., Zalewa P., Wydawnictwo KUL, Lublin 2010
Internet:
http://europa.eu.int
http://www.trybunal.gov.pl
http://www.ukie.gov.pl
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 3
Punkty ECTS: 3
Forma zaliczenia: Egzamin