Doradztwo zawodowe w szkole (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Beata Jakimiuk
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi poradnictwa zawodowego w szkole jako procesu wspierania wyboru zawodu i kierunku kształcenia
C2 - kształtowanie umiejętności projektowania, organizowania i prowadzenia zajęć zawodoznawczych oraz wspierających samopoznanie i rozwój wychowanków w różnych etapach nauki szkolnej.
C3 - poznanie warsztatu pracy, metod i narzędzi stosowanych przez szkolnego doradcę zawodowego
Wymagania wstępne
W1 - podstawy psychologii rozwojowej, pedagogiki ogólnej, teorii rozwoju zawodowego.
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
1. student charakteryzuje okresy rozwojowe dzieci i młodzieży w wieku szkolnym oraz problemy i zagrożenia tych okresów życia związane z wyborem zawodu i kierunku kształcenia - K_W06, K_W23;
2. student zna metody pracy indywidualnej i grupowej z uczniami - K_W70,
3. student zna narzędzia i środki dydaktyczne stosowane w pracy szkolnego doradcy-pedagoga - K_W17,
4. student omawia formy współpracy z rodzicami, nauczycielami i instytucjami dotyczące wspierania rozwoju zawodowego podopiecznych - K_W34.

UMIEJĘTNOŚCI
1. student projektuje działania doradcze w szkole - K_U20;
2. student opracowuje scenariusze zajęć z uczniami z zakresu doradztwa zawodowego - K_U36;
3. student potrafi dobierać narzędzia i środki dydaktyczne odpowiednio do potrzeb ucznia - K_U10,
4. student potrafi wyszukiwać i analizować informacje dotyczące szkół kształcących na różnych poziomach edukacji w zależności od potrzeb ucznia radzącego się - K_U79;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
1. student jest zorientowany na aktywność poznawczą w odniesieniu do działań szkolnego doradcy - K_K01, K_K09;
2. student ma świadomość odpowiedzialności zawodowej i stosowania zasad etyki w pracy doradcy - K_K05, K_K06, K_K10;
3. student jest zorientowany na pomoc uczniom w wyborze zawodu i kierunku kształcenia - K_K04;
4. student jest gotowy do współdziałania z różnymi instytucjami w zakresie wspierania wyborów edukacyjnych i zawodowych uczniów - K_K07.
Metody dydaktyczne
wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją (pokazem), metody dialogowe, metody problemowe, metody nauczania wspieranego technikami informacyjnymi, praca w grupie, metody aktywizujące.
Treści programowe przedmiotu
1. Ogólna charakterystyka okresów rozwojowych dzieci i młodzieży w wieku szkolnym w odniesieniu do rozwijania kompetencji wspomagających podejmowanie decyzji, budowanie poczucia własnej wartości, kształtowania umiejętności i postaw potrzebnych do wykonywania przyszłej pracy zawodowej.
2. Poznawanie świata zawodów – metody prowadzenia zajęć zawodoznawczych w klasach edukacji wczesnoszkolnej, klasach 4-6 szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej. Przygotowanie do wyborów edukacyjnych i zawodowych uczniów.
3. Wspieranie rozwoju ucznia ze strony doradcy, nauczyciela, wychowawcy, rodziców i rówieśników oraz instytucji wspomagających wybory edukacyjne i zawodowe.
4. Kształtowanie postaw, predyspozycji i zainteresowań w czasie wolnym ucznia.
5. Projektowanie szkolnego systemu doradztwa zawodowego.
6. Opracowywanie scenariuszy zajęć grupowych dla uczniów w różnym wieku szkolnym dotyczących poznawania siebie, swoich możliwości edukacyjnych, zawodów i rynku pracy.
7. Rozmowa doradcza jako metoda poradnictwa indywidualnego.
8. Narzędzia i środki dydaktyczne stosowane w pracy szkolnego doradcy zawodowego.
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminów i działań związanych ze szkolnym doradztwem zawodowym
(U) - Student nie potrafi projektować działań szkolnego doradcy zawodowego
(K) - Student nie jest aktywny podczas zajęć

Ocena dostateczna
(W) - Student zna wybrane terminy i działania związane ze szkolnym doradztwem zawodowym
(U) - Student potrafi projektować niektóre działania doradcy zawodowego
(K) - Student rozumie potrzebę przygotowania do zajęć i aktywności, ale rzadko ją przejawia

Ocena dobra
(W) - Student zna większość terminów i działań związanych ze szkolnym doradztwem zawodowym
(U) - Student potrafi projektować działania doradcy w danym etapie edukacyjnym oraz opracować szczegółowy scenariusz zajęć grupowych
(K) - Student systematycznie przygotowuje się do zajęć i jest aktywny, potrafi pracować w grupie

Ocena bardzo dobra
(W) - Student zna wszystkie wymagane terminy oraz charakteryzuje działania związane ze szkolnym doradztwem zawodowym w każdym etapie edukacyjnym
(U) - Student potrafi projektować szkolny system doradztwa zawodowego z uwzględnieniem współpracy osób i instytucji wspierających wybory edukacyjne i zawodowe uczniów w każdym etapie edukacyjnym oraz skrupulatnie opracować dokumenty niezbędne do prowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych z wykorzystaniem różnych środków i narzędzi dydaktycznych
(K) - Student potrafi zorganizować pracę własną, angażuje się i inicjuje współpracę z innymi
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa
Kargulowa A., O teorii i praktyce poradnictwa. Warszawa 2011.
Kukla D., Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka. Wybrane obszary, Warszawa 2009.
Wojtasik B., Podstawy poradnictwa kariery. Poradnik dla nauczycieli, Warszawa 2011.
Drogosz-Zabłocka E., Łukasiewicz A., Paszkowska-Rogacz A., Ponczek R., Sołtysińska G., Wojtasik B., Żywiec-Dąbrowska E., Szkolny doradca zawodowy, Warszawa 2003.
Minta J., Od aktora do autora. Wspieranie młodzieży w konstruowaniu własnej kariery, Warszawa 2012.
Barczak M., Druczak K., Frąszczak B., Grzelak B. i inni, Doradztwo edukacyjno-zawodowe.
Przykładowe rozwiązania, Warszawa 2014.


Literatura uzupełniająca
Bielecki J., Dziedzic A., Łuczak M., Metody i narzędzia stosowane w Polsce przez doradców zawodowych, Warszawa 2010.
Pisula D., Rozmowa doradcza, Warszawa 2010.
Górniak K., Warsztat pracy doradcy zawodowego. Komunikacja, Warszawa 2004.
Grodzicka N., Informacja zawodowa, Warszawa 2005.
Kotarba M., Łuczak M., ABC poradnictwa zawodowego w szkole, Warszawa 2008.
Zeszyty doradcy zawodowego, http://www.eurodoradztwo.praca.gov.pl/en/component/content/category/2-eurodoradztwo?layout=blog&limitstart=0
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 1
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę