Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie (wykład) - 2018/2019

Opis zajęć
Informacje ogólne
Prowadzący:dr Anna Spoz
Organizator:Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i Zarządzania
Liczba godzin tydzień/semestr: 2/30
Język wykładowy:Język polski
Cele przedmiotu
C1 – Zapoznanie studentów z istotą i zakresem organizacji i funkcjonowania działu rachunkowości w przedsiębiorstwie
C2 – Zapoznanie studentów z formami ewidencji w przedsiębiorstwie: pełna księgowość, formy uproszczonej księgowości
C3 - Zapoznanie studentów z zasadami (polityki) rachunkowości, organizacją dokumentacji i ewidencji księgowej, organizacją inwentaryzacji i prac sprawozdawczych
Wymagania wstępne
W1- znajomość podstawowych pojęć i zagadnień z przedmiotu: rachunkowość
Efekty kształcenia dla przedmiotu
WIEDZA
W1. Student zna istotę, zakres i narzędzia organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie - K_W02
W2. Student istotę, zasady i obostrzenia wynikające z prowadzenia ewidencji księgowej w formie pełnej księgowości i form uproszczonych - K_W02
W3. Zna procedury inwentaryzacyjne i harmonogram tworzenia sprawozdań finansowych - K_W02

UMIEJĘTNOŚCI
U1. Student potrafi w praktyce wykorzystać wiedzę o organizacji działu rachunkowości - K_U03
U2. Student potrafi wymienić i wypełnić podstawowe dokumenty księgowe, zna sposoby i terminy ich przechowywania - K_U06
U3. Student potrafi zorganizować i przeprowadzić w przedsiębiorstwie proces inwentaryzacji - K_U03

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY)
K1. Student ma świadomość swojej wiedzy i potrzebę ciągłego pogłębiania i uaktualniania - K_K01
K2. Student potrafi współdziałać z grupie rozwiązując problemy analizowane podczas zajęć - K_K02
Metody dydaktyczne
wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
Treści programowe przedmiotu
1.Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw,
2.Formy ewidencji księgowej
3.Istota i zakres organizacji rachunkowości
4.Zasady i narzędzia organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie
5.Organizacja działu rachunkowości w przedsiębiorstwie, usługowe prowadzenia ksiąg rachunkowych
6.Istota i znaczenie polityki rachunkowości
7.Zakładowy plan kont
8.Dokumenty księgowe- istota, rodzaje i zasady ich wypełniania
9.Kontrola dokumentów księgowych i organizacji ich obiegu w przedsiębiorstwie
10.Organizacja ewidencji księgowej w przedsiębiorstwie
11.Dobór systemów komputerowych do prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie
12.Kontrola wewnętrzna
13.Inwentaryzacja- istota i znaczenie jako element systemu kontroli wewnętrznej
14.Organizacja sprawozdawczości finansowej
15.Przykłady organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwach różnych branż
Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia
Podstawą zaliczenia jest egzamin w formie pisemnej.
Ocena niedostateczna
(W) - Student nie zna zasad (polityki) rachunkowości, zasad organizacji dokumentacji i ewidencji księgowej, a także wymogów i procedur organizacji inwentaryzacji i prac sprawozdawczych
(U) – Student nie potrafi wykorzystać wiedzy z rachunkowości do organizacji rachunkowości w przedsiębiorstwie, formułowania zasad rachunkowości, organizacji dokumentacji i ewidencji księgowej, kontroli wewnętrznej, inwentaryzacji i prac sprawozdawczych
(K) - Student nie potrafi samodzielnego i zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych w trakcie zajęć
Ocena dostateczna
(W) – Student zna niektóre zasady (politykę) rachunkowości, zasady organizacji dokumentacji i ewidencji księgowej, a także wymogi i procedury organizacji inwentaryzacji i prac sprawozdawczych w co najmniej 60%
(U) – Student potrafi z pomocą lub częściowo zorganizować dokumentację i ewidencję księgową, przygotować i przeprowadzić inwentaryzację oraz prace nad sprawozdawczością finansową, potrafi z pomocą wybrać najkorzystniejszą dla danego podmiotu formę ewidencji księgowej
(K) - Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania niektórych zagadnień analizowanych w trakcie zajęć,
Ocena dobra
(W) – Student zna zasady (politykę) rachunkowości, zasady organizacji dokumentacji i ewidencji księgowej, a także wymogi i procedury organizacji kontroli wewnętrznej, inwentaryzacji i prac sprawozdawczych w co najmniej 75%
(U) – Student potrafi samodzielnie i z reguły prawidłowo zorganizować dokumentację i ewidencję księgową, przygotować i przeprowadzić inwentaryzację oraz prace nad sprawozdawczością finansową, potrafi także wybrać najkorzystniejszą dla danego podmiotu formę ewidencji księgowej
(K) - Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych w trakcie zajęć,
Ocena bardzo dobra
(W) – Student zna zasady (politykę) rachunkowości, zasady organizacji dokumentacji i ewidencji księgowej, a także wymogi i procedury organizacji kontroli wewnętrznej, inwentaryzacji i prac sprawozdawczych w co najmniej 90%
(U) – Student potrafi samodzielnie i prawidłowo zorganizować dokumentację i ewidencję księgową, przygotować i przeprowadzić inwentaryzację oraz prace nad sprawozdawczością finansową, wybrać najkorzystniejszą dla danego podmiotu formę ewidencji księgowej
(K) - Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień analizowanych w trakcie zajęć
Literatura podstawowa i uzupełniająca
Literatura podstawowa:
1. B. Nita, J. Koczar, K. Kostyk-Siekierska, Organizacja rachunkowości podmiotów gospodarczych, Difin, Warszawa 2017
2. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, Dz. U. z 2018 r. poz. 395.
Literatura uzupełniająca:
1. Organizacja rachunkowości, red. K.Winiarska, PWE, Warszawa 2011
2.Instrukcje księgowe i podatkowe, red. A. Hołda, C.H. Beck, Warszawa 2017
3. M. Cellary,Polityka rachunkowości 2016, C.H. Beck, Warszawa 2016
4. Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości wyd. 3, red. G. K. Świderska, W. Więcław, Difin, Warszawa 2015
Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne II stopnia)
Lokalizacja w planach rocznych:
Etap:Rok I - Semestr 2
Punkty ECTS: 4
Forma zaliczenia: Egzamin