Elementy ekonomii (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr hab. Adam Zadroga
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 − Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i zagadnieniami z zakresu ekonomii.
C2-Wyjaśnienie studentom kluczowych zjawisk i problemów występujących w gospodarce.
C3- Kształtowanie u studentów analitycznego i syntetycznego myślenia oraz krytycyzmu wobec zjawisk gospodarczych.
Wymagania wstępne
W1 − zainteresowanie problematyką
W2 − ogólna wiedza o gospodarce
W3 − umiejętność analizowania tekstów naukowych
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
- ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach_K_W06
- ma elementarną wiedzę o różnych rodzajach struktur społecznych i instytucjach życia społecznego oraz zachodzących między nimi relacjach_K_W07

UMIEJĘTNOŚCI
-potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu komunikacji społecznej oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów społecznych i medioznawczych, a także motywów i wzorów ludzkich zachowań_K_U02
- potrafi w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się na tematy dotyczące wybranych zagadnień; z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając zarówno z dorobku medioznawstwa, jak i innych dyscyplin_K_U06
- posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów_K_U08

KOMPETENCJE
- ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia_ K_K01
- dostrzega i formułuje problemy moralne i dylematy etyczne związane z własną i cudzą pracą, poszukuje optymalnych rozwiązań, postępuje zgodnie z zasadami etyki_K_K05
Metody dydaktyczne
1. wykład konwersatoryjny
2. analiza tekstów z dyskusją
Treści programowe przedmiotu
1. Wprowadzenie: istota ekonomii
2. Rynek i gospodarka rynkowa
3. Teoria zachowań rynkowych
4. Teoria funkcjonowania przedsiębiorstwa
5. Rynek papierów wartościowych
6. Analiza rynku czynników produkcji
7. Podstawowe wielkości makroekonomiczne
8. Równowaga w prostym i rozwiniętym modelu gospodarki
9. Bezrobocie i inflacja
10. Pieniądz i rynek pieniężny
11. Organizacja i funkcjonowanie banków
12. Nierównowaga we współczesnej gospodarce i rola państwa
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna terminów z zakresu podstaw ekonomii
(U) - Student nie potrafi wykazać się podstawową wiedzą z zakresu podstaw ekonomii
(K) - Student nie potrafi przekazać wiedzy z zakresu podstaw ekonomii

Ocena dostateczna
(W) - Student zna podstawowe terminy z zakresu podstaw ekonomii
(U) - Student potrafi wykazać się znajomością kluczowych zagadnień z zakresu podstaw ekonomii
(K) - Student rozumie potrzebę uczenia się z zakresu podstawowych problemów funkcjonowania gospodarki i potrafi o nich dyskutować na poziomie podstawowym

Ocena dobra
(W)- Student zna większość zagadnień z zakresu podstaw ekonomii
(U)- Student potrafi wykazać się wiedzą z różnych zagadnień dotyczących podstaw ekonomii
(K) - Student rozumie potrzebę uczenia się z zakresu problemów gospodarce i potrafi o nich dyskutować

Ocena bardzo dobra

(W)- Student zna wszystkie wymagane terminy oraz zagadnienia z zakresu podstaw ekonomii
(U)- Student potrafi prezentować swoją wiedzę o elementarnych problemach ekonomicznych
(K)- Student potrafi dyskutować wieloaspektowo o zagadnieniach z podstawowych problemów gospodarczych
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa

Danuta Mierzwa, Mikro- i makroekonomia. Kurs podstawowy, Wyd. 2, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław 2012.

Literatura uzupełniająca

B. Czarny, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2011.
M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Key Text 2006.
E.V. Bowden, J.H. Bowden, Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Warszawa 2002.
E. Skawińska, K. Sobiech, K. Nawrot, Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowe, PWE, Warszawa 2011.
J. Sloman, Podstawy ekonomii, PWE, Warszawa 2001.
Kierunek studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 5
Forma zaliczenia: Egzamin