Psychologia społeczna (konwersatorium) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:mgr Ewa Nizio
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Pedagogiki
Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 - zapoznanie z wybranymi zagadnieniami psychologii społecznej
C2 - analiza funkcjonowania człowieka w sytuacjach społecznych
Wymagania wstępne
W1 - posiadanie podstawowej wiedzy z zakresu psychologii ogolnej
W2 - zainteresowanie przedmiotem
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
K_W01 - ma pogłębioną wiedzę na temat funkcjonowania człowieka w sytuacjach społecznych
K_ W05 - ma uporządkowana wiedzę na temat następstw wpływu społecznego w kontekście procesów wychowawczych

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01- potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną o relacjach interpersonalnych, oraz wpływie społecznym na człowieka
K_U02 - potrafi sprawnie porozumiewać się ze specjalistami w zakresie psychologii społecznej


KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K_K01 - ma świadomość poziomu własnej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego

K_K07 - jest wrażliwy na potrzeby i problemy ludzi, gotowy do współpracy z innymi oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach społecznych
Metody dydaktyczne
dyskusja, elementy wykładu, metody aktywizujące
Treści programowe przedmiotu
1. Zachowania konformistyczne
2. Zachowania prospołeczne i altruizm
3. Zachowania agresywne
4. Uprzedzenia i stereotypy
5. Propaganda
6. Przekonywanie
7. Atrakcyjność interpersonalna
8. Mała grupa społeczna i style kierowania
9. Kształtowanie postaw i manipulacja
10. Manipulacja przez media
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Ocena niedostateczna
W - student nie zna terminów związanych z przedmiotem konwersatorium
U - student nie potrafi zastosować podstawowych narzędzi badawczych koniecznych do analizy sytuacji społecznych
K - student nie umie korzystać z psychologicznej wiedzy dotyczącej funkcjonowania człowieka wśród innych ludzi
Ocena dostateczna
W - student zna wybrane terminy związane z przedmiotem konwersatorium
U - student potrafi zastosować podstawowe narzędzia badawcze konieczne do analizy sytuacji społecznych
K - student potrafi korzystać z wiedzy wypracowanej na gruncie psychologii społecznej , ale nie potrafi skutecznie jej zastosować w konkretnej sytuacji społecznej
Ocena dobra
W - student zna większość terminów związanych z przedmiotem konwersatorium
U- student potrafi zastosować podstawowe narzędzia badawcze konieczne do analizy sytuacji społecznej i jej wpływu na człowieka
K- student rozumie potrzebę organizowania warsztatu pracy własnej, ale nie potrafi dobrze kierować zespołem
Ocena bardzo dobra
W- student zna wszystkie wymagane terminy związane z przedmiotem konwersatorium
U- student potrafi zastosować poznane narzędzia badawcze konieczne do analizy sytuacji społecznej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się z profesjonalistami innych dziedzin
K- student potrafi zorganizować własny warsztat pracy oraz zespołu, świadomie kieruje się normą personalistyczną w pracy z ludźmi
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
Aronson E., Człowiek istota społeczna, Warszawa 1997
Mika S., Psychologia społeczna, Warszawa 1994
Strelau J., red., Psychologia. Podręcznik akademicki. Jednostka w społeczeństwie i elementy psychologii stosowanej, t. 3, Gdańsk 2005
Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Warszawa 2002.
Literatura uzupełniająca:

Wojciszke B., Człowiek w relacji z innymi, w: Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 3, J. Strelau, red., Gdańsk 2003.
Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 2000
Dolińska D., Techniki wpływu społecznego, Warszawa 2005.
Kierunek studiów: Pedagogika (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok II - Semestr 4
Punkty ECTS: 0
Forma zaliczenia: Zal. na ocenę